teelen1

ߛߟߊߕߌ߯ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߬ ( ߘߊߓߐߒߘߐߛ )

ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߣߍߡߊ߫ ߖߊߥߏ ߣߴߊ߬ ߛߘߊߟߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮

ߣߎ߯ߤߊ߲ ߛߊ߬ߣߐ߫

ߝߏߘߋ߫ ߊߡߙߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߣߌ߫ ߤߖߊ߫ ߤߊߦߌߜߍ߫ ߒߓߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߙߊߡߟߊ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ.

*     ߣߎ߯ߤߊ߲ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߊ߫ ߇߆߉߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߎߟߘߊ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ. ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟ߱ߖߌ߫ ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߊߡߙߊ߫ ߟߊ߫(ߡߙߊߡߟߊ)، ߊ߬ߣߌ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߤߖߊ߫ ߒߓߊߟߎ߬ (ߡߊ߲ߣߌ߲߬ߢߣߊ߬ߞߊ) ߟߊ߫.

*      ߝߏߘߋ߫ ߊߡߙߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲ ߛߊ߬ߟߌ߬ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߰ߡߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߇߉߁ ߟߊ߫  (ߊ.ߘ.) ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߛߋ߲߭ ߝߍ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߖߡߊߣߊߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߬ߞߍ߫ ߡߐ߰ߢߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߏ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߝߊߙߌߕߦߊ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫.

*      ߛߊ߬ߣߐ߬ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߝߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߓߊߓߊ ߓߟߏ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ (ߊ.ߘ.)، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߓߐ߫ ߓߙߋߕߋߞߍ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߣߐߞߍ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߣߌ߫ ߌߦߊ߫ ߛߏߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߞߓߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫،ߤߊ߲߯ߞߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߟ߱ߖߌ߫ ߛߙߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߣߊ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߕߎߓߊ߫ (ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲) ߈߇߉߁ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊ߲߫، ߞߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߝߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߢߙߊߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߓߘߊ، ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟ߱ߖߌ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߓߊ߲߫߄߈߉߁ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߘߊ ߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߓߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߏߛߐ߲߬، ߣߌ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊߘߐ߬ߣߍ߲ ߟ߱ߖߌ߫ ߛߎߝߌߦߣߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߓߘߊ ߸  ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߌߟߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߋ߲ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ (ߛߍ߮ߟߊ - ߞߐߘߌߥ߯ߙߌ߫) ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫، ߥߏߘߌߣߍ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߍ، ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ ߡߊ߲ߛߊ߬ߓߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߤߙߍ ߓߏ߲ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߣߐ߬ߞߍ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߙߐ ߙߌ߬ߦߊߘߌ߬ (ߛߎ߰ߘߎ߰ߟߊ) ߸ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߍߞߏ߫، ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߫ ߣߡߌߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߓߋ߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߙߋߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߊ߲ߛߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߲߬.

*     ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߙߌ߬ߦߊߘߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ ߘߏ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬، ߒ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏߔ ߟߋ ߞߍ߫ ߣߌߔߐ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬، ߒ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߮ ߞߍ߫ ߛߏ ߘߐ߲߬ߞߌ߲ ߛߊߟߌ߫ ߝߍ߬ ߂߉߉߁ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߝߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߓߊߓߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߛߊߘߊ߲ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߝߘߎ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߌߦߊ ߘߊ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߒ ߓߊ߲ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߫ ߃߉߉߁ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߄߉߉߁ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߲ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߍ߰ ߜߘߍߞߍ߫،  ߒ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߛߏ ߞߊ߬ ߛߊߘߊ߲ ߡߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬. ߊ߬ ߟߋ߬ ߛߊߘߊ߲ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߛߎ߰ߘߎ߰ߟߊ߫ ߅߉߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬.

*    ߡߊ߬ߝߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߣߎߤߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߒߞߏ ߟߊߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߆߉߉߁ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߒ߬ ߛߋ ߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߒ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߣߌ߫ ߒ ߘߍ߰ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߙߌ߬ߦߊߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߛߎ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߧߍ߫ ߒߞߏ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߐ߬ߓߍ߬ ߝߟߐ߫ ߛߓߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫: ߓߊߞߋߟߋ߲ߧߊ ߝߐ߬ߓߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߬ߣߐ߬ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߝߐ߰ߓߍ ߏ߬ ߝߙߍߕߍ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߞߏ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߟߍߡߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊߟߍߘߎ߯.

*     ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊ߲ ߘߊ߫ ߇߉߉߁ ߟߊ߫. ߛߊߘߊ߲ ߝߣߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߁߲/߁/߈߉߉߁ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߣߊ߫ ߤߖߊ߬ ߒߓߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ ߙߌ߬ߦߊߘߌ߬، ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߕߌ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߡߊߜߍ߲߫.

*     ߒߓߊ߬ ߛߊ߬ߣߐ߬ߞߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߟߊ ߟߛߍ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߭ ߞߐ ߛߏ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊߝߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ (ߣߌߗ߭ߋߙߌߦߊ) ߉߉߉߁ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߞߣߊ߬ ߓߊ߲ߞߐߞߎ߬ ߀߀߀߂ ߟߊ߫ ߤߊ߲ ߛߌߛߍ߲߬. ߁߀߀߂ ߠߊ߫ ߓߊ߲ߞߐߞߎߞߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߊ߫ ߣߎ߯ߤߊ߲ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߣߌ߫ ߝߘߋ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߦߊ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊߓߊ ߏ߬ ߟߊ߫.

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: