teelen1 manden longna kuda

 

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߟߊߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߞߘߐ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߚߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߣߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߓߘߍ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߢߍߡߊ߬ ߛߊ߫..ߊ 

ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ߬ ߥߙߍ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬، ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߐ߫... ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :ߊ

Baba Mamadi Diane le

ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ، ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߣߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫

 Karifala Berete le

 

ߝߏߘߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ

 Fode Solomana Kante le

 

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߊߡߙߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫

 

 

                

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫  

ߒߞߏ ߝߊ߲ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߬ߡߙߍ߬ߞߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫

   

 

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬   

ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲ߞߊ ߸  ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ

 

 

ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬  

ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߱ ߣߌ߫ ߟߍߙߘߊ ߞߌ߬ߣߊ

 

 

 

  

ߞߊ߲ߞߎ߬ ߓߊߓߊ ߖߊ߰ߣߍ߬، ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߟߊ، ߖߌߣߍ߫

 

   

ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊߦߌ߫ ߞߓߊ߬، ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ، ߖߌߣߍ߫ 

 

ߡߊ߬ߘߎ ߓߊ߲ߓߊ߫، ߡ.ߦ. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ߓ

 

 

 

 

               

ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ

       

ߞߐ߬ߓߌ߬ߞߐ߫ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߞߓߊ߬، ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߎߡߊ߲ߞߐߦߌߞߊ ߖߌߣߍ߫ 

 

ߝߏߘߋ ߓߊ߲ߞߊߟߌ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߒ,ߛ,ߘ.ߕ. ߕߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ

 

 

                

 

 

ߛߟߊߕߌ߯ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫

ߒߞߏ ߛߍߘߏ߲߬ߠߊ߬ߓߊ ߡߊߟߍߘߎ߯

  

ߛߟߊߕߌ߯ ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫،

ߊ(ߘߊߓߐߒߘߐߛ) ߒ.ߛ.ߘ.ߕ.

ߞߣߍߡߊ߫ ߖߊߥߏ ߣߴߊ߬ ߛߘߊߟߊߟߊߕߊߦߋߘߎ߯

 

ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߖߊ߬ߡߍ ߞߓߊ߬ 

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ߓߊ ߛߎߥߍߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߫

 

[ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߊ ߡߊߞߟߌߟߌ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫