Test = :ߡߊߝߟߍߟߌ

Font conakry,kankan

Font Ebrima

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߙߍߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߊ߬

ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߛߙߍߘߌ

ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߓߘߊ߫ ߘߐߛߊ߬

ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

 

 

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫:

 

ߞߐߟߊ߫ ߡߊߝߟߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫

ߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ ߓߊ߫، ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߍ߬

ߞߐߟߊ߫ ߡߊߝߟߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫

ߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߎ߲߬ ߓߊ߫، ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߍ߬