teelen1

ߒߞߏ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߗߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߓߊ߲ߒ߬ߖߘߍ߬ߦߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߎ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫..ߊ

YELEN-FOOBE

ߝߙߍߕߍ߫ ߁߁/߀߂-߁߀/߀߂/߀߀߀߂

ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ

 

ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߲ ߢߍ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߧߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯

ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ : ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߋ߬

ߝߊߟߊ߲ߕߌ߲߫ ߝ߭ߌߘߙߌߣ ߡߊ߫ ߦߴߏ߬ ߞߐ߫

Sanasi Fiman

ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬

:ߕߟߏߕߍ߯ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ ߛߏ߬ߓߌ

 

     ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߓߊ߯ ߞߎ߲߭ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߟߏ ߕߍ߱ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫  ߏ߬  ߕߍ߫  ߓߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߥߎߦߊ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫...ߊ

 ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߔߙߊߕߌߖߌߦߡߊ ( ߝߊߞߘߌ ) ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊߦߌߌߟߊ߲ߘ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߊ߲ߞߐߞߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߎߤߎ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߛߓߍ ߏ߬ ߞߣߐߘߐ ߢߊߞߎ߲ߓߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬: ߊ

ߒ.ߛ.ߘ.ߟ. ߦߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ߫ ( ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ )، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߲ ߛߊ߲ߓߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߝߟߍ߫:ߊ 

      ߒ.ߛ.ߟ.ߘ. ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߝߏ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫.، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߌ ߝߏ߬ ߟߊ߫.    

     ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߕߐ߯ߘߐ߫: ߣߎߤߎ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫     ߁߁߲/߄߁/߀߀߀߂   ߔߙߊߕߌߖߌߦߡߊ ߝ: ( ߂߆߆ ) ߆߂߅߅߆߃߂،   ߙߎ߯ߡ ߆߀߂ ߓߊ߲ߞߐߞ  ߊ

ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ (ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ) ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߕߐ߫ ߣߌ߲߬

     ߛߟߊߕߌ߯  ߓߘߍ ߣߌ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬: ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߙߌ߲߬ߞߊ߲ ߣߎߤߎ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫

ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߢߊߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫..

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߘߌߕߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߛߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߛߐߍ..ߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߖߋ߬ߓߌ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬:

ߞߎ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫:

ߊ߬ ߝߟߐ: ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߋߎ߲߫.

      ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߝߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊߟߐ߬ߓߊ߰ ߞߣߐߘߐߘߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߥߊߘߌߜߍ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߝߐ߰ߓߍ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߫، ߒ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߝߙߍߕߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߇߲/߉/߀߀߀߂ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߐ߫ ߓߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߟߐ߫، ߓߘߐ߬ ߛߋߦߌ߲߫، ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߌߘߊ߫ ߀߃-߀߃،  ߏ߬ ߛߋߓߊߟߌߦߊ ߖߏߣߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫..

߉/߂߁/߀߀߀߂ ߟߊ߫ ߒ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߏ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߐ߬ ߛߋ߬ߦߌ߲߫ ߞߌߘߊ߫ ߀߃-߀߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

       ߒ߬ߓߊ߬ ߞߌߘߊ߫ ߀߈߄ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋߓߊߟߌߦߊ ߞߊߙߏ߫ ߘߊߡߊ߲߬ߘߐ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߟߐ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߕߐ߫ ߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲ߞߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߥߊߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬.. ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߓߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߞߐ߫، ߓߊߏ߬ ߥ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴ߬          ߟߎ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߫ ߟߊߛߐߘߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫..

       ߒ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߊߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߴߊ߲ ߡߊ߬ ߥߊߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߛߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫، ߓߊ ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߘߟߊߝߎ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ !!...

ߒ ߣߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߬ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ( ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߙߊ ߘߐ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߏ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ( ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕߌ ) ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߓߣߐ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߥ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ( ߞߙߊߞߌߕߍ߯ߙ ) ߕߍ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫: ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߸ ߓߊ ߖߌ߬ߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬  ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ (  ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕ ) ߟߊ߫:   http://members.nbci.com/kanjaden ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߡߍ߲ ߝߌߟߊߘߍߟߝߌ߫ ( ߊߡߙߌߞߌ߬ ) ߏ߬ ߓߘߴߏ߬ ߛߎ߲ ߕߘߎ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߝߟߐ ߞߣߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ:  http://fakoli.net/kanjamadi

ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ( ߞߙߊߞߌߕߍ߯ߙ ) ߞߍ߫ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫، ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߏ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߠߋ ߛߋߞߏ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ ߞߏ߫ ߢߊߦߋߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫،

ߝߌߟߊߣߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬:       http://members.nbci.com/baba_mamadi_diane

     ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߡߊߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߊߜߎ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߜߍ ߘߐ߫: ߏ߬ ߟߋ ߝߕߐ߫ ߣߌ߬:

     ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߟߊ߫ ߀߀߄ ߠߋ߬  ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߣߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߡߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕ ߟߊ߫، ..

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߊ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ( ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲߫ ߛߌߛߌߞߏ߫ ) ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫، ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊߕߌ ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߢߍ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߊ߬ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߣߴߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߣߐ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬..

    ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߋ߭ ߕߋ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫:

ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߙߐߡߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߒߞߏ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߣߌ߬ ߘߛߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ߬. ߊߟߎ ߞߐ߫ ߞߊ߲߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߘߟߊ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߞߏߓߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߕߊ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߤߊߟߵߌ ߡߴߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߘߐ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫..

ߊ߬ ߛߋ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߊ߬ ߖߌߖߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߡߙߊ߬ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߓߌ߬.

 ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߌߖߊ߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫:  E-mail     ߏ߬ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭...

     ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬: ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߊߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߝߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬: ߒ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫، ߒ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߕߍߛߌ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߓߐ߫ ߸ ߊ߲ ߕߴߏ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߖߋߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߙߐ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߞߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߞߍ ߣߊ߬ ߞߟߏߜߍ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߍ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߢߊߞߘߐߡߊߢߊߔߙߌ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߊ߲ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬.

     ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸  ߤߊ߲ߞߟߌ ߘߴߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊߛߋ߫، ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߣߌߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߓߌ߬ ߤߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߞ߸ߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߍ߲ߕߍߙߌߣߍߕߌ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫..

ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߏ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߓߎߍ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬. ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊߝߍ߬، ߊ߬  ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯، ߞߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߓߋ߬ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߘߊߞߎ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫..      ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫.. ߊ߬ ߗߋߓߊ߮: ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯) .  

 

 

 

 

 

 

ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߛߏ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߕߘߍ߬ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߗߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ...

   ߐ߲߬ߤߐ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬...،  ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߒ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߬ ߓߌ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߛߋ ߟߊߛߎߡߦߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲ߞߐߞߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߟߋ߫ ߞߵߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫،..

    ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߔߙߊߕߌߖߌߦߊߓߍ ( ߝߊߞߛߌ ) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߲ߞߐߞߎ߫ ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߖߋ߬ߓߌ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߸ ߛߓߍ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߞߏߣߊߞߙߌ ߁߁߲ / ߕߟߋ߬ ߅߁ / ߀߀߀߂.    ߞߵߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߘߋ߲ ߓߘߍ ߡߊ߬.

ߊߟߊߡߊ߫ ߛߓߍ ߦߴߌ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߕߘߍ߬ ߤߙߊ ߘߐ߫ . ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߜߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߌ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߞߏ ߝߌ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߕߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߘߐ߫ ߛߏ߲߭ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲ (߀߁) ߢߐ߲߰ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬  ߤߊ߬ߘߌߛߌ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߒ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߓߟߏ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߸ ߌ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߊ߯ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߦߊ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߡߴߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬  ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߜߘߍ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫، ߒ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߴߊ߬ ߢߊ ߝߐ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߛߓߍ ߘߴߌ ߡߊ߬  ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߡߞߊ߬ߛߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ        ( ߙߋߞ,ߟߡߊߛߐ߲،ߘߋߞ,ߟߙߊߛߐ߲ ) ߢߌߣߌ߲ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫، ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߕߎ߲߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߌߦߊ. ߏ߬ ߞߐ߫: ߒ߬ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߌߞߘߐ-ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߢߍߝߍ߬، ߦߏߡߌ߲߬ ߤߊ߬ߘߌߛߌ ߖߊ߬ߕߋ؟ ߝߐ߬ߓߍ ߖߊ߬ߕߋ؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬.. ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߖߊ߬ߕߋ؟ ߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߖߊ߬ߓߌ ߟߊߣߊ߬ ߓߌ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߝߊߞߛ ( ߔߙߊߕߌߖߌߦߡߊ ) ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫: ߁߆-߀߃- ߁߄ ( ߀߀߂߂߄ ) ߡߊ߬ߡߘߎ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߕߐ߮ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߞߐ߫: ߒ ߓߘߴߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ ߘߌ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߏߙߋ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߟ .ߦ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲.

ߏ߬ ߞߐ߫ : ߞߊߡߋߙߋ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߊߥߴߌ ߡߊ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߛߌߛߍ߲߬ .

    .  ߊߟߴߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߬. .                                                                             ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ 

 ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲  ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߝߐߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߦߊߣߌ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫: ߦߊߣߌ߲߬ ߛߊ߬ ߀߂ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬، ߏ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߢߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߕߟߎߞߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߘߏߣߍ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߊ߲߬ ߀߂ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫..߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߧߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߓߊ߰ߘߌ߬؟ .ߊ

 

ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߘߏߣߌ߲ ߠߋ߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ / ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߕߊ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߸  ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߊ

ߝߊߟߊ߲ߕߌ߲߫ ߝ߭ߌߘߌߙߌ߲߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߙߌ߬ߛߌ߬ߞߍ ߡߍ߲ ߟߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ..ߊ       

ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߎߓߋߛߏ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߔߌߕߍ߯ߙ ߓߎߙߜ߭ ) ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߍ߬ ߝߏ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߅߉߉߁ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߊߕߊ߮ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߖߌߣߍ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߢߍ߫..ߊ

ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߣߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߐߦߌߞߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬، ... ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ( ߓߍ߯ ߌ ߓߊ߫ ߓߟߏ ) ߝߐ߫ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߍ߯ ߌ ߘߐߜߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ߞߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߵߊߊ߬ߟߎ ߡߊ߲ߜߏߦߊ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝ. ߖߊ߰ߣߍ߫

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: