teelen1

 ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊߟߌ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫..ߊ

                 :ߒߞߏ ߟߊߕߍ߬ߕߍ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ߬              

ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߟߐ        

:ߒߞߏ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬        

ߛߓߍߘߋ߲߫ ߓߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߟߊߡߍ߲߫ ߌ ߕߟߏ ߟߊ߫:ߊ            

ߌ ߖߍ߬߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߛߓߍߘߋ߲ ߓߘߍ ߢߌߣߌ߲߫

ߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߂ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߁ ߡߊ

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߄ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߃ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߆ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߅ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߈ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߇ ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ߀߁ߣߊ߲

ߥߟߊ߬ߊߘߊ ߉ ߣߊ߲

ߐ

ߏ

ߎ

ߍ

ߌ

ߋ

ߊ  

:ߣߐ߬ߞߘߐ߬ ߘߐ߬ߛߊߦߌ߲

ߋ           ߐ           ߍ               ߊ         ߎ           ߌ         ߏ

ߐ           ߊ           ߌ               ߋ         ߏ           ߎ         ߍ

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: