teelen1 manden longna kuda

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߟߝߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫...ߊ

ߟߍߙߘߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߝߋ߬ߙߋ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬، ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߓߍߛߋ߲ ߛߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߞߍ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߕߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ ߣߌ߫ ߗߋ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߣߊ߬ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߴߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߓߙߊ߬ߦߌ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߤߊ߯ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ / ߛߓߍ ߗߋ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬..ߊ

Makilili sebe                ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ    

 

Référence                  

ߡߊߞߟߌߕߊ ߦߌ߬ߘߊ

 

Quantité               

ߓߙߍ߬ߦߊ

 

Mode de paiement           

ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߍߢߊ

Nom                                   

ߕߐ߮ ߘߝߊߣߍ߲

Adresse                      ߲

ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߝߊߣߍ

 

Code Postal  

ߗߋߓߏ߲ ߘߏ߫ ߝߙߍߕߍ

Téléphone           

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ

E-mail          ߮

ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ

Commentaires           : ߞߊ߲ߞߎߡߊ ߟߎ߬ 

 

                                         ߟߊߕߊ߯ߟߌ       ߘߐߛߊ߬ߟߌ                               

[ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߊ ߡߊߞߟߌߟߌ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫