teelen1

manden longna kuda

ߐ߲߬ߤߐ߲߮ ߖߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߏ߯ ߤߌ߲߯ ߸ ߒ߬ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߣߌ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߟߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲ߕߍ߱ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߝߐߞߎߘߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߟߋߞߎߦߊ ..                ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߯:   ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ    ߊ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߛߙߊߛߌ߰ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߛߙߊ߫ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߓߍߣߊ߬ ߛߐ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߞߣߵߊ߬ ߟߎ߬ ߝߐ ߓߊ߲ߝߟߍߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߐ߰ߓߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߸ ...ߊ

 ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬   ߞߊ߬ ߞߍ߫  ߡߎ߲߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߏ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ؟

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊ߬ ߒ߬ߒ߬ߒ ، ߥߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߠߋ߬ ؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߐߜߍ ߘߐ߫.ߊ

  ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߖߋ߬ߓߌ ߟߵߌ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫  ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ( ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ) ߝߍ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫،..ߊ

ߒ߬ߓߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߝߍ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߐߣߍ߲ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߋߢߊ߭ ߣߴߊ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫..ߊ

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ ߓߍ߲߬ ߢߴߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫

 ߞߏ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߊߓߊ߲ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߴߊ߬ ߜߊ߭ ߞߐ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ 

ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߋ߲߬ߘߋ߲ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ..ߊ

ߊ   ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߥߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߞߏ ߕߌߙߌ߲߫ ߛߓߍ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߢߊߦߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߐ߲߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

ߊ   ߤߋ߫ ! ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߜߟߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬،.. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߏߤߐ߲߬  ߊ߬ ߖߘߍ߬ߤߣߍ߬ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߞߏ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߀߄߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߕߊ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߏ߬ ߢߊ߬ߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲߫ ߕߐ߲߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲   ߏ߬  ߟߎ߬ ߘߐ߫..

ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߏ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߢߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫

 ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߌ ߓߟߏ߫

ߌߟߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߟߐ߬ ߘߌ߬؟ 

      ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߈߈߉߁ ߠߊ߫ ߸  ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߡߊ߬...ߊ

     ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߢߍ߫ ߡߐ߰ߦߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߌߢߍ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߰ ߲ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߒ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊߡߊ߬  ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߞߏ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߣߊ߬ߙߏ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߟߐ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫  ߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߘߏ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߋߎ،

:ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߕߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ  ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߌ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬  

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߛߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߝߋ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߊߟߌ߫ ߕߏ߫.. ߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߢߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:ߊ

* ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߢߊ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߟߊ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫:

ߊߟߊ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߖߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸  ߊߟߊ߫ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߟߊߕߍ߱ ߟߊߢߌߣߌ߲߫  ߉߄߉߁ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߊߡߙߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߟߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ .

ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߊ߲߫ ߛߓߍߓߊߟߌߦߊ ߥߎߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߐ߫ ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߏ߬ ߝߏ߲߬ߘߊ߲ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߕߐ߫ ߣߌ߲߬ :

*    ߞߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߟߍߙߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ، ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߌ߫ ߛߓߍߦߊ ߟߊߕߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߘߐߕߊ߭ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߍߙߊ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߸  ߞߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫ .

 ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߋ߲߬ ߓߍ߲ ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߊ߲ ߀߀߀߄ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ( ߞ.ߣ.) ߸ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߛߌ ߘߐ߬ߝߐ ߛߊ߲߬  ߀߀߀߄  ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߓߴߦߋ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߥߊ߯ ߂߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߓߘߎߓߘߎߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫  ߞߊ߲ߝߐ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߦߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߰ ߛߏߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ  ߅߇߁  ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ .  

  :ߦߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߧߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫  *

:ߖߐ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߤߘߍ߬ߤߣߍ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߏ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߊߛߌ߫  ߔߙߊߕߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߝߍ߬            ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ

ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߛߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߐ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߤߣߍ߬ߓߊߟߌߦߊ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߡߊ߬  ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲  ߞߍߓߊߟߌߦߴ߬ߟߋ߬ ߞߏ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߛߌ߰ ߞߎ߲߫ ߕߴߌ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ  ߥߟߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߵߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߖߌߟߊ߫، ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߟߋ߬ߦߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߞߵߌ ߓߟߏ ߟߊ ߌ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ 

ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߍ߯  ߛߓߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߍ߫ ߊ  ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ߫ ߢߍߛߌ߰ ߞߏ ߛߊ߬ ߟߊ߫، ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ( ߞ.ߖ. ) ߞߏ߫:  ߓߊ߯ߙߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߍ߫ ߦߏ߫ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ߫ ߢߍ߫ ߦߏ߫ ߌ ߛߊ߬ߕߐ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬. ߲ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟ ߤߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߍ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߛߎߟߊ߫ ߘߌߦߊ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߏ߰ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߡߐ߰ ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߢߊ߬..ߊ

:  ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ ߓߍ߲߬ ߢߴߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߦߋߣߍ߲ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߏߣߊ߫   

ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫:  ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߗߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߐ߬ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߡߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߊߦߋ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫،..

    ߒ߬ߓߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߵߊ߲ ߕߊ߯ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߐߘߐ߲ ߘߌ߫ ߓߟߏߞߏߦߌߣߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ     ߓߟߏߣߍ߲ ߟߊߞߘߎ߬ ߟߴߌ ߢߍ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߓߟߏߟߊ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߕߎߡߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߓߊ ߞߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬،.. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߋߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߓߐߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߎ߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ߫ ߢߊ߲ߠߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߍߦߙߐ  site  ߟߎ߫ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߸ ߓߟߏߣߍ߲߫ ߟߊߞߎ߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߟߊߘߏ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫.. ߊߟߴߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߬.. 

   ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߋߞߏߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߡߊ߫ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߟߐ߲߫ ߝߋߎ߫..ߊ   

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߞߏ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߣߊ߬ߙߏ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߟߐ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫  ߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߘߏ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߟߊߕߍ߬ߕߍ߬ ߢߊ߬ ߓߘߍ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߓߍ߬ߡߊ ߟߊߕߊ߯ߡߊ ߛߋ߲߬ߕߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߦߴߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߰ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ ߞߛߊߞߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߊߓߎߟߊߡߊ߮ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫.

       ߊ߬ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߞߵߌ ߛߋߞߏ ߕߐ߬ ߕߏ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߢߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߛߍ߬ߓߍ ߘߌ߫ ߌ ߛي‍߲ߓߍ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߕߐ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߏߣߍ߲߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߣߐ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫  ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫، ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߡߊ߬ ߓߟߏߟߊߘߍ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߓߊ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫، ߖߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߡߊ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߡߊ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߊ߯ ߝߍ߭ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߗߋ߬ߖߎ߰ߦߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߌ ߕߊߝߊ߲߭ ߠߴߏ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ ߘߌ߫، ߞߏ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. 

ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߐ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߥߏ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫   

ߊ  ߟߍߙߘߊ ߟߊߞߊ߭ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߶ ߟߍߙߊ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߵߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߏ߰ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߟߍߙߊ߫ ߓߘߍ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߓߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߟߍߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ ߘߊߞߘߐ߫، ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߊߝߐߦߌ߲ߝߐߦߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ،.ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲߫ ߠߊߘߊ߫، ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߘߊ ߞߐߘߍ߫ ߖߌߖߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߣߍߙߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ ߞߎ߲ߓߍ߲߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߬ߟߋ ߛߘߊߘߐ߫.ߊ

     ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߐ߬ߞߎ߬ߓߊߟߌߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߒߔ ߓߊߘߋ߲߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߶ ߖߐ߬ߣߍ ߛߙߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߕߐ߲ ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߓߊ߲ߞߐߞ ( ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ ߘߍ߭ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ) ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ ( ߦߋߟߋ߲ ) ߠߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߒߔߓߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߐ߫ ߢߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋ ߟߊߕߊ߯ ߣߊ߲ߝߟߏ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߡߐߋ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߌ ߝߣߊ߫ ߣߎ߬ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫. ߊ

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߫ ߘߐߕߊߟߴߊ߲ ߢߣߊ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߡߊ߫ ߏ߬ ߞߏ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫..ߊ   

.. ߕߍ߮ ߟߊߛߌ߰ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߐ߲߬ߘߐ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߖߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ *                     ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫.

ߛߊ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߛߎߋ߫..  ߡߍ߲ ߦߋ߫  ߸ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߫ ߘߐߕߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߊ߬ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫   ߊ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎߙߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߤߖߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߔߋ߬ߘߋ߲߬ߞߎ߫ 

ߞߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߒ߬ߕߊ߲ߣߍ߲߬ ߛߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ߬ߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊߟߋ߲ ߘߌ߫.ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߦߋ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߞߐߜߍ߫ ߝߟߐ ߞߣߐ߫،.. ߒ߬ߓߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߙߋ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬:  ߣߊ߯ߡߎ߲߫: ߞߏ߬ߣߌ߲߬  ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߥߟߏ߬ߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫  ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߟߊߡߞߊ߫ ߛߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߡߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߋߘߌ߫ ߞߎ߲߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߐ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ߞߊߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߯ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߓߊ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬.. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߖߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߰ ߘߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߖߊ߰ ߕߍ߮ ߟߊߛߌ߰ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߝߋ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߬ߞߘߏ߬ߡߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߢߌߡߊ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬  ߕߘߍ߬  ߌ  ߡߴߊ߬  ߘߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬،. ߞߎߙߊ߬ߣߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߬ ߛߐߘߐ߲: ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߖߐߟߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯  ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߉߁߄߁ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߈߉߉߁ ߟߊߓߊ߲ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ (ߓߊ߬ߓߊ߫) ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߞߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߜߐߛߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߊ߰ ߏ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊߓߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߏ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߵ߬ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߏ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊߔߦߌ߲߫ ߊ߬ ߡߋߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬،..

  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߌߣߍߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߛߓߍߘߊ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߞߏߢߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫..

   ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߞߍ߫..

     ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ ߛߋ߲߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߗߊߋߍ ߊߋߏߍߢ ߊߋߒߕߖߛߴ/ ߎߍߦ ߊߋߝߧߴ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߲߫ߜߘߍ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߡߞߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߘߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߬  ߛߐߘߐ߲  ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߛߊ߲ߕߊ ߦߋ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߕߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌߘߊ߬ ߣߌ߫ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫  ߡߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߊߙߊߝߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߏ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߘߐߕߍ߰ ߸ ߡߞߊ߬ߛߟߌ߬ ߞߊ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߙߋ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߸ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯߁߉߉߁ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ߘߍ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߝߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫..

   ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫: ߖߌߣߍ߫، ߡߊߟߌ߫، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ، ߟߊߓߙߌߦߊ߫، ߛߙߊ߬ߟߏ߲، ߜߊ߲ߓߌ߫، ߛߣߍ߬ߜ߭߯ߟߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ،.. ߦߏ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߣߌ߫ ߒ.ߟ.ߦ. ߓߍ߫ ߕߐ߲߫ ߘߐߜߍ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߌߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫.

  ߘߊ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫: ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬، ߛߎ߬ߘߊ߲߫، ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫، ߞߏ߲߬ߞߏ߫، ߊߡߙߌߞߌ߬، ߛߎߥߍ߯ߘ ..

   ߒ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮  الأستاذ الدكتور / محمد سالم بن شديد العوفي  ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߎ߲ߘߌ ߀߂߄߁ ߠߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߉߉߉߁ ߕߍߡߊ߫ ߝߊ߲،..

   ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߉߉߉߁  ߟߊߓߊ߲߫ ߝߊ߲ ߠߊ߫ ߌߞߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߣߐ߫. ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߐߛߊ߬ ߝߋߎ߫  ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߊߊ߬ߟߎ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬: ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߞߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߙߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ߕߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫..

   ߒ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߊ߯ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬..    ߊߟߎ߫ ߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߲ ߖߘߐ߬ ߞߏ  ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߖߊ߰ߣߍ. ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰  ߞߊ߲߫  ߞߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߲ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬  ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߗߋߢߊ  ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߓߊ߯ ߘߍ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫،. 

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߊ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߏ߬ ߛߋ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߬ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߸ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ  ߦߴߊ߬   ߣߌ߫  ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߭ ߞߐ߫  ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߛߊ߲ߕߊ ߦߋ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߎ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߝߙߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߖߌߣߍ߫ ߕߊߙߊ߲ ߀߀߀.߀߅ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߝߎߊߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߮ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߖߌ߰ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߀߀߀.߀߃ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߕߴߏ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߍ߬ߦߊ߬ߕߐ ߟߊߜߍ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛߓߏ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߬ߝߍ߬ ߛߌ߮ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߊ߰ ߘߏߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߟߊ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫..

ߒߠߋ ߒߞߏ ߞߏ ߖߌ ߒߠߋ ߘߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߡߞߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߵ߲ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߖߡߊ ߡߐ߰ ߛߘߍ߬ߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߦߙߐ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߐ߰ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߎ߲߬ ߝߍ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߕߊ߫ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌߣߍߞߊ ߣߴߊ ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫:߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ  ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ،ߊ߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߞߎߔߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߒ ߘߊߘߐߖߌ ߥߙߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

ߞߊߡߋߙߋ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߊߞߍ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߢߍ߫ ߞߏ߫: ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߞߵߏ ߘߏ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߞߍ߫ ߟߏ߲߬ߛߊ߬ߣߌ߲߬ ....... ߡߊ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߸ ߞߌ߲߬ߘߊ .........، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߍߙߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߊ߲ߞߎ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ ߟߊ߫.

ߤߋ߫ ߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߘߎ߱ ߏ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊߖߎߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߣߐ߬ߡߊ߬ߖߎ߯ ߡߐ߰ ߣߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߬ߢߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߣߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊߣߊ߭ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߞߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߞߎߡߊ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋߎ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߙߋ߬ ߞߍ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߣߌ߭ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ ߓߘߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߭ ߣߴߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߛߎߋ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߛߘߘߐ߫ ߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߘߊߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫  ߛߘߊߘߐ߫ ߸  ߊ߬ߟߎ߫ ߊ߬ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߏ߭ ߘߌ߫ ߸ ߓߍ߯ ߢߊ߯ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍ߫ ߥߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߙߊ ߞߣߐߟߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫، ߥߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߥߏ߭ ߓߍ߯ ߝߍ߬..

ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߓߍ߯ ߌ ߕߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߛߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߊ߬ߟߎ ߓߟߏ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬  ߏ߬  ߓߍ߯  ߞߐ߫ ߊ߬ߞߊߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ ߓߟߏ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߬ ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߟߊߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߡߊ߫ ߖߌ߰ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߞߐ߫ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߞߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

߬ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߬ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬.. ߞߏ߬ߣبَ‍߲ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߦߙߐ..

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫.

 

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫