teelen1

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸

ߟߍߙߘߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߏߟߌ߫ ߸

ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߲ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߞߍ߫ ߒ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߣߐߜߍߦߊ߫ ߦߋ߫ ߸

 ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߣߌ߫ ߊ߬ ߘߐߜߍߓߊ߮ ߝߊ߲ߓߊ ߢߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯، ߒ߬ ߧߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߓߊ ߟߋ߬ ߌ ߕߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߊ߲ ߝߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.ߊ

ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫.ߊ

 

 

Copyright (c) ߁߉߉߉-߂߀߀߀ N'Ko Institute, E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel & Fax : ( ߂߀߂ ) ߄߉ ߈߀ ߆߃߀
Diane Mohamed ( N'karamo Baba ), President

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: