k


     ߘߎ߰ߟߊ߫     *     ߛߊ߲ߘߐߟߊ       ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭     *     ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲   *   

Kanjamadi.org
         
 

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߰ ߁߆߈ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߟߍߡߊߟߐ߬

߷

 

ߛߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫

ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ ߅߀

ߥߊ߯ ߆߀ ߕߐ߭ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߥߊ߯ ߁߀

ߘߟߊ߫ ߅߀- ߁߀߀߀ ߛߙߊߟߊ ߟߎ߬

ߏ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ ߘߋ߬߹

ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ؟

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߆߀ ߞߏ

ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ ߓߊߟߌ߫ ߓߊ߬

 

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߙߊ߬ ߡߎߣߎ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߋ߬؟

 

     
1000 × 8 = 8000 $US

    ߢߍߓߊ߮ ߡߏߙߌߞߍ ߓߙߋߕߋ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߁߆߄߆߈߂߄߄߅߁߅ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߙߎ ) ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߈߆߁߃߁߂߆߄߅߃߁߅߉ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߁߆߄߆߆߆߇߄߆߇߀ ߟߊߖߌ ߡߎߛߊ߫ ( ߖߊ߬ߡߌ߯ߟ ) ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ - ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߂߂߄߆߆߄߃߇߄߁߅߃ ߊ߬ߟߌ߬ߖߊ߲ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߀߁߃߅߀ ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߆߄߆߅߃߃߇߉߇߀ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌߓߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߘߟߊ߫ ߁߀߁߀ +߂߃߁߈߈߆߅߂߈߀߉߇ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁.߃߀߀ ߄߉߁߇߃߃߀߁߂߀߄߈+
                   
                   
750 × 1 = 750 $US              

                  ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ( ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ) ߘߟߊ߫ ߇߅߀ ߄߄߇߄߄߀߆߆߇߃߉+
                   
                   
500 × 6 = 3000 $US    

       

ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߊߘߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜ߭ߊ ߘߊߓߏߟߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ +߁߆߄߆߅߇߇߃߄߆߃

ߞߏߕߌ߮ ߞߕߎߓߎ߫ ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߰ߣߐ߯߸ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ ߢߍߓߌߟߊ +߂߂߄߆߆߀߁߀߁߀߁߁

ߎߡߊ߯ߙ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫߸ ߟߐߣߘߐߣ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߘߟߊ ߅߀߀ +߄߄߇߉߆߃߉߅߀߆߄߂

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ ߆߆߈߁߆߈߃߀߁߈߅+

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ ߆߆߈߂߇߉߁߄߆߅߀+

ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ ߂߂߄߆߄߄߆߃߁߄߉+

                   
                   
300 × 8 = 2400 $US
    ߣߎߤߊ߲߫ ߞߍߕߊ߬ ߥߎߟߘߊ ߛߊ߲߬ߕߌ߬ߦߊ߬ߞߊ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߆߆߈߅߀߇߄߂߆߃߀ ߤߊߡߊ߯ߤߎߟߊߤ ߕߎߓߞߊ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߃߆߁ +߂߂߄߆߂߅߀߃߄߃߄߃ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߘߟߊ߫ ߂߈߃ +߂߂߃߇߆߃߆߉߇߅߄ ߒߞߏ ߊߓߘߎߟ ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߃߀߇ +߃߃߆߀߅߉߁߈߅߁߄ ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߛߌߣ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߈߆߁߃߇߁߁߁߄߁߆߀߆ ߊ߬ߟߌ ߞߋߕߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߁߉߁߇߂߉߃߅߇߁߆ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߌߢߍ߬ߓߊ߬ߞߊ ߣߌߥߎߖ߭ߐߙߑߖ߭ߌ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߁߉߁߇߂߀߇߃߅߄߉ ߞߙߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߐ߲ (ߛߊߙߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߄߂߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺ
                   
                   
     
      ߞߌߓߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߏ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߂ +߃߃߇߆߉߆߅߅߆߁߇ ߡߊ߬ߡߎ߬ߘߎ ߢߎ߬ߡߊߟߊ߲߬ߘߌ ߞߋߕߊ߬ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߂߅߀ +߂߂߅߀߅߅߂߄߅߃߁ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߂߄߀߉߄߂߇ ߤߥߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌߦߐߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߅߄߁߀߉߂ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߃߄߇߂߃߅߉߈߅߅ ߟߊߦߌ߬ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߄߉߉ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߖߜ߭ߊ߬ߓߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߟߊ߫ ߂߃߅  (....߀߇߅߃߂߆߃߃߅߆)
200 × 20 = 4000 $US  
      ߡߐ߬ߤߊߡߍߘ ߘߣߊߦߊߓߊ߯ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߅߀߃߄߃߄߃ ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߄߂߀߅߃߀߀߁߁߅߂ ߟߊߦߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߖߊ߲ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߈߄߆߄߆߉߁ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߃߄߇߇߅߉߂߃߇߁ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߝ. ߕ. ߛ. ߘ. ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +.................... ߌߦߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫߸ ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ $ ߂߀߀ +߈߆߁߃߅߀߂߄߄߇߁߅߁ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߂߀߀ +߃߃߇߅߃߂߆߃߃߅߆
       
        ߣߎߤߊ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߖߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ( ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߅߆߇߅߀߄߀߄ ߡߏ߬ߤߊߡߡߍߘ ߝߏߝߣߊ ߓߛߌߞߙߌߡߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߆߆߉߀߉߂߈߀߂߃߆ ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߂߀߀ +߃߄߆߃߁߃߉߀߆߆߄ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߖߊߟߏ߫ (ߣߍ߬ߘߍ-ߞߘߐ߫ ߛߎߣߊ) ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ߸ ߘߟߊ߫ ߂߀߁ +߂߂߄߆߂߂߅߁߅߆߈߉ ߞߙߎ ߊߌߛ߭ߊ߬ (ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߤߎߛߑߕߐ߲߫ ߕߍߞߑߛߊߛ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߇߁߃߂߃߂߀߁߃߁
                   
                   
150 × 4 = 600 $US        
            ߎߡߊߙߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߮ ߥߎߟߘߊ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߲߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߅߀ +߆߆߈߂߄߇߀߀߂߆߅ ߊ߬ߓߑߘߎ߬ߙߊ߬ߡߊ߯ߣ ߘߊߓߏ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߐ߲ߘߐ߲ ߘߟߊ߫ ߁߂߉ +.............................. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊߛߋߟ ߛߥߌߖ߭ߌߟߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߄߇ +߄߁߇߈߇߈߄߈߀߁߁ ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߎߦߙߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߄߀ ߁߇߁߅߈߂߁߅߂߈+
                   
                   
     

 

100 × 93

= 9300 $US

 

     
                   

ߣߎߤߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߃߄߇ ߈߅߄ ߅߄߁߇ ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߈ +߂߂߃߆߆߆߆߁߇߄߇ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߍ߰ߟߋ߲߬-ߡߎ߬ߛߦߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߇߆߉߇߈߀߆ ߤߊߖߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߄߆߂߅߈ ߂߅߉߂

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߛߋߙߌߝߎ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺ

ߊߓߑߘߎߟߊߤߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ﴿ ߊߟߊߖߐ߲߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ﴾ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߂߂߄߆߂߈߁߆߁߄߅߁+

ߡߏߙߌ ߞߊ߬ߓߊ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߆߄߆߈߅߂߄߇߅߁

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߓߊ߫ ߡߏߗ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߂߅߈߈߆߁߆߂߄߂߈߅+

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߡߍ߫ ߛߎߥߍߘ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߄߆߁߈߄߀߄߈߀߄+

ߖߊ߬ߙߊ߫ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߆߂߂߃߁߁߈߅߁߂߂߄+

ߖߞߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߊߓߏ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߈߆߈߄߅߈߂߃߆ ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߎߙߟߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߂ +߂߂߄߆߂߂߅߃߉߀߆߈ ߡߏ߬ߤߤߊߡߍߘ ߞߐ߲ߘߍ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߘߎߥߊߞߐߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߉߉߄߄߁߁߂߆߇ ߊߓߑߘߎߟ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߅߄߇߄ ߛߊߙߊ߲ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߄߉߁߇߃߃߀߁߅߀߄߈ ߞߊ߬ߙߌߡߎ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߄߂߀߅߇߀߈߀߂߂߂ ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߄߂߀߅߃߃߄߇߀߇߀ ߓߊ߲߬ߖߜ߭ߎ߫ ߖߥߊߙߊ ߊߛߊ߫ ߤߊ߰ߓߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߄߂߀߆߉߄߉߉߂߄߀ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߌߕߊ߲߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ߸ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߂߂߂߀߇߀߆߁
ߔߊ߭ ߛߌ߬ߛߋ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߞߊ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߁߀߀߸ +....................... ߓߎߙߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߣߌߦߐߙߞ߸ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +...................... ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߟߊ߫ ߂߅߀ ߣߌߦߐߙߞ +߃߄߇߄߄߇߂߈߆߁ ߟߊ߲߬ߛߊ߬ߣߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ +߄߉߁߅߂߃߃߆߀߀߁߈߅ ߡߊ߲߰ߡߊߘߎ߬ ߝߏߝߣߊ ߞߊ߲ߞߌߙߊߓߎߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߆߈߂߃߅߀߆߆ ߟߛߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߦߊߕߍ߫߸ߘߌ߬ߟߌ߲߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߄߆߅߆߂߁߁߃ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߡߎߛߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߛߊ߲ߔߏߟߌߦߞߊ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߇߆߁߇߄߄߇߂ ߡߏ߬ߤߤߊߡߍߘ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߸ߕߙߏ߬ߝߘߋ߬ߦߊ߬ߞߊ. ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߂߅߈߀߁߉߉߆ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߸ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߉߉߀߂߄߈߄߀߂ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߊ߯ߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲ߞߌߙߊߓߎߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߅߀ +߆߆ ߈߃߇߆߇߂߇߃߈
ߡߎߊߟߌߡߎ߲߫ ߜ߭ߌ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߃߅߀߆߀߁ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߌߕߊ߲߫ ߛߋ߬ߙߋ߬ߝߎ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ +߂߂߄߆߂߂߂߀߇߀߆߁ ߛߌߦߊߞߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߅߅߀߈߇߂߂߆ ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߬ ߤߊߦߌߘߙߊ߫ (ߞ. ߛ߭ߋ߬ߙߑߝߎ߬ ߎ.ߡ. ߤߊߦߌߘߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬)، ߘߟߊ߫ ߁߈߃ +߂߂߃߆߉߇߅߃߇߃߉  ߊߡߊߘߎ߬ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߄߂߈߈߈߃߉ ߊߓߑߘߎߙߊߤ߭ߑߡߊ߯ߣ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯߸ ߘߟߊ߫ ߁߀߀. +߆߆߆߂߀߈߅߉߉߄߀ ߊߘߡߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߤߊ߯ߌߝ ߘߟߊ߫ ߁߆߀ +߉߆߆߅߃߉߃߃߃߆߃߄ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߁߀߀ +߂߀߁߂߈߄߁߅߀߁߉߆ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߡߛߊߛߎߛߍߕ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߆߁߇߄߉߆߀߈߆߄ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐߟ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߅߇߅߂߇߄߅߁
ߡߘߊ߬ߟߊ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߫߸ ߘߟߊ߫ ߁߆߇ +߀߀߂߄߁߀߆߅߃߃߂߅߅ ߟߊߦߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߀߂߄߉ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ( ߖߊ߰ߣߍ߬ߓߊ) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ߓߘߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߂߂߂߉߄߅߆߄ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߢߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߉߉߁߃߁߆߀߂߅ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߲ߘߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߃߄߆߆߇߂߆߀߁߁߁ ߊߟߤߊߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙߌ߬ ߘߍ߲߬ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +.................... ߡߏߙߌ߫ ߟߊ߰ߦߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߀߄߅߁߂߇߀߂ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߞߊ ߒߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߂߁߉߅߇߈߈߃  ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߕߏߣߎ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߉߉߇߂߃߆߆߈߃ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߓߍߟߑߝߊߛ ( ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯) ߘߟߊ߫ ߁߁߈ +߄߄߇߄߀߀߀߀߉߉߇߉
ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߈߁߂߀߉߂߃߉߃ ߊ߬ߟߌ߫ ߘߊߓߏ߫ ߥߕߊߟߊ߫ ( ߥߎߟߘߊ-ߟߊ߫ ) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߅߀ +߆߆߈߅߃߉߉߅߆߃߁ ߊߓߑߘߎߟߊ߯ߤߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߘߊߡߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀. +߃߂߄߈߃߆߅߅߄߄߆ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊߣ ߛߌ߬ߛߋ߫߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߲ߜ߭ߟߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߄߄߇߈߈߃߈߈߈߃߆߃߂ ߎߛߎߜߍ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߎߙߟߊ߫. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߂߂߂߀߉߃߈߂ ߟߊ߬ߛߌߣ ߞߋߕߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߁߀߀ +߃߄߆߀߂߀߉߈߃߂߃ ߤߊ߬ߡߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ ߁߀߀ +߃߃߆߃߅߁߅߆߁߇߀ ߛߎ߬ߡߊߣߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߃߉߃߄߇߇߀߇߉߉߀߄ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߅߁߁߈߀߆߄߁ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߕߏ߬ߦߌ߲߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߉߁߇߉߁߁߉߆߀
ߛߏ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߛߊ߲ߘߊ߲ߝߙߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߆߄߆߆߄߁߀߉߂߂ ߌߓߎ߬ߙߊߤߌߡ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߈߃߅߉ ߎߛߑߡߊ߯ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߣߐ߯ߣߐ߯ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߈߅߃߃߀߃߁߅߂ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߃߅߉߇߂߇߈߈ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߕߙߊߏߙߋ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߲ߜ߭ߟߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߂߉ +߄߄߇߇߃߇߀߀߈߅߃߃ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߌ߬ߣߍߝ ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯߸ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߉߉߀߅߈߀߂߇߂ ߢߊ߬ߟߋ߲߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߆߉߀߈߁߉߀ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߡߎ߬ߞߍ߸ ߛߊ߲ߔߏߟߌߦߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߈߁߆߅߄߈߈߃߉ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߁߆߅߃߉߃߁߃ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߉߄߃߈߀߀߂߀߇
ߊߡߙߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߓߙߊߡߣߊ߬ ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߄߁߂߇߉߆߇ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߄߉߁߇߄߈߁߉߀߇߇߈ ߛߋߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߄߉߁߅߂߁߀߆߈߆߄߇߄ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߊߓߏ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߅߃߉߂߂߈߅߁ ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߯ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߅߀߇߃߈߆߈߀ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߄߉߁߇߃߃߁߄߃߂߉߃ ߊߘߡߊ߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߁߀߀ +߄߉߁߅߂߁߈߄߆߁߂߅߆ ߡߎߛߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߉߄߀߀߀߉߁߇ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߬ ߅ ߝߏߝߣߊ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߓߦߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆ ߈߃߇߁߅߉߆߁߄ ߤߊߖߊ߬ ߡߤߊߥߊ߫ ߣߊ߰ߓߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߞߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߆߁߆߁߄߀߂
ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߘߊߓߏ߫ (ߥߊߕߟߊߞߊ) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫، ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߃߄߇߀߁߉߉߆߀߅߇ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯، ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߉߄߀߆߉߁߆߃ ߌߛߑߡߊ߯ߌߟ ߓߙߋߕߋ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߆߂߉߃߉߃߀߀߇ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߁߄߁߄߇߁߈߅ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߞߊ߬ߟߐ ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߊߘߎߛߓߊߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯، ߘߟߊ߫ ߁߀߀. +߆߆߈߆߈߁߃߃߀߂߉ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߘߙߊ߬ߡߍ ߛߐ߯ߕߐߦߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߇߅߀߇߆߆߁߄ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎߦߊߕߍ ߘߟߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߆߇߇߁߄߂߆߅ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߊ߰ߞߐ߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߂߂߅߀߃߂߃߈ ߞߕߐ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߛߌߞߙߌߡߊ߫ ߞߊ߲ߓߦߊߞߊ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߆߈߂߂߅߇߆߅߅߂ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲ߞߊ߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߬ߞߍ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߆߁߄߉߇߃߁߁߈߁
             
              ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߌ߬ߞߊ ߘߟߊ߫ ߁߀߀، +߆߆߈߆߆߂߅߇߆߆߇ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬߸ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߂߂߂߂߁߈߅߄ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߓߊ (ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߊߘߎ߯ߛߓߊߞߊ) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀.ߜߝ.+߆߆߈߅߉߁߀߁߈߀߆
                   
90 × 4 = 360 $US        
            ߌߛߑߡߊߌߟ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߬߸ ߜߎ߬ߥߊ߲߬ߖߏ߬ ߛ߭ߌߣ߸ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ (ߡߊߟߌ߫)، ߘߟߊ߫ ߉߂ +߈߆߁߃߇߁߁߇߀߈߁߈߄ ߡߏ߬ߤߊߡߡߍߘ ߛߌ߬ߟߋ߫ ߛߙߍߓߐߥߊߟߌߞߊ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߉߄ +߆߆߈߁߆߃߉߀߃߃߅ ߊ߬ߟߊߖߌ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ ߓߊߛߋߟ ߛߥߌߖ߭ߌߟߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߉߀ +߄߁߇߆߃߈߀߇߄߅߀ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫  ߘߟߊ߫ ߉߀ +߂߂߄߆߂߂߂߉߈߁߇߁
                   
                   
80 × 4 = 320 $US        
            ߊߓߘߎߟߊߦߌߖߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߇߆߀߇߁߅߉߄ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߆߂߄߁߀߂߀߂ ߡߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߇߆߄߅߃߄߆ ߓߌ߲ߕߎ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫  (ߡߺߊ߲߯) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈߃  +߂߂߅ ߄߆ ߂߆ ߀߀ ߆߄
                   
                   
60 × 12 = 720  $US
    ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߆߁.߅ +߃߃߇߆߉߆߇߂߉߁߀ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߆߁.߅ +߃߃߆߅߁߂߂߄߅߆߂ ߤߊ߲ߓߙߎߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ (ߝߊ߭ߓߞߎ߫) ߊߛߌߔߊ߲߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߆߄ +߃߄߆߆߄߇߀߁߃߉߈ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ (ߟ.ߞ.ߝ. ߛߌ߲߬ߝߏ߲) ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߄߆߂߅߇߆߀߆߂߉ ߡߊߡߊߘߎ߫ ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߄߆߂߁߃߃߃߁߄߁ ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ (ߟߞߝ) ߛߌ߲ߝߏ߲ ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߄߆߂߈߁߄߆߃߂߄ ߞߏߢߊߕߌ߮ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߄߆߂߅߀߃߄߃߄߃ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߸ ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߃߇߄߁߉߂߃߆߆
           
            ߟߊ߰ߛߛߌ߬ߣߍ߫ ߞ߲ ߛߏߡߊ߯ߦߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߆߃. +߆߆߉߉߄߃߁߇߃߉߇ ߡߏߘߌ߬ߓߏ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߫، ߋߙߏ߫ ߅߀ ߡߊߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫، ߋߙߏ߫ ߅߀ ߡߎߛߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫، ߋߙߏ߫ ߅߀
                   
                   
       

63 × 50

= 3150  $US

       
                   

ߟߊߦߌ߬ ߡߊ߬ߡߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߁߀߄߂߀߀߁ ߡߏߙߌ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߅߄߆߄߆߂ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߆߀߁߇߈߉ ߕߙߍ߬ߣߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ ߞߌ߲ߛߊߛߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߄߃߉߀߆߇߈߀߀߅߉ ߌߓߎߙߡߊ߫ ߝߊ߬ߕߌ߭ ߘߟߊ߫ ߅߀  +߄߆߇߃߁߈߀߄߄߄߁ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߄߄߉߉߆߂ ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߓߊ߲ߞߐߞ ߕߊߦߌߟߊ߲ߘ ߘߟߊ߫߅߀ +߆߆߈߀߂߂߂߉߃߉߄ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ (ߕߐ߲߬ߞߍ߲߬ߘߎ߬) ߘߟߊ߫ ߅߀ ߝߛߊߟߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߓߘߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߇߈߃߀߅߁ ߛߙߊߕߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߀߁߁߁߁߂߅߁߃߁߇
ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߓߊߙߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߃߆߁߃߂߈߄߉߇߁ ߛߊ߬ߥߏߦ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߃߂߄߀߃߂߁߄ ߣߊߛߌߙߊ߫ ߛߣߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߟߊ߬ߛߌߣߊ߫ ߞߋߕߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ ߒߞߏ߫ ߛߊߡߌ߬ߦߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߃߃߃߆߄߂߇߃ ߛߊ߬ߙߌߓߎ߫ ߞߋߕߊ߬ (ߟߞߝ) ߛߌ߲ߝߏ߲ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߂߀߇߂߈߈ ߦߊ߬ߞߎ߯ߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߸ ߛߋ߲ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߞߊ ߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߅߀ . +߂߄߄߉߂߃߆߄߅߃߂߇ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ( ߟߊ߬ߛߏ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ) ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߆߄߃߂߂߀߃߄ ߊ߬ߟߌߥߎ߫ ߘߊߓߏ߫ ߒߓߍߖߘߍ߬ߝߍ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ +߃߄߆߆߉߇߄߂߃߅߄ ߝߊߕߎߡߕߊ߫ ߞߋߕߊ߬ (ߊ߬ߟߌߥߎ߫ ߘߊߓߏ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ ߊ߬ߓߎ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ( ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ) ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߂߄߈߈߃߇߄߈߆߅
ߊ߬ߟߌ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߡߊߟߑߕߊ߬ ߋߙߏ߫ ߅߀ ߃߅߆߇߇߁߆߅߁߁߇ ߝߣߊ߬ߝߣߊ߬ߞߐ߬ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߸ ߋߙߏ ߅߀ +߃߃߇߅߁߄߆߄߆߇߁ +߃߄ ߆߃߂߄߂߀߂߉߀ ߦߡߊߘߎ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߃߆߂߈߅߇߂߅߂߉ ߡߎߛߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ ߅߀ +߃߃߇߅߈߇߁߄߇߆߈ ߤߊ߬ߡߌߘߎ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߃߆߄߄߈߈߃߁߀߅ ߓߞߊߙߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ +߃߄߆߄߂߇߂߂߉߈߀ ߊ߲߬ߛߎߡߊߣ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߃߂߆߂߃߃߈߈ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߕߏߣߎ߫) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߉߉߇߂߃߆߆߈߃ ߣߊߛߌߙߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߛߴߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߛߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߃߆߀߅߉߈߁߈߃߇
ߝߎ߬ߣߍ߬ ߢߋߙߌߞߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫߫ ߅߀ +߃߄߆߃߂߈߄߆߉߁߉ ߌߛߑߡߊߦߌߟߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߀߀߈߁߁߂߂߈ ߛߎ߬ߟߋ߬ߌ߬ߡߊߣ ߞߋߕߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߃߂߉߄߇߈߉߉ ߡߎߛߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߆߄߁߉߈߇߃߄ ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߃߂߁߆߇߈߄߉ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ +߃߄߆߉߃߉߉߆߉߃߂ ߓߊߘߏ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ +߃߄߆߃߂߇߁߀߄߂߄ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ ߛߋ߭ߘߎ߫ ߦߟߌߡߊߟߐ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߄߆߆߀߆߅߅߂߉߀ ߊߘߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߃߇߅߁߀߃߄߂߃߂
ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߓߊ߲߬ߖߟߎ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ (ߓߊߕߍ߫ ߖߘߌߟߊ߲ߞߊ) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߀߉߇߀߅߆߄߇ ߛߊ߬ߘߌ߬ߓߎ߫ ߡߊߙߋߞߊ߫ ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߆߈߈߈߄߇߄߁߅߇ ߌߛߑߡߊߌߟߊ߫ ߡߎ߬ߞߑߕߊߙ ߓߙߋߕߋ߫߸ ߕߌ߲ߞߌߛߏߞߊ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߂߆߁߇߆߁ ߎߡߊߙ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߲ߜ߭ߟߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߆߄.߅ +߄߄߇߉߀߈߇߇߉߃߄߀
 
ߛߋߞߎ߫ ߛߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߃߃߀߆߀߅߇߁߅߈߆߁ ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߢߊ߰ߡߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߆߂߉߉߉߇߄߂ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߁߂߆߆߉߃߃ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߅߅߇߂߇߃ ߡߏߤߊߡߍ߯ߘ ߝߏߝߣߊ߫ ߸ ߘߊߓߏߟߊ ߛߊߎߙߎߞߊ ߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߄߄߉߂߈߄߉߇߅߇߄ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ ߛߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ߞߊ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ +߂߂߄߆߂߈߁߅߆߉߇߂
 
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߞߊ߬ߞߘߌ߬ߞߊ (ߥߎߟߘߊ ) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߆߈߆߀߆߀߅߉߅߃ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ߬ߘߐ߬ߞߊ (ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߉߉߄߇߃߇ ߎߡߎ߬ ߞߎߦߊߕߍ (ߎߡߊߙߎ߫ ߘߟߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߆߈߆߇߇߁߄߂߆߅ ߊߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫߸ ߡߏߙߌߜߍߦߞߊ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߆߈߂߇߉߄߉߃߁߆ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬ߞߊ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߃߉߃߅߁߁߄߆߈߇߆߁ ߥߎߛߎ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߄߉߁߅߂߅߁߀߈߆߃߀߅ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߞߊߞߑߙߏ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߄߉߁߆߂߇߄߈߄߀߇߀ ߡߊ߬ߡߎߘߎ߬ ߛߊ߬ߣߐ߯ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߄߉߁߅߂߁߁߉߇߈߆߄߃ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߄߉߁߇߄߂߆߇߉߅߆߀ ߛߊ߬ߣߎ߲߬ߛߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߋߙߏ߫ ߅߀ +߄߉߁߅߂߁߀߉߇߄߆߆߂
             
              ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌߞߊ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߁߂߀߆߆߇߀ ߡߎߛߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߅߇߈߈߀߄ ߛߙߋߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߬ߞߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߆߈߇߇߀߅߅߀߄߃