teelen1

manden longna kuda

ߘߎ߲ߓߎߦߊߞߍ ߌ ߛߊ߲ߓߍ-ߛߊ߲ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߌߦߊߦߊ߫، ߌ ߛߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߝߏ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߞߵߊ߲ ߓߍ߲߬ !!ߊ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊߝߟߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߝߟߐ߫،߲ ߊߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߕߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߬..ߊ

 ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲߫ ߀߅߁ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫

ߘߎ߲ߓߎߦߊߞߍ ߸ ߌ ߞߊ߲ߞߎߡߊ ߟߊߣߊ߬، ߡߊ߬ߞߏ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ 

[ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏ ߞߊߣߵߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߘߐ߫، ߛߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߲ߞߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ

߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߓߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߢߍ߫ ....، ߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߬ߡߊ ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ : ߛߏߣߌ߲ߞߋ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߬ ߝߟߐ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ߞߎߓߋߛߏ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߎߓߋߛߏ߫ ߞߘߐ ߞߟߏߞߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߏ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߥߊ߲ߞߙߊ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏߟߏ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ ߞߘߐ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ [ ߊ߲ ߓߘߊ ] ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߒ ߥߊߕߐ߫ ߛߏ߫ = ߒ ߥߊߕߐ߫ ߊ߲ ߓߘߊ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߓߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟..           ߓߊ߬ߓߊ߫ ( ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ) ߖߊ߰ߣߍ߫                           ߦߊ߲߬ ߦߋ߫ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߝߟߐ߫

د. صبري سلامة

 

 ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߒ ߓߊߘߋ߫ ߓߘߍ / ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

 ߖߐ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.

 ߏ߬ ߞߐߝߍ߬:ߊ

ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߸ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߛߓߍߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫  ߞߏ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫-، ߏ߬ ߓߍߣߊ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߁߀߀߂ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ [ ߞߏ߫: ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ]، ߞߵߏ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߭ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߓߌߛߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲  ߘߝߊ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ  ߡߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߣߐ߫، ߁߇߉߁-߁߀߀߂. ߊ     

ߤߋ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߓߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߍߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߬ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲  ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߒ߬ ߓߌ߬ߓߌ߭ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐߝߐ߰ߓߍ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߲߬، ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߋ߬ߦߌ߬ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߋ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߦߙߐ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߦߏ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߋ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ߕߐ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߦߌ ߘߐ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߞߊ߲߬ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲  ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫، ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ

ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߝߋߎ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߝߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߥߋߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫، ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߕߐ߬ߟߐ ߘߐ߫.ߊ

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߘߏ߲߯. ߊ

ߖߐ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.            ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ [ ߝ.ߛߊߓߎ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߊ߫ ] ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߞߊ߲߬

                                                  

مع وافر التحية ،،،   

            و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                     د. صبري سلامة

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫