teelen1

ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫

ߒߞߏ ߡߙߌߟߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߖߌ߱

ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߠߝߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߓߎߡߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߌ߲߯ ߦߋߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏߢߊߓߐ߫ ߒߞߏ ߝߐߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߲ߜ߭ߌߟߋ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߗߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߙߍߘߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߊ߲߬، ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬..ߊ

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߓߟߏߦߊ ߟߊ߫ ߀߀߀߂ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߞߊ߬ ߘߎߢߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߞߙߏߝߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߣߍߓߊ ߘߏ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߏ ߕߎ߲߬ ߣߵߊ߬ ߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߓߍ߯ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߓߊߟߏߕߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯.. ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫: www.kanjamadi.com ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬.ߊ

    ߬ߟߋ߬ ߗߍ߭ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ( ߝߌߟߊߘߍߟߝߌ߫ ) ߟߋ߬ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߊ

ߛߏ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: