teelen1

manden longna kuda

YELEN-FOOBE

ߝߙߍߕߍ߫ ߈ߣߊ߲: ߉߀/߀߂-߁߀/߀߂/߁߀߀߂

ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ

 

ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ [ ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫.ߞߋߡ ] ߣߌ߲߬ ߠߊߕߊ߯ ߢߍ߫، ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߘߋ߬ !! ߊ

ߞߍߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ

 

 

 

 

 

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߘߊߟߊ ߟߵߌ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬

ߒߞߏ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߞߎߘߊ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫

ߒߞߏ ߟߍߙߊ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫

ߡ.ߦ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߕߊ߯ߟߌ

ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߲ ߕߟߊ߫ ߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫..ߊ

ߒߞߏ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߖߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߋ߬ ߣߌ߬

ߝߏߘߋ ߘߙߊ߬ߡߍ ߊߡߙߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߊߡߙߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫، ߟߊ߲ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊ߲ߞߊߟߌ ߞߙߏ߬ߡߊ߫

 

ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲ ߖߐ߫ ...ߊ

ߊߟߎ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߘߌߦߊ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߓߊߞߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߦߌ߬ߘߊ ߘߊߓߊ߲߫ !!،..ߊ

ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫

ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߠߎ߬

ߛߊߦߌ߫ ߓߣߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߖߌߣߍ߫ ߞߣߐ߫

ߥߙߏ߬ߘߎ߰-ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߡߊ߬ߖߌ߮

ߒߞߏ ߟߍߙߊ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ

ߛߏߡߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏ ߌߕߊߟߌ߫ ߓߟߏ߫

ߡߎ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߭ ߓߟߏ߫؟

 ߊߖߌ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߠߎ߬ 

ߣߌߔߐ߲߫ ߣߊ߬ ߣߛߌ߬ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ 

ߡߊߟߍߘߎ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߊ߬؟

ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߢߡߊߟߊ߫ ߊߛߌߞߊ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߦߊ ߡߊ߬

ߓߊ߲ߞߐߞߎ߬ ߝ.ߛ.ߘ.ߕ. ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߖߐ߫

ߞ

: ߒߞߏ ߞߝߊ ߞߌߘߊ߫ ߀߅߄ ߟߋ߬ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߇ߣߊ߲ ߕߟߋ߬ ߀߁ *

 

 ߟߐ߯ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߂߁ߣߊ߲ ߄߂-߀߀߀߂ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߡߘߎ ߓߏ߲߬ߓߊ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߓߘߐ߬ ߅߁ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߓߘߐ߬ ߞ߸ߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߐ߫ ߸ ߓߘߐ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߊ߰ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߊ߬߯ߣߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߜ߭߯ߣߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߓߊ߲ߞߎ߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߏ߬ߣߍ߲ ߓߘߴߊ߬ ߝߊ߲ߞߋߟߋ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߴߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߐ߰ߦߴߊ߲ ߡߊ߬. ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߋ ߟߊߛߎߡߦߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߣߊ߬ ߓߋ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߲ ߞߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬

:ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߘߏߝߊ߯ߞߍ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߛߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ *

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ: ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫

      ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߌ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߌ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߕߊ߫ ߤߙߊ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫.

      ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ /..

      ߛߟߊߕߌ߯ߓߍ ߕߙߊߥߟߋߞߍ ߸ ߌ ߕߎߙߊߡߊ߲ߛߌ߫ ߌ ߕߎߙߊߡߊ߲ߛߌ߫،..

      ߒ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߣߐ߫  ߞߎߡߊ  ߟߎ߫  ߞߊ߬  ߒ ߠߊߛߍߥߊ߫  ߞߏߛߓߍ߫،  ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ ߘߏߣߍ߲߫..

-ߒ ߛߍߥߊ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߞߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߊ߬ߟߎ ߊ߬ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߲ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߒ ߢߊߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߕߊ߬ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬  ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫..

     ߒ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߫ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫  ߛߊ߫ ߸ ߊߊ߬ߟߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊ ߞߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߲ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߝߕߌߝߕߌߣߍ߲ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊߕߌ߮ ߘߊߟߌ ߟߊ߫ ߊ߰ ߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖߌߖߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߒ߬ ߞߎ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߓߘߐ ߞߣߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߘߡߊߦߊ ߗߍ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߊ߲ ߞߎ߲߬ ߊ߲ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߡߐ߬ߛߡߐ ߊ߲ ߡߊߣߍߙߍ߲ ߠߴߊ߲ ߕߊߣߍ߲ ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬، ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߖߛߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬.  

: ߒ ߛߊ߲ߓߊ߬ߓߐ߰ ߞߏ ߕߊߕߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

    Diane Mohamed

    B.P. ߃߉-Alghoria, Caire-R.A.Egypte

    Tel & Fax: ( 202 ) 2 49 46 650

E-mail: < nko@kanjamadi.com >

߬ߥߊ߰ ߸ ߌ ߞߍ ߒߞߏ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߣߴߊ߬ ߖߊ߲ߖߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ [ ߞߍߦߙߐ sit ] ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫:         < >

 ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫:

ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ [ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ = ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕ ] ߟߊ߫ ߸ ߊߙߊߓߎ߫ windows ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߖߏߣߊ߫، ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

 ߌ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ [ ߞߍߦߙߐ sit  ] ߟߊ߫، ߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ [ ߟߐ߬ߥߟߊ߫ = ߡߋߣߎ߬ ] ߞߘߎ߬ ߕߐߘߐ߲ߕߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ [ ߥߟߊ߬ߓߊ = ߋߞߊߙߊ߲ ]  ߛߊ߲ߝߍ߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߣߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߲ ߸ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߎߟߋ߲ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߌ ߦߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߬ ߸ [( ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߕߊ߬ ߦߊ߲߬ )] ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߴߌ ߛߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ = font ߟߊ߫..

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߌ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ = font ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߏ߬ ߛߐ߲ߞߢߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߬ ߸ ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬..

ߛߓߍߛߋ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߦߋ߫ ߊ߬ ߦߋߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߏ߰ ߊ߬ ߖߌߖߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߟߍߙߘߊ ߝߍ߬ ߛߓߍߋ߲߫ ߓߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫..

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߕߙߊߥߟߋߞߍ/ ߒ ߧߴߌ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߕߊ߫ ߤߊߞߟߌߟߊ߫ ߡߊߣߐ߯ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫..

     ߒ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߌ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߏߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫- ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߏߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ߫ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߥߊߕߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߛߓߍ߬ ߞߏ ߟߋ߬..

     ߓߊߏ߬ ߌ ߡߴߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߣߴߌ ߞߐߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߕߐ߬ߣߐ ߕߍߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߐ߰ ߞߊߙߊ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߲ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬..   

  ߌ ߦߴߌ ߖߌߖߊ߬ ߞߵߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ = ߝߏ߬ߕߏ ߘߏ߫ ߟߊߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊ߫     E-mail  : nko@kanjamadi.com  

 ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ [ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ = ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕ ] ߟߊ߫، ߞߌߔߓߊ߬ߙߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߌ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬.  ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬، ߊߟߴߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߬..       

ߒߞߏ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߖߊ߲ߓߊ߲ *

ߊ     ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߞߊߡ߸߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߰ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬، ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߜߋߊ߬ߟߎ߲߬ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߢߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߛߘߞߊߘߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯، ߤߊߟߌ߬ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߞߏ ߡߊ߬ ߊ߲ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߖߊ߰ ߤߊߟߌ߬ ߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߌߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߜߙߋ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߍ߬ߞߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߍߞߍ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߊ ߜߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߊ߲ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߢߊߟߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߞߏ ߕߌߙߌ߲ ߠߊ߫، ߊߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߟߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߌ߫ ߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߖߌ߫ ߢߡߊߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߴߊ߲ ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߏ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߸ ߞߊߤߌ߬ߙߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߍ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߣߴߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߌ߫،.. ... ߏ߬ ߞߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߕߣߊ ߘߌ߫ ߸ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߬ ߒߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߎ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߟߐ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߞߌ߫..ߊ   

ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߛߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫..ߊ *

ߊ   ߤߋ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊ߲ ߞߍߣߴߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߤߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߬ ߞߍߓߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߏ߬ ߘߐ߫، ߸ ߏ߬ ߞߘߐߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫: ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߊ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߟߋ߬ߓߊ߬ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߢߊ߯ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߴߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߟߴߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߰ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ [ ߋߖ߭ߌߓߎߕߌ߬ ] ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߞߍ ߓߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߡߙߍ߬ߞߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߝߌ߲߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߏ ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߝߏ߯ ߝߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߖߊ߬ߡߍ߬ ߜ߲߭ߓߌߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ [ ߛߎߥߍߘ ]، ߬ߟߌ ߛߎߥߊߥߙߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߞߣߐ߫،.. ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߟߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߥߏ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߓߍ߲߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߌߟߋ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߛߌ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬،.   

ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ *

ߊ   ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߞߏ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߃߈߉߁ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߌ߬ߡߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߶ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ [ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ] ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߙߊ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߐ߯ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߥߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ، ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߋ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߢߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ߞߍ ߡߊ߬ ߞߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߬ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߓߍ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߡߊ߬ ߊߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߴߏ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߘߐߕߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߙߐߕߐ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬، ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ  ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߍ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡ߸ߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߖߞߊ߬ߟߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߵߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߊ߬ߟߎ ߡߊߝߘߎߣߍ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߐߟߕߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߘߎ߬ߟߌ߬ ߝߐ߯ߓߊ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߌߛߌߙߊ߲߫ ߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߏ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߊ߲߬..ߊ  

ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߣߊ߬ ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߢߍߓߍ߲߭ ߣߴߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬

ߖߌߣߍ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߕߌ߯ ߘߊ ߕߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߘߊ ߙߏߥߊߦߌߕߍߙ ߞߎߣߎ߲߬ -ߕߍ߬ߣߍ߲- ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߊߦߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߊߦߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߗߡߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫، ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬،ߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߣߌ߬ ߊ߬ ߢߐߛߌ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫  ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߥߊ߯ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߘߌ߫، ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫، ߝߏ߶ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߎ߬ߓߙߌߞߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߔߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߞߏ ߝߎ߲ߖߓߐ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏߕߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߐߛߌ߫ ߕߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߍ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫، ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߲ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊߡߙߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߰ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߬ ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲ߞߊ߬ߙߏ߬ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲، ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߕߌ߯ ߡߊ߰ߘߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߕߎߡߊ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߛߘߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߲߫ ߓߌߢߍ ߞߊ߲߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߴߊ߬ ߝߌߘߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋߎ߫..

ߖߘߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߢߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬*

ߊ    ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߘߊ ߊ.ߝ.ߓ. ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߖߊߡߊ߲߫ ߠߓߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲߭ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߤߊߟߌ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲ߓߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߕߐ ߞߊ߬ ߖ߭ߟߎߣߊߕߊ߯ߟ ߞߐ߭ ߕߍ߰ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫،  ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫..ߊ

ߞߊߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߕߊ߬ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߸ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌߣߍ߲߫ *

ߊ     ߞߊߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/߀߀߀߂ ߟߊ߫ ߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߓߘߐ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߓߘߐ߬ ߞߋ߲߫ ߗߋ߫ ߗߋߓߏ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬، ߏ߬ ߗߋ ߞߊߙߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ ߓߘߐ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߗߋ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍ ߙߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌߘߊ߫ ߇߇߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߝߊ ߡߊ߬ ߛߟߊߕߌ߯  ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߗߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌߟߡߊ ߟߋ߬،، ߕߎ߬ߡߊ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߗߋߓߏ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߶ ߡߊ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋߟߋ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫،، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߊߋ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋߟߋ߲ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߡߊ߬ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߞߣߐ߫، ߖߊ߰ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߬ ߖߌߣߍ߫ ߜ߭߯ߣߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߰ ߕߊ߯ ߝߜߊ ߞߣߐ߶ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߫ ߞߊ߫ ߣߐ߲߰،.. ߖߊ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߢߡߊߣߐ߯ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߰ ߞߏ ߟߊߜߊ߬ߛߌ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߔߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߕߌ߰ ߟߐ߫ ߞߏ߫ ߊߊ߬ߟߎ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ،.. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ ߞߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߞߎߟߎ߲ߘߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫، ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߐ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫، ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊߦߌ߲ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߗߋߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߟߊ߫ ߏ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߓߘߐ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌߔߟߊ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫، ߥߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߓߘߐ߫ ߛߋߦߌ߲ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߓߘߐ߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߘߐ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߝߏߘߋ ߓߊ߲ߞߊߟߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߓߐ߫ ߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ، ߓߐߓߞߊߙߌ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫،.. ߬ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߣߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ߟߋ߬ ߛߌߛߍ߲߬..

ߕߎ߬ߡߊ߬ߓߍ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߟߊ ߟߎ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ *

ߊ   ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߘߊ ߊ.ߍߛ.ߊ. ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ : ߞߏߕߌ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ ߖߏߟߌߦߊߣߏ߯ ߊߡߊߣߏ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߞߣߐߞߟߍ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ߫، ߞߊ߬ ߢߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߜߘߌ ߛߌ߭ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߡߊߣߏ߯ ߖߍ߬ߘߍ ߣߍ߲߭ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫، ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߏߢߊ߫ ߓߊߛߌߕߊ߫ ߟߞ߸ߟߌߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫،.. ߗߍ߭ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬..ߊ   

ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߢߍ߫ ߘߌ߬؟ *

ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߬ ߕߐ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯  ߕߘߍ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬، ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߊ߬ ߢߍߦߌ߲߫ ߦߙߐ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߶،    

ߣߛߌ߬ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ ߡߊ߲ߕߊߣߌ߲ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߫ *

ߖߊ߰ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߞߓߊ߫ ߦߟߍߡߊ߲ ߠߴߊ߬ ߢߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߟߏ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߘߐ߫، ߣߌߔߐ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߕߎ߲߯ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߣߛߌ߬ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߣߍ߲߬ ߛߓߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߰ ߖߊ߲ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߊ߲ߘߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߞߊߣߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߓߟߏ ߣߌ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐߛߌ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊߞߍ߭،  ߲ߜ߭ߌߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߓߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫، ߞߏ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߌ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߡߊ߲ߜߏ߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߓߊ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߋ߯ ߸ ߊߟߊ߫ ߒ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߏ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߛߏ ߢߓߊ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߗߌ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߲ߕߏ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߘߐ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߣߛߌ߬ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߓߣߊ ߢߍ߫، ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߕߌߓߏ߫ ߟߊߝߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߊ ، ߓߊ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬..

ߡߊߟߍߘߎ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߍߟߌ ߊ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬...ߊ *

ߊ    ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߘߎ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߐߥߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߔ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬-ߏ-ߝߊ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߌ߰ ߦߴߊ߬ ߦߋߞߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊߔߣߌ߲߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߘߎ߯ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ http://www.boubah.com/   ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߕߏ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߖߌ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߖߊ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߝߏߘߋ/ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߦߋ߲߬، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߘߟߊߝߊ߯ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߊߓߋ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ ߞߏ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߇߈߉߁ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߊߓߋ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬.. ߒ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߞߍ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߬ ߸ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߬...ߊ

ߓߍ߯ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߛߌߞߊ ߡߊ߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߲ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߛߓߊ߬ ߕߍ߫ *

ߣߍ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߍ߭ ߣߌ߫ ߘߐ߭ ߣߌ߫ ߕߏߒߞߘߐ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊߛߌ߫ ߓߊ߲ߞߎ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߙߊߔߣߍ߲ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߏ߬ߒ߬ߞߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߖߋߟߊߌ ߟߎ߬ ߘߐߜߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߌߢߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߛߌ߫ ߦߏ߶ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊߛߌߞߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߥߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߎߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߢߍߝߍ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߓߎߙߎ߲ߞߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߣߊ߬ߙߏ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊߟߊ ߥߊߟߌ߫ ߞߎߣߎ߲ߝߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߶ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߥߊߟߌ߫ ߡߐ߮ ߟߊߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߔߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߊ߲߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߣߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߎ߬ ߞߊߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߋ߬، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߏ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߌ ߡߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߛߘߍ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߌ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߊ߰ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߴߌߟߋ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߋߎ߫ ߞߴߌ ߢߊ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߴߌ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍߔ ߤߊߟߵߌߟߋ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߕߴߌ ߕߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߊ ߏ߱ ߸ ߘߙߌ߬ߞߌ ߏ߱ ߸ ߞߙߎ߬ߛߌ ߏ߱ ߸ ߝߎߟߊ ߏ߱ ߸ ߓߟߏߟߊ߫ ߕߎߡߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߟߏߘߐ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߌ ߘߐ߯ߡߊ߲ ߏ߱ ߸ ߌߟߋ ߏ߬ ߓߍ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏߔ ߓߍ߯ ߡߐ߰ ߝߋ߲߫، ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߝߋ߲߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߞߴߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߊߝߍ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߢߊ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߌ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߛߴߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬، ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߐ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߐ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߟߐ߳ߞߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߘߐ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߬ߟߋ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌߓߌ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߬ߟߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߓߘߐ߬ߕߌ߮ ߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߍ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߟߋ ߓߘߴߌ ߘߋ߲ ߣߴߌ ߡߐ߬ߘߋ߲ ߣߴߌ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߣߴߌ ߡߊ߬ߕߋ ߟߎ߬ ߟߊߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߗߍ ߟߊ߫ ߝߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߞߛߌ ߏ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߊߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߝߊ߲ߒ߬ߕߊ߲ߧߊ߫ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߴߏ߬ ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߘߌ߫...ߊ

ߓߊ߲ߞߐߞߎ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߒ.ߘ.ߘ.ߕ. ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߖߐ߫*

ߊ    ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߐ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߐ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߦ߸ߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߖߐ߬ߣߍ ߓߐ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߙߊߕߖߌߦߡߊ ߟߊߣߊ߬ ߒߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߸   ߤߊߟߌ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߊߊ߬ߟߎ ߛߘߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߞߵߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߝߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߌߣߊ߬ ߞߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߏߢߐ߯ߦߊ߫ ߦߊߣߌ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߝߟߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫،.. ߏ߬ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߦߙߌߣߍ߲ ߡߍ߲ ߞߐߞߙߎ߬ ߊߟߊ߫ ߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫..ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴ߲ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߉߄߉߁ ߟߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊߔ ߝߐ߫ ߥߊߟߌ߫ ߡߐ߯ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߏ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߸ ߊ߲ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߍ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߢߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߢߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊߛߌ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߐߓߊߟߌߦߊ ߒ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߦߊ߫، ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߢߣߊߡߊ߫ ߡߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߴߊ߲ ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬، ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߘߐ߫.. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߓߐߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߖߌ߰ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬...

......߫*

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫

Copyright (c) 1999-2000 - N'Ko Institute, Diane Mohamed , President - All Rights Reserved