teelen1

ߛߟߊߕߌ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߒߞߏ ߡߙߌߟߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߖߌ߱

t ߞߎ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ ߟߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߏ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߗߋ߫ ߟߊߛߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߙߐ ߣߴߊ߬ ߛߍ߭ ߣߴߊ߬ ߢߊߣߝߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߏ ߡߐ߱ ߝߊ߲ߓߊ ߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߗߋߒߞߊ߲ߠߊ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߜߍ߫ ߟߊ߫،.. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߛߐߍ ߊ߰ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߒߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߱ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߲ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߲ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊߞߎߣߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐߜߏߦߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊߓߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߞߎߡߊ ߏ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬.. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߰ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߟߏߜߍߘߎ߯ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߢߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.. ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߌߛߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߣߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߓߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߞߍ߫.. ߊߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߤߊ߬ߘߌ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ

ߛߏ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: