teelen1 manden longna kuda

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߒߞߏ ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߟߓߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍߓߊ߮

ߗߍ߬ߡߐ߮: ߖߊ߰ߞߊ߬ ߛߘߌߞߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߸ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߐ߰ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߢߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬:ߊ

ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߒ ߞߘߐ߬ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߛߘߌߞߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐߓߊ߮ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߏ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߛߊ߫ [ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ] ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߓߟߏ߫؟.. ߒ ߘߐ߯ߣߍ߲߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߆߉߁ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߁،ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߴߊ߲ ߓߍߣߐ߯ ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߒߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߕߐ߮ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߖߊߥߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߡߊߘߙߊߛߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߡߊߘߙߊߛߊ ߟߊ߫ ߘߌߝ߭ߏ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߛߌߛߍ߲߬، ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߐ߮ ߏ ߕߊ߬ ߏ ߝߍ߬ ߢߍߣߍ߲ߎ߲߫،..

 ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊ  ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ߝߍ߬ ߸ ߒ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߘߏ߲߬ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫ ߒ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫، ߒ ߞߘߐ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ  ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߴߊ߬ߘߐ߯ ߜߛߏߜߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ  ߟߋ߬  ߝߣߊ߫  ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߟߓߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߝߏߘߋ߫ ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߘߐ߯ߡߛߏ߫ ߛߊߘߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߗߍ߬، ߒ ߞߘߐ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߊߕߎߡߊ߫ ߞߊߙߌߝߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߓߊߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߝߟߐ ߒߞߏ ߟߊ߫،..

  ߓߊ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߛߋ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߘߙߊߛߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߘߎ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߓߘߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬  ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،..

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߐ߲ߘߍߞߍ ߓߘߊ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߏ߲ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰  ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲߬ ߄߇ ߕߍߡߊ߬، ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߛߌߙߊ߲߫ ߕߊ߯ߟߌ ߢߍ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߁ ߒ ߢߊ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߰ ߊ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߒ ߧߋ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ߢߍ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߓߍߟߌߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߟߊߣߐ߮ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߤߊߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߬ߟߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫،..ߊ߬ߕߐ߭ ߝߙߍߕߍ߫ ߞߎߘߊ߫.

ߛߏ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: