teelen1

manden longna kuda

YELEN-FOOBE

ߡߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߢߍ߫

ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ

 

ߘߐ߬ߝߐ

 

 

 

߬ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߣߌ߫ ߓߌ   ߲߀߁-߇߂-߈߂-߁߀߀߂  ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߌ߫ߊ

 

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߕߌ߰ ߤߣߍ߫ 

News N'ko people

߂߇-߂߈/߁߀/߂߀߀߁

      ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߍ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߫، ߏ߬ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߓߐߢߊ ߝߟߍ߫     

 

Cairo University, African Resarche & Study Institute Languages Department

ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ،ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߌߙߌ߲ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߠߌ߲ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߞߎߡߟߊ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫

 

 

ߣߗߜߒ ߊߋߌߡߛߠ ߊ߸ߦߴߍߥߍߟ 

 

ߞߎߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߎߡߊ ߛߌ߰ߘߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߖߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐߞߎ߲ߓߍ߲ߣߍ߲߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎߡߊ ߓߐ߫ ߢߐ߲߰ߞߘߐ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߢߊ ߘߐߓߍ߲߭ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߞߋߟߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߎߡߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫، ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߓߋߟߋ߲ߣߊ߫ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬

ߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߞߡߊ ߞߏߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߛߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߞߏ ߓߊ߲ߝߟߍߟߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߏߘߋ ߛߊߓߎ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߟߊ߯ߡߊ߫ ߡߊ߬ (Dr: Saburi Salama )، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߍ߬ߞߍ߬ ߡߛߏ߫ ߛߊߘߊ߲ߜߍ ߖߊ߰ߣߍ (Dr:Dianne W Oyler )، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ ߖߊ߬ߡߍ߫ (Dr:Karamo Kaba Jammeh ) ߣߌ߫ ߝߏߘߋ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ( Dr: Fode Darame ) ߣߌ߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ (Nuhan Sano ) ߣߌ߫ ߓߎߙߊߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ (Burama Kante ) ߣߌ߫ ، ߒߝߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ (N'fali Conde ) ߣߌ߫  ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ߛߏ، ..

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ (Dr:Kutubu Sano ) ߏ߱، ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (Dr:Baba Mamadi Diane ) ߏ߱، ߞߣߐߓߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (Dr: Konoba Fofana ) ߏ߱، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߍߞߍ߫ ߊߙߌߣߐߟߘ ߏߘߌߦߏ  (Dr:Arnold Audio ) ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫، ..  ߤߋ߫ ߸ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߛߍߥߊ ߞߊ߲߬ ߝߟߐ߫، ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߓߍߣߵߏ߬ ߘߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.

ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߊߙߌߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬، ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߯..   ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

 

( ߤߊߣߗߟ ߊߋߥߊߜߴߟ )

     ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߊ߲ߙߋ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߎ߬ߙߊ ߛߐߞߍߙߋ߲ ߣߌ߫ ߕߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߣߊ߫ ߞߓߊߞߏ߫ ߘߊ߲ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐߞߎߡߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߞߕߌߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߘߋ߬، ߞߊ߬ߓߐ߫ ߟߊ߬ߡߙߍ߬ߞߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߣߌ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߌߥߌ߯ߘߌ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߋߌ߬ߓߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߍ߲߭ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߞߐߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬

e-mail

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: