teelen1

manden longna kuda

ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫

  

: ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߍߡߍ߲

:ߒߞߏ ߟߊߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߊ߬ ߞߝߊ߬ ߞߏ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

ߊ    ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߕߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߏ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߞߏ ߘߟߊ߫ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߬ ߏ ߡߊ߬.ߊ ߒߠߋ ߓߊ߲ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߏߘߋ ߘߙߊ߬ߡߍ߫

ߊ    ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߕߴߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߲ ߕߏ߫ ߘߐ߰ߛߐ߬ߘߐ߯ߛߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊߞߘߐߣߐ߮ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߊ߲߫ ߞߏ ߘߎ߲߬ߘߎ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫

ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߏ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬..ߊ

ߊ   ߏ߬  ߟߊߒߡߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߕߊߘߎ߲ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬  ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߍߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫  ߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߓߊߘߋ߲߫  ߜߘߍ߫  ߟߎ߫  ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߸  ߦߏ߫ ߛߊߘߊ߲ߡߏߙߌ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߎߝߌߦߣߊ߫ -ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮- ߞߓߊ߬-: ߏ߬ ߟߎ߬  ߝߣߊ߫  ߞߊ߬  ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߟߐ߬ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫  ߇߇߉߁-߀߈߉߁ ߝߊ߲߭ ߝߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊߦߌ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߏ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߘߐ߫، ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߋ߭ ߡߊ߬.، ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߍߙߘߊ߫ ߟߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߛߎ߮ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߯ ߦߙߌߞߊ ߓߍ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫..ߊ

ߊ    ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߍߙߘߊ߫ ߞߏ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߌ ߘߴߌ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߍߙߊ ߢߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߤߙߊߡߊߦߌߘߊ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏߔߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߡߵߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ߀߈߉߁-߄߈߉߁ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ : ߒ ߝߊ߬ ߛߎߝߌߦߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮ ߞߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬، ߥߛߎ ߖߊ߰ߣߍ ߝߍ߬ ߝߙߋ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߞߊߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߎߙߡߊߣߌ߲ ߝߍ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߅߈߉߁ ߟߊ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߝߙߋ߬ ߝߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߢߌߣߌ߲ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߥߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߝߊ߲ߞߊ ߥߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߊߖߌ߱ ߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߙߋ߬ ߦߙߐ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߘߐߕߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬..ߊ

aߡߙߌߘߐ߫ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߕߊ߭ ߖߊ߰ߣߍ߬ߞߍ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߓߊߞߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲ ߓߍ߲߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߏ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߟߊߔߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߞߍ߫߁߁-߇߂-߇߈߉߁ ߟߊ߫. ߸ ߖߊ߰ߣߍ߬ߞߍ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߘߐ߫ ߕߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߕߐ߬ ߒ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߦߊߔߣߌ߫ ߒ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ... ߒ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ߫ ߞߏ ߖߎ߬ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐߞߍ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫...ߊ

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߞߏߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߬ ߘߐߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߯ߢߐ߲߮ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߓߐ߫ ߞߐ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߞߏߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߝߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ ߢߣߊߜߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߘߓߐ ߟߎ߬ ߖߎߓߍ ߟߊ߫،..ߊ

ߊ  ߬ߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߞߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߌ ߢߊ߯ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬: ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬، ߓߊ߯ߙߓߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ߊ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߞߏ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ ߣߊߘߋ߲ߡߊ ߓߍ߯ ߞߢߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߒߠߋ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߣߊ߬ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߞߘߐ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߊ ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߟߊߘߏ߲߬ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫؟ ߊ  

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߊߘߐ߫ ߛߘߊߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߐ߫

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߊ߬ ߛߘߊߟߊ ߡߊ߬ ߘߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߙߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߒߞߏ ߞߝߊߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫ 

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊߡߊ߬..

ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫، ߊ߲ ߘߊ ߕߴߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߦߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߛߐߍ ߸ ߖߊ߰ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߢߍߓߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒߞߏ ߞߏ ߣߊ߬ߕߐߔ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߥߊߛߏ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߛߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߔߟߊ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߊ ߘߴߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ

ߊ       ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߞߏ ߛߋߕߐ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߥߊߘߌ߫ ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߗߋߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊߡߊ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߐ߫ ߦߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ : ߊ            ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫

ߒߠߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߌߓߊ߲ߞߊ߫ ߞߍ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߬ [ ߞߊ߬ߡߊ߯ߟ ߡߊߙߌߥߊ߫] ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߏ߬ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߒ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߒ ߘߏ߲߬  ߞߵߊ߬  ߦߋ߫  ߦߌߟߊ ߏ߬  ߘߐ߫ ߸   ߌ   ߓߊ߯  ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ  ߛߋߣߍ߲  ߦߋ߫  ߊ߲  ߝߊ߬ߘߌ  ߖߐ߲߬ߧߊ߬  ߟߊ߫ ߸  ߊ߬  ߛߋߣߍ߲ ߊ߲ ߤߊߞߟߌ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸  ߝߏ߫  ߊ߲ ߞߵߊ߬  ߞߍ߫  ߊߟߊߕߊ߰ߟߊ߫ ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߍ߲  ߘߌ߫  ، ߏ߬  ߘߐ߫ ߘߊߡߊ߲ߕߊ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊߟߦߊߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߕߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߤߟߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߍ߲ ߸ ߣߴߊ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߢߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߦߊߤߙߐߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߣߌ ߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ، ߒ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߒ ߓߊ߯ ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫ .

       ߏ߬ ߞߍ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߝߊߦߌ߲ߞߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ، ߝߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߥߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ،  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ  ߓߊߘߋ߲  ߘߏ߫ ߞߵߊ߬  ߝߐ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ߫ ߜߘߏ ، ߒ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞ߸ߕߌߟߏߜ߭ߙߊߝߌ ߘߐ߫  ߛߓߍߟߌߞߍߟߊ߲ ߠߊ߫ ، ߢߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߓߌ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߥߊ߬ߛߊߘߏ߲߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߵߏ߬  ߡߍ߲  ߞߋߟߋ߲߫  ߟߐ߲߫ ߛߓߍߟߌ߫  ߞߊ߲߫  ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ ߏ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊ ߛߓߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ (  ߊ  ߌ  ߎ )  ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߲߬  ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬  ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫  ߟߋ߬  ߟߊ߫ ،  ߝߏ߫ ߒ ߞߊ߬  ߊߙߊߓߎ  ߟߎ߬  ߕߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ  ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬  ߣߊ߯ߣߌ߲߫  ߜߘߍ߫ ߟߊ߫  ،  ߊ߬ ߣߌ߫  ߞߊ߬

 ߕߏ߲ߘߋ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߐ߲ߛߐߣ ߊ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊ߫ (  ߜ ، ߔ ، ߗ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫  ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ .

      ߒ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߞߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫ ߛߎ߯ߙߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ .

    ߒ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߙߎߘߏߛߌ߫ ߞߊߘߎߙ ߡߊ߬ ߊߟߌߖ߭ߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߙߕߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߓߍߢߌ߲߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߍ߲ߔߙߌߡߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߒ ߓߟߏ  ߟߊ߫ ߞߊߦߘߌ߫ ߜߍ߫ ߔߋߔߋ ߞߊ߲߬ ߘߎߓߊ߫ ߝߌ߲ ߞߘߌߞߘߌ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߦߘߌ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߊ߫ ߖߐ߲߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ، ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߗߋ߬ߖߎ߰ߦߊ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫  ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸  ߝߏ߫ ߀߀߀߃  ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߀߀߀߁  ߠߋ߬ ߞߏߝߐ߫ .

       ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߎ߲ߞߏ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ .

       ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߓߊ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߟߐ߲ߠߊ߫ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ، ߞߏ߫ ߒ  ߓߘߴߊ߬  ߕߏ߲ߘߋߡߊ  ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬  ߞߎߘߊ  ߟߎ߬  ߛߌߦߊߦߊ߫  ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ،  ߒ  ߓߊ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߟߐ߲ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߙߋ߫ ߡߌߛߍ߲ ߦߊ߯ ߛߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߌ߲߬  ߓߍ߯ ߡߊ߬ ؟ .

        ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸  ߓߊ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߡߊ߲ߡߊ߲߯ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ .

        ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߖߎ߬ߛߎ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߣߐ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ .

        ߏ߬ ߞߍ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ .  ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߜ߭߯ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊߙߏ-ߏ-ߞߊߙߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߰ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫  (  ߜ߭ߏߟߎ-ߞߐߛߕ ) .

         ߒ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߎߛߊ߲ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߏߓߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߬ߛߊ߲ߕߌ߬ ߞߊ߲ . ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ  ߛߓߍ߫  ߟߊ߫  ߊߙߊߓߎ  ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߤߊߥߎߛߊ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߬ߛߊ߲ߕߌ ، ߏ߬ ߦߋ ߸ ߒ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߇߄߉߁ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߟߍ߬ߡߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ .

     ߉߄߉߁  ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߛߋ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ  ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߡߏ߬ߛߏ ߞߘߐ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ، ߡߛߏ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ .

 ߥߊߘߌ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬، ߥߊߘߌ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ . ߒ ߞߵߌ ߦߋ߫، ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ .

ߒ ߞߣߊ߬ ߏ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߢߊߦߋ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ :

ߝߟߐ :  ߖߊ߰ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫  ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ،  ߓߊ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ : ߊ  ߊ߫  ߊ߭  ߊ߬ . ߋ  ߋ߫  ߋ߭ ߋ߬. ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߐ߯ߡߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ، ..

 ߦߏ߫ : ߡߣߍߡߛߍ ߡߣߍ߬ߡߣߍ، ߓߘߌߞߊ ߓߘߌ߬ߞߊ، ߥߊߟߌߥߊߟߌ ߥߊ߬ߟߌ߬ߥߊߟߌ ،  ߣߍߣߍߟߌ    ߣߍ߬ߣߍ߬ߟߌ  ،   ߞߘߎߞߘߎ   ߞߘߎ߬ߞߘߎ ، 

ߛߓߊߣߊ߲ : ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ( ߡߏ ߡߣߏߛߌߟߊߓߌߞ ) ߸ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߏߔ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ،..

ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :   ߛߊ    ߛߊ߫    ߛߊ߭    ߛߊ߬    ،   ߛߍ߲    ߛߍ߲߫    ߛߍ߲߭    ߛߍ߲߬ ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ.

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߰ ߞߊ߲ ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ : ߦߏ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߓߟߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߟߌ߬ ߓߟߏ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲...

ߒ߬ߓߊ߬ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߕߍ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ . ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ : ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊߛߓߏ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߓߐ߫ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : ߛߌ߬ߘߌ ߣߌ߫ ߛߘߌ߬، ߜߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬، ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫، ߦߟߍ ߣߌ߫ ߦߟߍ߫، ߡߙߐߡߙߐ ߣߌ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ..

ߒ߬ߓߊ߬ߏ߬  ߟߋ ߓߍ߯ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߉߄߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ .

      ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߔߚߎ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ .

    ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߸ ߖߊ߰ ߘߓߊߟߋ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߙߐ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߘߐ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߘߎ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߥߎߟߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߣߍ߬ߞߍ߬ ߕߙߏߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߘߌߓߊߝߌ߲ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߞߘߐ߬ ߕߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߓߌ߬ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋ߫ ߟߊ߫ ߖߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߝߏߟߏ߲߫ ߠߊߥߦߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߡߌ߲߫ ߘߟߊߡߊ߲ ߘߌ߫،.. 

    ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߡߊߥߎߟߊ߲߫ ߗߍߞߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߎ߰ߥߟߊ ߣߴߊ߬ ߦߙߌߝߍ ߣߴߊ߬ ߓߋ߭ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲ߡߟߊ ߛߊ߲ߞߟߐ ߡߊߢߍ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߰ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߌߓߐ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߯ߟߐ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߢߍߛߌ߲߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߂߉߉߁ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߐ߫،  ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߌ߯ߘߎ߬ ߖ߭ߤߎߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߎ߬ߘߎ߯ߤߎ߬ ߡߎ߬ߝߌ߯ߘߎ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߊ߲ ߛߋ߫ ߘߴߏ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߝߟߐ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫  DOS ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߃߉߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߒߘߢ.ߦ.ߘ. ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊߖߊ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ ߓߊ߯ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߶ ߓߊ߯ߙߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙاَّ‍ߕߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߰ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߕߘߋߕߘߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߖߎ߬ߞߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߝߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߟߊ߲ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏ ߢߊߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߰ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߝߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߝߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߯ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߖߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߟߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߓߐߓߊߟߌߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߋߒߞߏߟߊ ߕߴߛߋ߫ ߀߀߀߁ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߀߀߁ ߟߊ߫ ߸ ߗߍ߬ߡߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߋ ߕߘߍ߬ ߲ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ߟߎ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߋ߲߫ ߞߏ߫ ߥߊߘߌ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߲ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߏ߬ ߘߌ߫..ߊ

ߊ     ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏ߫ ߌߞߘߐ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߲ߞߢߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߰ߞߢߊ ߘߐ߫، ߈߉߉߁ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߣߎߣߎ߲߫ ߛߊ߰ߣߐ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ -ߝߌߟߊߘߍߟߝߌ߫- ߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߴ߬ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫. windows ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߊ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫، ߝߏ߫ ߌߞߘߐ߫ ߛߌߛߍ߬ߛߌߛߍ߲߬ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߢߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߀߀߀߂ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ ߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߋߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߐ߫ ߅߉߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊߣߌ߲߬ߛߊ߲ߖߌ߫ ߀߂ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߧߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߀߂ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߜߘߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߟߐ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߘߏ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߕߎ߫..ߊߊ    ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߞߢߊ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߲ߞߢߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߲߬ߞߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍߢߊ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߘߝߊߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫، ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߛߊ߲߬ ߞߏ ߛߘߊߟߊ ߘߐ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߞߍ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߤߣߍ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߡߍ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߥߊߟߌߡߐ߯ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߓߊ߬ߞߏ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߸ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞ߸ߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߢߌ߬ߡߦߊ߬ ߢߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߕߐ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫