teelen1 manden longna kuda

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߢߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲ߟߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫

  ߞߐߜߍ߫ ߝߟߐ          ߞߐߜߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲        ߞߐߜߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲  

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬  

ߞߊ߲ߟߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬:

       ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߲߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߢߌߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫ ߞߐߘߍ߫ .

      ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ :

    ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߘߝߊߢߊ߫ ߘߊߡߊ߲߬ߘߐ ߢߌ߲߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߟߌ߬ ߞߊ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬  ߟߊ߫  ߡߍ߲  ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߏ߫ ߞߏߘߐߜߍߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ( ߒߞߏ ) ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫ .

    ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߜߍߟߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߊ߲߬ߘߐ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

߁- ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ߒߞߏ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߵߊ߲ ߠߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ :

  ߊ߬ ߕߐ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰

      ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߘߐ߫ ߟߏ߲ߘߐ߫ .

߂-  ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ : ߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ .

       ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߸ ߊ߲ ߞߴߊ߲ ߖߌߖߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߖߐ߲ ߸ ߞߵߊ߲ ߞߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߏ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߢߊߦߋ ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫، .

       ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬ ߸ ߞߊߓߏ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊ߲ ߖߘߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߐߟߕߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊ߲ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߙߋ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ، ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫  ߔߏߦߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߛߊ߲߬ ߕߊ߯ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋߓߊ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߬ ߊ߬ ߓߘߊ ߢߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋߓߊ߯ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߞߙߎ߬ ߟߴߊ߬ ߘߊ߲ߕߌߢߍ ߣߴߊ߬ ߢߡߊߣߐ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߊ ߕߍ߱ ߘߌ߫ ߢߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߕߊߥߎ ߞߊ߲߬ ، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߐ߬ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫  ߒߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ .

     ߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߝߐ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߊ߮ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߍߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߝߐ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߘߐߡߙߌ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬ :

     ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ؟

     ߞߊ߬ߞߐ߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߋ߲߬  ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߥߘߎ߬ߡߊ߫ ) ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߌߡߊ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߎ߫ ߘߐ߫ ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߦߏ߫ ߛߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫  ߛߎ߫  ߘߐ߫  ߛߊߟߌ   ߏ߬  ߡߊ߬  ߡߎߣߎ߲߬  ߞߏ߫  ( ߥߘߎ߬ߓߊ߬ߛߌ ) ߞߊ߬ ߛߌ߬ ߥߘߎ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߥߘߎ߬ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߥߘߎ߬ߓߊ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ (  ߓߊ߲ߓߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫  ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ) ߦߋ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߲ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬  ߓߊߏ߬ ߛߓߍߘߋ߲ (  ߡ )  ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫  ߞߍ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ (  ߥߘߎ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ )  ߕߐ߮ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ ،  ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ .

      * ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߢ߭߬ߢߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߲ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߎ߬߳ߘߐ߬ߖߊ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ) ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߸ ߡߊ߲ߛߊ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ) ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ “ ߡߊ߲ߛߊ ߘߋ߲”  ،  ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ “ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫” ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ .

       *  ߬ߟߋ߬  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫  ߡߍ߲  ߞߏ߫  ߦߋ߫  ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬   ߝߘߏ߬ߓߊ߬   ߞߊ߲   ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫  ߞߏ߫  ߛߓߊ߬  ߟߋ߬  ߡߊ߬  ߢߐ߲߮  ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߋ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߟߋ : ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߙߌߥߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ .

        ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ : ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ) ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ) ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߓߐߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߌߞߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫: ( ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ، ߞߌ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ ، ߕߙߎߞߌ ߣߌ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߘߌ߫ ).

       * ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߓߐ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬  ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߞߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߰ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ ߞߊ߲ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߍ߲ߓߊ߮ ߓߟߏ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߦߏ߫ ߦߙߐ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߐ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߐ߫:

   

 ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߝߟߌ  ߕߍ

ߞߎߡߊߘߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ

ߡߊ߬ߝߟߌ

ߡߊ߬ߟߐ߲

ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߟߌߕߐ߮

ߞߎߡߊߛߓߏ

ߓߟߊ߫، ߓߘߊ߫، ߓߙߌ߫، ߝߙߊ߫، ߝߘߊ߫، ߝߘߍ߫، ߝߙߍ߫، ߛߙߊ߫، ߜߟߊ߫، ߓߟߊ߬، ߓߘߊ߬، ߓߙߌ߬، ߝߙߊ߬، ߝߘߊ߬، ߝߘߍ߬، ߝߙߍ߬، ߛߙߊ߬

ߓߟߊ، ߓߘߊ، ߓߙߌ، ߝߙߊ، ߝߘߊ، ߝߘߍ، ߝߙߍ، ߛߙߊ، ߜߟߊ، ߓߊ߬ߟߊ، ߓߊ߬ߘߊ، ߓߌ߬ߙߌ، ߝߊ߬ߙߊ، ߝߊ߬ߘߊ، ߝߍ߬ߘߍ، ߝߍ߬ߙߍ، ߛߊ߬ߙߊ..

ߓߊ߬ߟߊ، ߓߊ߬ߘߊ، ߓߌ߬ߙߌ، ߝߊ߬ߙߊ، ߝߊ߬ߘߊ، ߝߍ߬ߙߍ، ߛߊ߬ߙߊ، ߜߊ߬ߟߊ، ߞߐ߬ߘߐ، ߓߏ߬ߟߏ߲، ߖߋ߬ߟߌ، ߞߐ߬ߙߍ، ߞߐ߬ߣߐ، ߞߐ߬ߘߐ..

ߓߟߊ، ߓߘߊ ߓߙߌ، ߝߙߊ، ߝߘߊ، ߝߙߍ، ߛߙߊ، ߖߟߊ، ߞߘߐ، ߓߟߏ߲ ߖߋߟߌ، ߞߐߙߍ، ߞߣߐ، ߞߘߐ..

ߦߙߐ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߕߐ߮ ߕߍ߫

ߞߎߡߊߛߓߏ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߕߍ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߐ߮

 ߦߙߐ ߕߐ߮

ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߟߌߕߐ߮

ߞߎߡߊߛߓߏ

ߞߐ߬ߣߐ، ߞߌ߬ߛߌ، ߞߐ߲، ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ، ߕߙߎߞߌ، ߊߛߌߔߊ߲، ߡߊ߬ߥߎ، ߞߐ߰ߦߊ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲، ߣߌߔߐ߲، ߡߐ߰ߛߌ..

ߞߣߐ߬، ߞߛߌ߬، ߞߐ߲߫، ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫، ߕߙߎߞߌ߫، ߣߌߔߐ߲، ߡߊ߲߬ߘߋ߲، ߞߐ߰ߦߊ߫، ߡߊ߬ߥߎ߫، ߊߛߌߔߊ߲߫، ߡߐ߰ߛߌ߫..

ߓߐ، ߣߊ߭، ߛߌ߬ߘߌ، ߕߊ߬ߡߌ߲، ߟߊ، ߓߏ߬ߙߌ، ߞߙߐߕߐ، ߞߎߣߎ߲، ߝߘߌ، ߟߍ߯ߟߍ، ߘߐ߲߭، ߘߋ߲..

ߓߐ߫، ߣߊ߬، ߛߘߌ߬، ߕߏ߫، ߕߊ߬ߡߌ߲߬، ߟߊ߫، ߝߘߌ߬، ߞߎߣߎ߲߫، ߞߙߐߕߐ߫، ߓߏ߬ߙߌ߬، ߟߍ߯ߟߍ߫، ߘߐ߲߬، ߘߋ߲߫..

ߛߌ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ

ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߕߍ

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߐ߮

 ߦߙߐ ߕߐ߮

ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߟߌߕߐ߮

ߞߎߡߊߛߓߏ

ߓߙߋߕߋ߫، ߞߐ߲ߘߍ߫، ߞߓߊ߬، ߛߘߌߡߍ߫، ߖߊߟߏ߫، ߘߙߊ߬ߡߍ߬، ߘߊ߲ߓߘߍ߬، ߛߌ߬ߛߋ߬..

ߓߙߋߕߋ، ߞߐ߲ߘߍ، ߞߊ߬ߓߊ،ߛߘߌߡߍ، ߖߊߟߏ،ߘߙߊ߬ߡߍ، ߘߊ߲ߓߟߍ، ߛߌ߬ߛߋ..

ߔߋߔߋ، ߝߎߛߍ، ߟߌ߲ߓߊ߲، ߞߘߎߞߘߎ، ߞߘߌߞߘߌ، ߔߋ߲، ߡߟߍߞߘߍ..

ߔߋߔߋ߫، ߝߎߛߍ߫، ߟߌ߲ߓߊ߫، ߞߘߎߞߘߎ߫، ߞߘߌߞߘߌ߫، ߔߋ߲߫، ߡߟߍߞߘߍ߫..

 

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬  ߡߊߦߋߙߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߓߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߣߴ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ :

ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ  ،   ߓߡߊߣߊ߲   ،   ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ   ،   ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ .

      ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ :

      ߒߞߏ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߞߏߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ، ߖߍ߲ߛߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߞߍߣߝߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߞߍ ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߖߌߘߏ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ، ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߍ߲ :

      ߊ߬ ߝߟߐ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ :

      ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߘߍ ߞߐߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߓߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍߡߊ߫ ߝߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߣߴߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߓߟߏ ߆߃߂߁  ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߣߐ߬ߡߊ߬ߕߌߢߍ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߊ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬  ، ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬  ߦߋ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ : ߞߎ߬ߙߊ߲ߞߐ߫ ، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߫ ، ߖߏ߬ߡߊ߫ ، ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ، ߕߐߙߐ߲߫ ، ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ، ߤߡߊߣߊ߫ ، ߞߐ߬ߣߐ߫ ، ߥߏ߬ߖߣߍ߫ ، ߡߊ߬ߥߏ߫ ، ߞߐ߰ߦߊ߰ߘߎ߯ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߝߊߦߌ߲߫ .

       ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ، ߡߊߟߌ߫ ، ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫  .

        ߝߏߦߌ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߓߐ-ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫  ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߬ߣߌ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߟߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߕߐ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌߣߟߊ ߟߊ߫ ،  ߓߊߏ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ .

      ߣߝߌ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߢߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ ߥߍ߲ߓߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߈߁ ߞߘߐ߫.

        ߝߌߟߊߣߊ߲ :  ߓߡߊߣߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ :

        ߓߡߊߣߊ߲߫  ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲  ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲  ߝߐ߫  ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߬ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :  ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ، ߓߎ߰ߣߌ߲߫ ، ߛߌߞߊߛߏ߬ ، ߛߊ߲߬ ، ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ، ߛߋߜ߭ߎ߫ .

       ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫:  ߡߊߟߌ߬ߓߊ ، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ، ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ، ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ ، ߊ߬ ߞߍ ߞߎߘߎ߲ ߥߙߍ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ ߢߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߐ߫ ߕߎ߲ ߕߊ߯ߕߐ .

        ߛߓߊߣߊ߲ : ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ :

        ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲  ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬  ߞߊ߲  ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ  ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߬ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :  ߖߎ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߖߎ߬ߟߊߣߌ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߕߜߊ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߖߡߌߣߌ߲ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߞߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ، ߜߐߕߐ߯ߟߊ߫ ، ߖߎ߬ߟߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ( ߖߎ߬ߟߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߫ ߦߙߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߓߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ) ، ߥߊ߲ߞߙߊ߬ߘߎ߯ .

        ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ : ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ، ߜ߭߯ߣߊ߫ ، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ . ߏ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ .

       ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ :

         ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߬ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :  ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ، ߞߌ߬ߕߊ߫ ، ߓߊߝߌߟߊߓߍ߫ ، ߞߛߊߡߊߛߌ߬ .

        ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ : ߜ߲߭ߓߌ߫ ، ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ، ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ . ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߟߏߖ߭ߌߝߏߣ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߏߝߏߣ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߏߝߏ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߓߌ߬ :  ߔߐߙ߸ߕߎߞߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

      ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߡߊߘߊ߲ߕߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ .

       ߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߟߊ-ߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߕߌߝߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߔߊ߬ߔߘߊ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߜߍ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߥߊߘߏ ߝߙߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ ߟߐ߬ ߌ ߢߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߝߎߍ߲߫ :

        ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߲߭ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߜ߭߯ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߣߌ߫ ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߓߌ߬ߛߊߥߏ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ..

        ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲ߞߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߍߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߫ ߖߊ߲ߧߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊߟߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߐߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߞߏ߫ : ( ߒ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ )  ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߏ߬ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : (  ߒ ߞߏ߫ )  ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߗߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍߢߊ ߛߎ߮ ߖߐ߲ ..

      ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߒߞߏ ) ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߡߙߌߘߐ ߟߊߓߕߐ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ߕߊ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫   ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫  ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߘߐ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߊߓߐ ߝߕߐߟߊ ߞߐ߫ ..

      ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߒߞߏ ) ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫  ،  ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߬ ߢߊߦߋߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (  ߞߎߡߊߘߋ߲ ߒߞߏ )  ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߞߘߚߎ߫ ߞߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ، ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ ߝߏߦߌ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ .

ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߒߞߏ )  ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߢߊߦߋߕߊ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߛߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬  .

 ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߒߞߏ )  ߞߘߐ  ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߢߊ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߊ߲߫ ߜߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ߫  ߞߊ߲ ߘߌ߫  ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ .

ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ( ߒߞߏ ) ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߆߃߂߁   ߟߊ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ :  ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߝߋ-ߋ-ߝߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒߞߏ߫  ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ .

 ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߢߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߴ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ “ ߒߞߏ” ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ، ( ߒߞߏ ) ߞߘߐ߫ ߝߟߐ ߢߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲ ،.

ߞߏߔߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ( ߒߞߏ ) ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߛߋߞߏߦߊ ߘߐߦߙߌߥߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߬ߛߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸  ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸  ߓߊ  ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߘߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ، ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߒߞߏ )  ߞߘߐ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.

      ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ :

     ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ ߞߙߎߝߓߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߥߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߡߊ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߸ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ߕߐ ߘߊߕߐߘߐ߲ ߡߊ߬߈߉߉߁ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲ߞߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲ߠߌ߲ ߗߋߘߊߟߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ :  ߛߊ߬ߡߐ ߏ߱ ߸ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߏ߱ ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ ߏ߱ ߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߜߏߦߊߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߘߊ߫ ߞߘߐ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߟߏ߫ ߞߎߘߊ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߲ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߎ߬߳ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߀߅߀߁   ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ (  ߓߏߙߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ) ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߢߍ߫ ߗߣߚߎ߲߫ ..

      ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߞߏߢߌߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߣߐ߫ : ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߞߘߐߦߌߘߟߊ ߣߌ߫  ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߲ ߓߘߊ ، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߊߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߖߏߣߊ߫ ، ߏ߬ ߛߙߋ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ( ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ) ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߲ߞߎ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋߘߊ ߕߘߍ߬ ( ߘߌ߯ߣߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ) ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߋߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

        ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߖߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߊߘߐ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ߫ ߕߊ߲ߞߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߝߋ߲ ߕߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߌ߬ߞߋ߬ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߎ߬ ߡߎߣߎ߲ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߔߚߎ߲߫ ߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ߬ ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߟߐ߬ߞߎ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫.

       ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߰ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߌ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߊ߲߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߘߛߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߙߊߓߎ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߋ߰ߋ߰ߋ߲߯ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߡߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߛߍ߰ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߐ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߐ߫ : ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲߬ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߕߌ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߢߊߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߍ߫ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲ .

       ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߈߁߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ“ ߒߝߊߦߌ߲߫”  ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߀߁߂  ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐ߫ ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߬ ߡߊߣߊ߬ ߛߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߢߊߝߐ ߡߊ߬ .. ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ )

 - ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߕߊ߲ߞߊ߬ ߜߏߦߊ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߢߊ߯ߙߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߎ߮ ߟߐ߲ߜߏߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߓߟߏ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ ߓߘߊ߫ ߞߟߏ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߣߍ߲߭ ߞߘߐ߫ .

- ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߬ߟߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ( ߙ ) ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲߭-ߋ-ߜߋ߲߬ ߘߐ߫.

     ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߞߎ߲߬ߓߐ ߦߋߣߍ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ ߡߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߖߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫  ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߊ߲߬ .

      ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߙߌ ߞߐ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߞߊ߬ ߞߢߊ߬ ( ߒߞߏ ) ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߔߙߌ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ( ߒߝߊߦߌ )  ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߋߦߌ߲߫ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߂߄߉߁ - ߉߄߉߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏ߫ ߞߘߐߓߐ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߢߵߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߒߞߏ”  ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ .

      ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߲ ߡߊߝߘߏ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߐ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐߘߏ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߝߐߢߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߢߍ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ .

      ߊ߬ ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߞߟߏߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߝߊߣߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߐ߲߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ : ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ .

        ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߀߀߁ ߕߋ߬ ߢߍ߲߭ ߘߌ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߗߋ߲߭ ߠߎ߬ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߣߌ߲߬ ߢߊ :

ߊ-  ߛߓߍߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߞߊ߬ ߇߂  ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ .

ߋ- ߞߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲    ߇   ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ : ߊ     ߋ    ߌ    ߍ     ߎ     ߏ     ߐ

ߌ- ߞߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲  ߉߁   ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ :  ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ  ߙ ߊ  ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥߦ

ߍ- ߞߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲    ߁   ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ :  ߒ

ߎ- ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ߬    ߀߁  ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߘߝߊߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߝߍ߬

      ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߝߍ߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫  ߓߊߛߎ߲߫ ߛߓߊ߬: (  ߞߊ߲ߡߊߦߍ ߡߝߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߙߊ، ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߊ߬ߙߊ )  : ߞߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߞߍ߫ (  ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ ߡߝߊ ߘߌ߫ ) ߸ ߞߊ߲ ( ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߮ ߟߊߓߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ :  (  ߫      ߬  ). ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ ߁: (  ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲ : (  ߭  )      ߓߊߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ: (...  ߫      ߬     ߭  )

      ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ : (  ߮       ߯      ߰        ߱   ) ،

      ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߞߍ߫ ߕߏ߲ߘߋ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ :    (  ߲   )

      ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߀߁  ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߴߊ߬ ߓߟߏ߫  ߕߏ߲ߘߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫ : ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߝߐ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߫  ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ : (  ߳   ) .

       ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߀߁  ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬  ߞߊ߲߫ ߘߐߞߎ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߜߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߊ߲߫ ߜߋߙߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬  ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߟߐ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߓߍ ߘߐ߫ .

ߏ-ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬  ߢߍ߲߰ ߀߁ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߏ߬  ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲

      ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߊ߫ :  (   ߀     ߁     ߂    ߃     ߄     ߅     ߆     ߇     ߈     ߉   ) .

 

ߊߟߎ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߎߡߊ߲߫ ߝߊ߲ .

       ߥߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬:

 ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲ߓߊߟߌ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ( ߒߞߏ߫ ) ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴ߬ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߕߏ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫..

               ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߛߓߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߘߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߊߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ (  ߭     ߳         ߫   ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߡߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫  :  ߛ   ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߡߊ߲ ߠߋ߬  (   ߛ߭    ߛ߳    ߛ߫   )  ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߊߕߐߡߊ߫ :  ߎ   (  ߏ   ߠ   ߧ  ) .

       ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏ ߣߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߓߌ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߎ߲ ߡߊ߫ ߓߌߛߓߊ߬ ߓߐ߫ .

  ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߢߊ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߟߊ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫:

      ߊߟߊ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߖߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸  ߊߟߊ߫ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߟߊߕߍ߱ ߟߊߢߌߣߌ߲߫  ߉߄߉߁ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߊߡߙߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߟߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ .

       ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߊ߲߫ ߛߓߍߓߊߟߌߦߊ ߥߎߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߐ߫ ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߏ߬ ߝߏ߲߬ߘߊ߲ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߕߐ߫ ߣߌ߲߬ :  *    ߞߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߟߍߙߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ، ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߌ߫ ߛߓߍߦߊ ߟߊߕߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߘߐߕߊ߭ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߍߙߊ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߸  ߞߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫ .

      ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߤߏߞߌ ߘߐ߫ ، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߋ߲߬ ߓߍ߲ ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߊ߲ ߀߀߀߄ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ( ߞ.ߣ.) ߸ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߛߌ ߘߐ߬ߝߐ ߛߊ߲߬  ߀߀߀߄  ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߓߴߦߋ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߥߊ߯ ߂߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߓߘߎߓߘߎߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫  ߞߊ߲ߝߐ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߦߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߰ ߛߏߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ  ߅߇߁  ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ . 

*    ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ :

    ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߡߏߙߌߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߣߴߊ߬ ߛߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߊߕߍ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߟߓߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊ߫ ߸  ߏ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߊߡߙߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߟߓߌ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸  ߥߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߢߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ .

*     ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ :

        ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߡߐ߮ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߣߐ߬ ߕߊ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߖߡߊߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߕߊ ، ߞߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߢߌߣߌ߲ ߸ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ، ߝߏ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬  ߞߏ߫ “ߖߎ߬ߟߊ” ، ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߣߌ߫ ߛߏ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߟߴߊ߬ ߓߟߏߝߍ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߓߍ߯ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߙߎ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߙߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߗߎ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߘߏ߫ ߥߟߴߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߕߊ߯ .

 *     ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ :

        ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ ߓߍ߲߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߥߊߘߌ߫ ߜߍ߫ ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߝߎߙߋ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߌ߲ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮  ߞߵߏ߬  ߦߋ߫  ߦߙߐ߫  ߓߎ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫  ߒߞߏ  ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲  ߦߙߐ߫  ߞߏ  ߘߐ߫  ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬.

*    ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߌ߫ :

             ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߓߍ߬ ߞߏ߫ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߢߊߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊߛߌ ߣߴߊ߬ ߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ ߞߐߝߍ߬ ߜߊ߲ߘߌ߬ߕߐ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߡߊ߲ߞߍ߲ߘߍ ߞߊ߲ߟߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߖߐ߲߬ߜߍ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߛߟߏ߬ߦߊ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߜߋߙߊ߫ .

       ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߝߌ߬ߙߌ߲ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊߛߌ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߄߇߈߂ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫ ߇߁߃ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߊ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߬ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ،  ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߍߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߦߊ ( ߡߋߘߌߛߌߣ ) ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ،  ߓߊߛߌߦߊ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

 ߊ- ߟߍߙߊ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߔߘߋߞߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߲ ߓߘߊ ߸ ߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߬ ߘߌߞߍߘߌߞߍ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߯ ߢߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐߛߌ ߣߴߏ߬ ߕߎߔߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ . ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߖߊ߲ߞߊ߬ߙߏ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߊߝߐߣߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߵߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߧߊ ߏ߬ ، ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐߡߌ߲߫ ߊ߬ ߓߊߛߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߊߕߊ߲ߞߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߦߟߌߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߞߏ߫ ߡߌߘߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬..

    ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ߘߍ߭ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߛߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߊ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ ߢߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߓߍ߲߬ߠߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߝߌߘߊߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߈߃ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߦߙߍߕߍߕߍ߫ ߸ ߉߄߉߁ - ߇߈߉߁  ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

ߋ- ߟߍߙߊ ߕߐ߬ߞߋߟߋ߲ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߏߘߋ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ ߞߊ߬ ߔߘߋߞߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߛߓߍߦߊ߫ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߓߊߛߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߡߛߐߙߋ߲߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߕߍߙߍ߲ߞߍߕߊ ߣߌ߫ ߛߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߖߌߡߊ ߣߌ߫  ߓߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߥߛߎߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߕߊ߬ߕߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߛߏ߬ߛߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊ߫ ߸ ߡߌ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߊ߬ ߖߌߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߘߊߥߎ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߥߛߎ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊߛߌ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫  ، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߡߊߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ .

     ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߵߊ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߘߊ߲ߘߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߛߐߙߋ߲ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߛߏߟߌ߲ ( ߛߌߙߏ )  ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߔߙߎ ( ߔߌߞߙߌ ) ߟߎ߬ ߝߎ߲ߖߓߐ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߏߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ .

       ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߡߊ߬  ߓߊߛߌߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎߓߋ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ، ..

        ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߏߢߊ ߣߴߊ߬ ߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߘߐߓߐߟߌ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲ߘߦߊ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲  ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߓߊ߲߫  ߕߊߦߌ߫ .

         ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߸ ߘߊ߲ߘߦߊ ߥߣߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߴߦߋ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߐ߬ ߓߣߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߐ߲߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫  ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߊߊߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ .

         ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߏߢߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߥߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ .

        ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߝߊ߲ߓߊ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ( ߒ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߞߐ߫  ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߞߏ߫ ߡߊߣߐ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ..) .

        ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ : ( ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߐߘߐ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊߣߊ߬ߙߏ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߊߊ߬ߟߎ ߕߋ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸  ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߖߘߍ߬ߟߊ ߣߌ߫  ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊߖߎ߬ߓߌߟߊߏ߬ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߰ ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ،  ߓߊߏ߬ ߞߘߚߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߒ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸  ߡߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߰ ߢߐ߲߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߓߊߛߌߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ) .

     ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߋ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߞߍߞߏ ߟߎ߬ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߥߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߦߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫  ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ (  ߞߘߏߥ߯ߙߌ߫ ) .

       ߘߍ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߮ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫:

       ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߌߞߘߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲߫  ߕߐ߲  ߘߏ߫ ߛߌ߰  ߊ߬ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬  ߝߟߐ  ߏ߬  ߞߣߐ߫ ߸  ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬  ߛߓߊߣߊ߲  ߛߋ߫  ߟߊ߬  ߕߎ߬ߡߊ  ߡߍ߲  ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ .  ߤߊߟߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߢߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߁߁-߇߂-߇߈߉߁  ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߆߆  ߓߊߟߏ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲߫ ߕߐ߲ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߋ߲ ߓߘߊ߫ ߘߐߖߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎߓߋߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : 

               ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ( ߒߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߦߙߌߥߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ) ߘߍ߬ߘߊ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ .

                  ߒ. ߡ.ߦ.    ( ߒߞߏ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߦߙߌߥߊߟߌ ߞߊߡߊ߬ ) ߘߍ߬ߘߊ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ .

                  ߞ.ߞ.ߕ.     ( ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߞߟߍ߬ ߕߐ߲ ) ߘߍ߬ߘߊ ߞߘߏߥ߯ߙߌ߫  .

                  ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊߥߌ߬ߟߌ ߖߘߍ߬ߞߏ ߣߊߡߎ߲ߠߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫ ) ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ .

        ߘߍ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߞߍߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߊߦߟߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߞߓߋߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߯ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߖߏߣߊߖߏߣߊ߫ .

         ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߐ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ߬ߡߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯  ߃߈߉߁ ߸  ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ :     (  ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ) ߘߍ߬ߘߍ ،  ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊߖ߭ߌ߬ߤߊߙߌ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ،  ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ “ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ” ߦߴߏ߬ ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣ߸߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߐ߰ߡߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߍ߬ ߒߞߏ ߗߋߢߊ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߔߚߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐߝߐߢߐ߲߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߝߊߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߌߡߊߣߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫ .

      ߂߉߉߁  ߟߊ߫ ߸  ߛߓߍߛߋ߲ ߢߍߥߟߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ( ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߋ ߞߘߐ߫ ) ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫  DOS  ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߛߊ߲ߠߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ :

( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߊ ) ، ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫  DOS  ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߝߌߟߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߒߞߏ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߋ ، ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߕߊ ߣߌ߫ ߟߊߕߍ߲ ߥߙߍߓߊߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߴߏ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߦߌ߫ .

       ߈߉߉߁  ߠߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌߛߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߗߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߟߐ߬ ߓߙߊ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫  WINDOWS  ߟߊ߫  ߘߏߦߌ߲߫  ،  ߞߊ߬  ߕߘߍ߬   ߓߊ߯ߙߊ  ߘߐ߫  ߏ߬   ߓߐ߰ߝߍ   ߢߍߥߟߊ   ߟߎ߬   ߟߊ߫  ߞߊ߬ߣߌ߲߫ :  ( Office )  ، ..

       ߥߙߎߞߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸  ߓߍ߯ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ، ߓߊߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߒߞߏߦߊ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߄ ߞߘߐ߫ ߉߄߉߁- ߂߉߉߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߎߝߘߍ߫ ߡߊ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߝߘߍ߫ ߜߊߞߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ،.

    ߡߐ߱ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ( ߒߞߏ )  ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߙߍ߬ߦߊ:  

ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߦߙߌߞߊ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫

     ߦߙߐ-ߏ-ߦߙߐ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ-ߏ-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߣߐ߲߰ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߘߊ߲ߟߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ “ ߒߞߏ” ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߲ ߸ ߓߊ ߬ߟߋ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߌ߬ ߕߍ߫ ،..

      ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߢߊ߬ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߘߊ߲ߟߐ߲ ߞߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߠߊߕߍ߱ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ( ߖ߭ߋߏߜ߭ߙߊߝߌ ) ߘߐ߫ ߘߌߞߍߘߌߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߠߊߕߍ߱ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ( ߘߋߡߏߜ߭ߙߊߝߌ ) ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߊ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ .

       ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߲-ߏ-ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߌ߱  ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߥߊߟߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߦߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߋ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߍ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ .

       ߝߣߊߣߌ߫ ߸ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߛߎߡߊ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߎ߯ߞߟߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߓߊ߲ߞߎ ߟߎ߬ ߜߎߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬  ߕߊ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߕߍ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ .

       ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߬߳ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ -ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߖߏ߯ߙߏ߫ ߕߍ߫- ߞߏ߫ ߒߞߏ ( ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߝߊ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ .

      ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ߠߊ߫ ߛߌ߫ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ،  ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߣߊ߫ ߝߏ߫  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ، ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߒ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸  ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

       ߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߦߴ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊ߫ ߕߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߊ : ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ،  ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߍ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ،..

        ߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߊߟߞߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲  ߓߐߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ  ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫  ߣߌ߫  ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫  ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߫ : Mandingo  Books =  ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ) ، ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߦߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߞߏ߫ : (  Mandingo  Religions  =  ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ) ،  ߓߊߏ߬ ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߓߘߊ߫  ߓߊ߲߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ .

        ߊ߰ ߟߋ߬ ߖߐ߫  ߦߏ߫ ߡߊߟߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫  ߢߊ ߡߍ߲ ߊߛߌ߫  ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߖߡߊߣߊ  ߟߎ߬  ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߊߛߌ߫ ߕߍߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ .

        ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߕߍ߰ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸  ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫  ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬  ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߟߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߕߟߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߸ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߊ߬ ߥߊߛߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ ، ߋ߫ ߸ ߬ߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߎ߮ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߵ߬ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ؟ .

     ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ Gerard Galtier ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߞߙߊߘߐ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ  ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫  ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ :

Problèmes dialectologiques et phénographematiques des parlers Mandinques  ,

ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ :

“ La Colonisation y a aider dans la mésure ou le Bambara l’un des principaux parlers mandingues était la langue officielle de l’armée française en Afique occidentale “

      ߬ߟߋ߬ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߦߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ :

   “Les sermons dans les mosquées se font en mandingue “

      ߬ߟߋ߬ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߦߊ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ :

“ Le mandingue est aujourd’hui au–dessus des ethnies et son cadre d’expansion n’est plus l’ethnie mais les Etats!!”

      ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸  ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߍߛߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߦߊ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ -ߕߎߓߊߓߎ߫- ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ : ߘߝߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߘߍ߭ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߲ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

      ߢߍߛߐ߲ ߝߟߐ :  ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߰ߓߍ AFRICA  ߝߙߍߕߍ߫   ߅߁߃   ߟߊ߫  ߞߣߐ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߊߖߍ߲ߟߍ߲߫  ߄߉߉߁/߀߂/߂߁  ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ߦߌߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߖ߭ߋߙߊ߯ߘ  GERARD ߡߊ߬ ، ߝߊߦߌߘߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߲߫ ߘߐ߯ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ  ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߢߊߝߐߟߌ ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߊ߲ߠߊߕߍ߱߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߒߕߟߋߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߏ߬ ߟߋ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬:

߬ߟߋ߬ ߝߏߘߋ ߖ߭ߋߙߊߘ [ GERARD ߞߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߬ߣߌ ߘߊ߲߭ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߞߏ:

    ߘߊ߲߬ ߖߐ߲߬ߖߐ߲߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߕߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߜߊ߬ߛߌ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߛߎ߮ ߘߌ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߏ߬  ߞߎ߲߬ߜߊ߬ߛߌ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߲߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߦߏ߫ ߒߞߏ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ ߛߟߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ :      ߞߐ߬ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߘߐ߫ : ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߐ ߡߙߎߕߊߣߌ߫ . ߤߊߥߎߛߊ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߝߊ߲ ߘߐ߫ . ߥߟߐߝߐ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߜߊ߯ߟߌ߫ . ߊߞߊ߲ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߜ߭߬ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫.

      ߢߍߛߐ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߏ߬ ߟߋ ( ߋߙߐߔߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߎߝߊ” ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐߣߐ߲ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫.A.C.P-C.E.E  ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߡߍ߲ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫  ߈߈߉߁ ߠߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߉߁߁ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ( ߜߍ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ) ߡߊ߬ . ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ( ߒߞߏ” ߝߐ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫ ߸  ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߝߐߓߊ߮ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߐ߫ : ( ߡߊߟߌ߫ - ߖߌߣߍ߫ - ߞߘߏߥ߯ߙߌ߫-  ߜ߲߭ߓߌ߫ ”  ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߯ߟߌ߫ ߘߌ߫  ، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߬ߟߋ߬ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸  ߛߋߙߙߋ߫ ߏ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ .

      ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߢߣߊ߫ ߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߐ߫؟

 ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ؟

       ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߡߍ߲ ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߋߙߐߏߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߎߝߊ .A.C.P-C.E.E  ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߍߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :  ߃߁

ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߝߟߐ:

   

߬ ߝߐߓߊ߮ ߥߟߎߡߊߡߊ

ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲

ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ

ߞߊ߲

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߥߟߎߡߊߡߊ

ߖߡߊ߬ߣߊ

 

ߡ߁.߅

ߡ.߅߆

ߡ߄߈.߃

ߡ.߆߀

ߡ߉.߉

 

ߡ% ߁߅

ߡ% ߅߆

ߡ% ߈߄

ߡ% ߆߀

ߡ% ߆߆

ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߝߊ߬ߞߊ߲

 

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

 

ߡ ߀߁

ߡ ߁

ߡ ߈

ߡ ߀߁

ߡ ߅߁

 

ߡ ߁- ߡߊߟߌ߫

ߡ ߂- ߜ߲߭ߓߌ߫

ߡ ߃- ߖߌߣߍ߫

ߡ ߄- ߛߣߍ߬ߜ߭߯ߟߌ߫

ߡ ߅- ߞߘߏߥߊߙߌ߫

 

ߡ% ߀߂

ߡ% ߄߂

ߡ% ߈߁

 

ߡ% ߀߅

ߡ% ߁߃

ߡ% ߁߄

ߡ% ߀߃

ߡ% ߆߀

ߡ% ߆߁

ߡ߅߅.߉߁

 :ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߥߟߎߡߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬

   

ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ߬ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫  ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߅.߉߁   ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߐߍ ، ߓߊߏ߬ ߡߟߌߦߏ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߬ ߕߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ،..      ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߃.߄߄ %   ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬  ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߅߅.߉߁  ߟߋ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄߄  ߘߐ߫ .

       ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߕߊ ߡߍ߲ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߦߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߎߝߊ  ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߐ߰ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊߥߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߛߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߣߍߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ،.. ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊߥߎ߫ ߓߛߌߞߌ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߜߍ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߢߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦ ߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲

   

ߥߟߎߡߊߡߊ

 ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲

ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬

ߞߊ߲

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߥߟߎߡߊߡߊ

ߖߡߊ߬ߣߊ

ߡ

ߡ߅߂.߁߁

ߡ߆.߅

ߡ߈.

ߡ߄.߄

ߡ

ߡ߉.

ߡ߂.

ߡ

ߡ߀߈ %

ߡ߅߇ %

ߡ߀߇ %

ߡ߀߈ %

ߡ߀߄ %

ߡ߀߂ %

ߡ߀߃ %

ߡ߀߂ %

ߡ߀߂ %

ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߘߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߬ߟߋ߬ [ ߒߞߏ ] ߞߐ߫، ߊ߲ ߓߟߏߡߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߛߌߦߊߢߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ ߝߐߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߧߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫ 

 ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߡ߀߁

ߡ߅߁

ߡ߈

ߡ߁

ߡ߁߁

ߡ߀߁

ߡ߃

ߡ߁

ߡ߅

 ߡ߁- ߡߊߟߌ߫

ߡ߂-ߞߘߏߥߊߙߌ߫

ߡ߃-ߖߌߣߍ߫

ߡ߄-ߜ߲߭ߓߌ߫

ߡ߅-ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫

ߡ߆-ߛߣߍ߬ߜ߭߯ߟߌ߫

ߡ߇-ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫

ߡ߈-ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫

ߡ߉-ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫

 

ߡ߅߁.߄߃

 :ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߥߟߎߡߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬

ߡ߀߀߀߄

ߡ߀߀߀߉

ߡ% ߅

ߡ% ߄

߸߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ 

ߒߞߏ

ߒߞߏ

ߡ߈߁

ߡ߀߁

ߡ߀߁-ߜߊ߲߯ߣߊ߫

ߊ߁߁-ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ߌ߫

ߡߐ߰   ߀߀߀߃߁      ߖߊ߬ߕߋ߬         

: ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬

ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߥߊ߯ ߝߐߟߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫

   
 

ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߯ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߦߙߐ߫ ߕߜߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ ߝߣߊ߬ߝߣߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߎ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߊ߰ߧߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߦߙߐ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߎ߲߭ ߢߌ߲߬ ߠߋ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߰ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߕߟߊߢߐ߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߥߊ߯ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߂ ߕߍߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ..

        ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ( ߒߞߏ ) ߝߐߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߜߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߃߅  ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ( ߃߅ %  ߞߊ߬ߣߌ߲߫ )  ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸  ߥߟߴߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ  ߅߁.߄߃  ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߄߆  ߢߣߊ߫ .

        ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߞߍ߬ߟߊ߬  ߓߘߍ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߲ߕߏ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߘߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߣߍߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߝߌߝߌ  ߦߙߍߞߍ߫  ߘߏߦߌ߲߫ ،  ߝߊ߲ߞߊ߬ߡߊ ߘߐ߰ߣߍ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬  ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߬߳ߛߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ ߞߛߌ߫ ߓߟߏߞߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬ .

         ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߒ߬ߠߋ ߕߊ߫ ߡߊߣߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫ ،  ߡߐ߰ ߞߎ߲ߝߊ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߝߣߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ،.. ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߐ߰-ߏ-ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߖߛߎ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߖߋ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߞߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ߒ߬ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߍߙߊߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߟߊ߫ .

          ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ : ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߝߏߘߋ GERARD ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ A.C.P-C.E.E  ߟߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ، ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐߛߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߔߊߞߌߛߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ .

  ߓߊ߬ߓߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ .

ߞߊ߲ߖߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊߕߎߡߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫

ߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ، ߛߘߌ߬ߞߌ߬ߟߊ.

    

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( + :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫