teelen1

manden longna kuda

 ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߊ߲ߘߊ ߞߐߜߍ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߘߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߞߘߐ߬ߓߊߟߌ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߓߊ ߟߋ߬، ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߛߙߊ߫ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

          ߁- ߘߐ߬ߛߊߙߌ      ߂- ߛߊ߲ߘߊ            ߃- ߛߊ߲ߘߊ߬ߡߎߣߎ߲   ߄- ߛߊ߲ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߓ  ߅- ߕߏ߬ߟߌ    

        ߆- ߛߌߙߌ߲        ߇- ߛߞߌ              ߈- ߘߐ߬ߝߐ       ߉- ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ

    ߣߌ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߟߐ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߢߊߝߐ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : [ ߣߎߞ߸ߕߊ ]، ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߣߌ߲ ߛߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߎ߲ߓߊ߫ ߝߐ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫..

     ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬  ߊߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ [ ߣߎߞ߸ߕߊ ] ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߡߊߛߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߲߰ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲ߞߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߞߏ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ߓߍ߲߭ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߓߊߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߊ߲ߞߌ߲ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߕߍ߫ ߖߊߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬..

 

ߣߌ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߟߴߊ߲ ߘߊߜߊ߬ߛߌ ߡߊ߬ ߘߊߡߊ߲߬ߘߐ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫:

ߊ- ߏ߬ ߦߌߟߡߊ ߝߟߐ: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ..

     ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߛߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߓߊ߬ߛߓߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߊ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬:  ߓߊ߯ߙߊ ߕߋߟߋ߲ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲

ߏ߬ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߫، ߊ߲ ߕߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

-        ߕߎ߬ߢߊ ߢߌ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫: ߕߎ߬ߢߊ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐߓߊ߮ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮.

-        ߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߘߐߕߌߢߍ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫:  ߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߘߊߥߎ߲߫، ߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߢߌߡߊ ߕߊ߬ ߘߓߌ߬ ߘߐ߫، ߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߖߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫

-        ߌ ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߟߊ߫: ߌ ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫، ߌ ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫، ߌ ߞ߸߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߟߊ߫.

-        ߝߊ߬ߘߌ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬: ߗߋߞߌߛߍ߫ ߥߎߟߋ߲، ߝߙߏ߬ߕߏ߬ ߥߎߟߋ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߋߞߌߛߍ߫ ߥߎߟߋ߲.

-        ߗߍ߬ ߓߍ߬ߙߍ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫: ߣߍ߲߬ ߘߌߡߊ߲، ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߢߌߡߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߞߍ߲ߘߍ.

-        ߊߘߢߡߊߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬: ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ، ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ.

-        ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬: ߢߐ߲߯ߕߍߕߊ߯ߡߊ، ߝߏ߬ߣߊߊ߲߬ ߛߎߘߎ߲ߧߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊߢߐ߲߯ߠߊ.

-        ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ  ߛߊ߬ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬: ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍ، ߛߦߊ߬ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏߙߏ߲߫ ߝߐ.

-        ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߕߏ߫، ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߝߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫.

-        ߊߘߡߊߦߊ ߢߍߕߊ߯ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬: ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲߫.

-        ߛߦߊ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߡߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫، ߓߊߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫:  ߞߐ߬ߘߐ، ߞߡߐ߬ߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߋ߬ߦߊ.

-        ߘߎߢߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫:  ߝߋ߲ߞߏ، ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ߡߎ߲ߓߊߟߌߦߊ.

-        ߝߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߊ߫ ߡߐ߰ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߏ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߡߊ߬: ߌ ߞߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߥߘߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߟߏ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬، ߌ ߞߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߖߌߡߍߣߍ߲ ߡߊ߬ ߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߣߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬، ߌ ߞߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߡߊ߲ߛߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬.

-        ߝߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߘߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߞߐ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲، ߛߣߍ߬ ߘߊߞߎ߲، ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏߕߊ، ߓߊ ߌ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߡߊ߬.

-        ߡߐ߱ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߞߛߌ߫ ߘߐ߱ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߝߊߘߌߦ ߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߞߛߌ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫.

               ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ،

߂- ߦߌߟߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߛߊ߲ߘߊ: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ ߢߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߘߊ ߢߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߞߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߘߏ߲߬ ߓߐ߲߰ ߟߊ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߞߍ߫، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊߋ߬ߟߊ ߞߍ߫، ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

-        ߌ ߓߊ߯ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߞߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߡߍ߲ߕߐ ߦߋ߫ ߸ ߛߎߕߌߎ ߕߊ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫.

-        ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߞߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍߔߝߊ ߘߌ߫.

-        ߌ ߓߴߌ ߖߎ߮ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߦߴߌ ߢߌ߲߭ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߘߍ߭ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߘߊ ߡߊ߬.

       ߝߟߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߢߊߝߐߟߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫، ߛߓߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫.

-        ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߣߊ߯ߝߌ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߖߌ ߞߍ߫ ߒ ߘߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߌ ߘߊ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߘߏ߲߬ ߓߐ߰ ߟߊ߫ ߛߘߐߜߍ߬.

-        ߖߌ߫ ߟߐ߲߫ ߦߙߌ߫ ߟߐ߲߫ ߛߏ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫. ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߐ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫.

-        ߛߊ߭ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߗߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

-        ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ߛߏ ߕߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.

-        ߓߛߊ ߘߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬. ߞߐߟߕߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߢߐ߲߰ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫.

ߛߊ߲ߘߊ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬. ߝߘߎ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ߏ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߊߡߊ߬، ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߛߦߊ߬ߞߐ߲ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߘߍ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߘߌ߭ ߘߐߘߌߦߊ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߐߞߙߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߢߐ߲߯ ߞߘߐߡߊߕߍ߯ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߛߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߞߎߡߊ߫ ߘߏ߲ߛߏߓߊ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߘߊ߬ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬  ߘߌ߫ ߞߎߡߊߓߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ، ߛߊ߲ߘߊ߬ ߞߐ߬ߞߊ߬ߘߌ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬،  ߓߋߟߋ߲ߕߌ߯ߓߊ߫ ߘߊߘߐߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߥߟߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߞߐߟߊ߫ ߟߊ߫

߃- ߦߌߟߡߊ ߛߓߊߣߊ߲: ߛߊ߲ߘߊ߬ߡߎߣߎ߲:  ߛߊ߲ߘߊ߬ߡߎߣߎ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߋ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߐ߫، ߛߊ߬ߘߊ߬ߡߎߣߎ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :

-        ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߣߐ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߲ ߠߊ߫ߘߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫.

-        ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߐ ߘߐߞߏ߬ ߥߢߊߞߊ߫ ߝߌߘߊ ߟߊ߫.

-        ߛߌ߬ߛߍ߬ ߛߏߙߌ߲ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫,

-        ߒ ߛߐ߫ ߒ ߝߊ߬ ߢߍ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ ߛߋ߫ ߕߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߰ߦߊ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߛߓߏ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߍ߯ ߦߴߌ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒ ߛߐ߫ ߒ ߝߊ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߰ߦߊ ߘߊ߲߭ ߠߴߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫.

-        ߖߋߟߌ ߟߴߊ߬ ߣߐ߲߬ߞߐ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߛߎ-ߎ-ߛߎ߯ ߛߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߣߐ߲߬ߞߐ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

-        ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߛߎ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߗߍ߬ߦߊ ߘߐ߫.

-        ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ . ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߊ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫.

-        ߌ ߓߘߊ߫ ߝߍ ߟߐ߬ ߛߊ߲ ߥߏߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߘߏ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߥ߯ߕߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫.

߄- ߦߌߟߡߊ ߣߊ߬ߣߌ߲ߠߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߓߐ ߘߌ߫.

     ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،  ߊ߬ ߜߍߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߯ߘߐߕߊ

ߊ- ߊ߬ ߜߍߘߐߕߊ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߘߐߓߐ߫ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߤߊ߲ߞߟߌ ߓߙߍ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߐ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬.

-        ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫:  ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߥߎߊߊ߬ߟߎ ߘߌ߫.

-        ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߝߏ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬: ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߝߌߘߊ߫ ߖߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫.

-        ߞߐ߬ߟߐ ߒ ߓߟߏ߫ߖߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫: ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߞߟߌ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߘߌ߫.

-        ߦߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߛߎ ߘߐ߬: ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

-        ߒ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߏ߭ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߝߎߚߎ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߫ ߡߊ߫ ߓߐ߫: ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߌ߫.

-        ߛߏ ߣߌ߲߬ ߗߍ߭ ߓߍ߯ ߛߋ߲߭ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫: ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߲ ߘߐ߫.

-        ߛߏ ߣߌ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬

 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( + :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫