teelen1

ߗߋߛߓߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߴߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫..ߊ

YELEN-FOOBE

ߝߙߍߕߍ߫ ߁߀/߀߂-߂߀/߀߂/߁߀߀߂

ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ

 

ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߲ ߢߍ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߧߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯

ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ : ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߋ߬

ߝߊߟߊ߲ߕߌ߲߫ ߝ߭ߌߘߙߌߣ ߡߊ߫ ߦߴߏ߬ ߞߐ߫

 

ߊ߲ ߣߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߏ ߞߊ߬ ߢߊߥߏ ߝߊ߫

ߒߠߋ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߓߊ߯ߓߘߊ ߓߟߏ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߯ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߏߝߊ߯ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߓߊ߲ߝߟߍߟߍ ߢߊߝߐ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߢߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߞߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߀߁ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߁߀߀߂ ߠߊ߫، ߞߵߊ߲ ߓߍ߲߬ ߏ ߕߎ߬ߡߊ

 

 

 

 

 

 

:ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߞߊߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߸ ߊ߲ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߏ߰ ߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߢߣߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߛߋ߬ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ߣߴߊ߬ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ߠߎ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߓߊߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ .. ߞߐߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߌߙߌ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬: ߒߞߏ، ߔߎߟߊ߯ߙ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߞߟߊ..ߊ  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߘߏߣߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߕߐ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߡߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ ߘߐ߫ ߣߍߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߘߊߡߌߣߊ ߣߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߝߟߐ߫ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߢߊ ߞߊ߬ ߢߊߞߘߐߓߐ߫ ߞߍ߫ ߘߏߣߍ߲߫.. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߌߙߌ߲ ߠߊ߫ ߖߌ߫ ߢߡߊߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫..، ߊߟߊ߫ ߒ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫.. ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ߫ ߞߍ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫: ߝߏߘߋ/ ߛߊߓߎ߬ߙߌ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߕߌߙߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߞߏߢߊ߬، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲ߖߏ߲߬ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߓߘߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐߞߕߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬

 

 

 

 العربية   :ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߌߣߌ߲ߞߌߣߌ߲ ߛߎ߬ߞߎ ߝߏߘߋ/ ߛߊߓߎ߬ߙߌ߫ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡ ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߊ߬ ߓߟߏ 

خواطر حول لغات الإفريقية بعنوان "نداء"   من تأليف  د/صبري.. أستاذ في قسم اللغات"جامعة القاهر"ا

ߒ/ ߧߌߴߍ ߊߌߴߜߍߣ ߗߋߍ ߎ߸ߣߟ

ߢߊ߲ߝߋ߲߫ ߛߏ߬ߟߌ߬ߡߊ ߞߵߊ߬ ߞߵߏ߬  ߥߊߙߌ ߘߌ߫

ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߫ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߘߌ߫

ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߊ߬ ߝߐߒߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߟߏ߲ ߘߌ߫

ߌ ߘߏ߲߬  ߟߴߊ߬ ߟߊ߫  ߝߌ߲ ߢߊ ߛߌߦߊ߫ ߥߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߰ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫

ߝߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߌߟߌ߲ ߓߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߎ߮ ߘߌ߫

ߛߋߙߙߋ߫ ߒ ߕߌ߱ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߡߞߊߘߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫

ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߖߏ߯ߦߊ  ߦߌߟߡߊ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߘߌ߫

ߖߌ߰ߖߌ߰  ߕߘߍ߬  ߒ  ߠߊ߫  ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

ߞߊ߬  ߕߊ߯ ߒ  ߟߐ߲ߠߌ߲  ߞߍ߫ ߓߟߏߞߕߐߡߊ ߘߌ߫

ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫

ߒ߬ߤߎ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߘߌ

ߏ߰  ߕߊ߬ ߟߊ߫  ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߦߋߟߊ߲ ߠߋ߬  ߝߌ߲ ߘߌ߫

ߓߏߟߏ߲  ߞߊ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ-ߋ-ߝߋ߲߫  ߘߌ߫

ߒ߬ߓߊ߬  ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߝߍ߬ ߘߐ߬ߛߘߌ߬  ߞߊ߲ ߘߌ߫

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߯ ߞߊ߬ ߒ ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߮  ߟߞߊߘߌ߫

ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߒ  ߝߍ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲  ߘߌ߫

 

ߥߛߎ  ߘߊ߲ߘߊ  ߠߎ߬ ߘߊ߲ߕߍ߬  ߝߋ߲ ߘߌ߫

ߏ߬ ߕߊ߬ ߒ  ߧߋߢߊ ߡߊ߬  ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫

ߒ ߞߘߐ ߟߎ߬  ߘߐ߬ߞߣߍ߬  ߞߏ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫

ߒ ߞߘߐ ߓߍ߯ ߕߊ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ ߘߐߡߙߌ ߣߌ߫  ߕߊ߰ߛߌ  ߓߍ߯  ߞߊ߫ ߘߌ߫

ߞߏ߫ ߒ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߎ߯ߡߊ߲  ߠߎ߬ ߘߌ߫

ߥߛߎ  ߘߊ߲ߘߊ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߕߍ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬  ߝߟߌ߬ߒߖߘߍ߬ߡߊ  ߟߴߊ߬ ߘߌ߫

ߒ ߖߏ߬ߛߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ  ߓߎߙߎ߲ߞߐ ߘߌ߫

ߒߞߋ ߟߋ߬  ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߫ ߝߋߝߋߣߍ߲ ߘߌ߫

ߒߠߋ ߟߋ߬ ߔߛߐߞߐ߫  ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲  ߘߌ

ߞߊ߬ߦߌ߯ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒ ߧߋ߫ ߓߍߓߊ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬  ߘߌ

ߒ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߒ ߟߐ߲߫ ߞߊ߫ ߘߌ߫  ߞߊ߬ߞߘߐ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߏ  ߓߍ߯ ߦߊ߯ ߘߌ߫

ߊ߬ߟߎ߫  ߣߊ߬ ߒ  ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒ ߘߏ߲߬ߞߏ ߢߍ߫ ߘߌ߫

ߒߞߋ ߟߋ߬ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߫  ߝߋߝߋߣߍ߲ ߘߌ߫

ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ߬ߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߏ߲߬ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫

ߏ߬  ߣߊ߬  ߘߊ߫  ߘߏ߲߬  ߞߵߊ߬  ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊߘߊ߲ ߘߌ߫

ߤߊߣߗߟ ߊߋߥߊߜߴߟ

        

 السيد الأستاذ / محمد دياني - المحترم

      &Nko Manding1 Cote D'Ivoiredf1,karifala beretebsp;           السلام عليكم ورحمة الله وبركات ، وبعد

         يسعدنا ويشرفنا اخباركم بأن قسم اللغات بمعهد البحوث و الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة سوف يقوم بعقد ندوة بعنوان  " اللغة و الثقافة في أفريقيا " في أكتوبر 2001 م ، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس قسم اللغات بالمعهد 1971 -2001 م .

 

   هذا وسوف يشارك في أعمال هذه الندوة نخبة كبيرة من الأساتذة و الباحثين و المعنيين خاصة بالشئون الأفريقية بأبحاث   تتعلق في مجملها بالأوضاع اللغوية و الثقافية في إفريقية كما تتناول الوضع الراهن للغات الأفريقية المحلية و أيضاًُ تشرح مدى التأثير و التأثر باللغات الأخري كالعربية والإنجليزية و غيرها ، وسيكون من بين الأبحاث المطروحة في هذه الندوة    بحث يدور حول "الماندينجو" لغةً و شعباً و ذلك على إعتبار أن هذه اللغة من أكبر اللغات الإفريقية الهامة .. 

و إنني ليسعدني مشاركتكم ببحث أو بالحضور وذلك من أجل إسهامكم معنا في إثراء فعالية هذه الندوة . 

                                                   مع وافر التحية ،،،   

            و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                                                د. صبري سلامة

ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫    Valentin Vidrine ( Russian )

ߒߞߏ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬  ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߣߝߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߌߦߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߌ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬، ߒߠߋ ߝߊߟߊ߲ߕߌ߲߫ ߝ߭ߌߘߙߌߣ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬، ߒ ߓߘߊ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߲ߜ߭ߌߟߋ-ߒߞߏ & ߌߙߌ߬ߛߌ߫-ߒߞߏ، ߏ߰ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߰ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬، English-Nko & Russian-Nko dictionaries by Valentin Vidrine ، ߒ ߠߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬: www.geocities.com/nko_alpha/#intro، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߒ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߌ߰ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߐߘߐ߲ ߧߊ ߡߊ߬: ߝߊߟߊ߲ߕߌ߲߫ ߝ߭ߌߘߙߌߣ 

 

:ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ 

ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫، ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߲ ߕߊ߯ߢߊ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߌ ߕߊ߫ ߘߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊߡߊ߬، ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߰ ߢߊ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߓߘߊ ߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫، ߢߊߟߐ߲ ߣߌ߫ ߗߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߓߍ߯ ߢߊ߯ ߡߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߎ߲߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߛߏ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߊ߬ ߝߙߋߞߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߒ߬ ߕߏ ߡߊ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߬ߡߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߊߓߌ߬ߟߊߴߊ߬ ߝߐߒߛߌߟߊ ߘߐ߫. .. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߸ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߀߀߂ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߘߍ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬، ߊ߲ ߓߍ߯ ߕߊ ߟߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߌ ߡߊߝߊ߲߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߡߊߡߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߎߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߞߍ ߟߊߣߊ߭ ߒ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߣߍ߲ ߗߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߊ߰ ߞߐ߬ߡߐ ߡߊߣߍ߲߮ ߣߴߊ߬ ߡߊߣߍߙߍ߲ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߐ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬، ߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߬ߟߋ ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߢߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߡߐ ߡߊ߬ߞߏ ߛߵߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߕߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋ߬ߥߎ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߕߌߢߍ߫..

ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߗߌ߬ߦߊ߬ ߟߏ߲ߘߏ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߡߊ߬ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߟߴߏ߬ ߓߊ߯ ߓߍ߲߬ ߌ ߕߊ ߣߴߌ ߛߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߌ ߝߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߍ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߌ ߞߌ߬ߦߊ ߞߐ߫، ߤߋ߯.. ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲،..

ߣߌ߲߬ ߠߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߤߊ߲ߞߟߌ ߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ ߞߏ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߟߊߕߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߋ߬ : ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߸ ߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߸ ߊ߬ ߖߏ߯ߦߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߐ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ، ߏ߬ ߟߋ ߓߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߳ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߴߊ߲ ߗߌ߬ߦߊ߬.. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߖߏ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߒ߬ ߧߍ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߝߌ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߌߖߵߊ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߰ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߢߍ߫، ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߕߐ߬ߣߐ߫ ߘߊ߲ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

 

 

ߔߊ߬ߙߌ߫..   ߓߌߟߏ߲/ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߅߂/߁߀߀߂، ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߅߆߇      ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߓߘߍ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߒ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߬، ߒߞߏ ߕߊ߯ߡߊ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬، ߊߟߊ߫ ߏߔ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߛߘߊߘߐ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߣߌ߫ ߊߟߓߊ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߁،߇߂،߁߀߀߂ ߠߊ߫.ߊ  ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߎ߲߬ ߢߍߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫.  ߣߌ߫ ߒ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߒ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫ ߥߙߍ߫ ߟߊߛߴߌ ߡߊ߬. ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߡߌ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߫ ߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߕߴߛߋ߫ ߡߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫. ߒ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߦߊ߲߬، ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߥߴߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߡߙߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ߫ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫.  ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߕߊ߫ ߤߙߊ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫.    ߌ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߊߘߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߞߏ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫.

 

ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߐߦߌߘߊߘߋ߲ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ߣߊ߲ߝߟߏ߬ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫: ߟߊ߲ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߲ ߝߍ߬ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߲ߞߐߞ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߓߌ߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߊ߬ߟߌ ߛߐ߲߬ߡߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߸ ߞߐߦߌߘߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߙߍ ߡߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ߫ ߞߏ ߛߊ߲ߞߊ ߟߊߋߕߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߏ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߝߎߙߋ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬  ߞߐߘߍ߫.

 

ߟߊ߲ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬

ߓߊ߲ߞߐߞ ߕߊ߯ߟߊ

Copyright (c) 1999-2000 - N'Ko Institute, Diane Mohamed , President - All Rights Reserved

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: