teelen1 manden longna kuda

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߢߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲ߟߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫

  ߞߐߜߍ߫ ߝߟߐ          ߞߐߜߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲        ߞߐߜߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲  

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ:

   ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ : ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߲ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߞߵߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߴߌ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ؟

     ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ:  ߌ  ߟߊ߫  ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬  ߝߟߐ ߏ߬  ߞߊ߫  ߢߌ߲߬  ߸  ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߠߋ߬، ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ .

      ߌ ߦߴߊ߬  ߟߐ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߛߎ߯-ߎ- ߛߎ߯ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߣߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߏ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߌ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ߬ ߞߏ ߡߙߌߦߊ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߠߋ ߞߣߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߊߕߍ߫  ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߏ߬ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ .

     ߡߙߌߦߊ ߏ߬  ߟߋ ߕߏߣߍ߲߫  ߒߠߋ  ߛߣߐ߬ߡߍ  ߟߊ߫ ߊ߬ ߝߐ߫  ߢߊ߫  ߕߍ߫ ߸  ߒ  ߕߊ߯  ߘߊ߫  ߥߊߛߏߟߏ߲߫  ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫  ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫  ߖߊߟߏ߫  ߓߟߏ߫  ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯،  ߞߏ߫ ߬ߟߋ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߣߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߒ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߒ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߬ߙߌ߬ ߛߎߟߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߥߊߛߏߟߏ߲ ߛߌ߰ ߢߊ ߛߓߍߣߴߊ߬ ߘߐ߫ ،  ߓߊߕߍ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߐߟߌ ߞߍߢߊ ߛߓߍߣߴߊ߬ ߘߐ߫ .

     ߒߠߋ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲߬ ߒ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߴߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߬ߟߋ ߦߴߊ߬ ߘߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߟߍߞߍߡߟߍߞߍ߫

      ߒ ߣߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ ߏ߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߴߌ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߜߍ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߦߘߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ .

       ߒߠߋ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍ ߢߊ߬ߕߣߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߲߬ߘߌ߫ ؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߓߍߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߣߐ߫ .

    ߒߠߋ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߕߊ߬  ߞߵߊ߬  ߡߊߝߟߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߒ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߐ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ،  ߓߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߡߊ߬ .

    ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߠߋ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊߝߐ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ .

     ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߞߊߝߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߕߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߒ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊߝߙߌߦߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߝߟߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߝߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߢߍ߫، ߦߏ߫: ߲ߕߙߊ߫، ߕߙߊߝߊ߫، ߣߊ߯ߓߌߜ߭ߊ߫ ، ߖ߭ߎߤߊߦߌߙߎ߲߫ ، ߎߡߙߎߟߌߞߊߦߛߌ߫ ، ߟߊߓߌ߯ߘߎ߫ .. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߒߠߋ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ .

     ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߙߌߦߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߌߕߊߓߎ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߄߄߉߁  ߟߊ߫ ߸ ߟߌߓߊ߲߫ ߖ߭ߎߙ߸ߣߊߟߌߛ߸ߕ ߊ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ،  ߖߐ߲߬ߛߊ߫  ߛߟߏߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬  ߖߊ߬ߥߏ ߟߊ߫  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߏ߬  ߟߎ߬ ߘߌ߫  ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߕߎ߲ߞߙߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ، ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߣߤߊߣߎ߫ ߝߌ߯-ߊߝߙߌ߯ߞߌߦߊ߯ ) ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ( ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ) ، ߟߍߙߊ ߏ߬ ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߡߙߌߦߊ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ .

      ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :  ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߡߏߙߌ   ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߬ߘߊ߬ߝߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫  ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ .

     ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߢߍ߫ ، ߤߊߟߴߏ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߣߵߏ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߞߟߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߒߝߊߦߌ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߞߏߡߍ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߒߠߋ ߞߵߏ߬ ߢߊ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߓߍ߯ ، ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߬ߢߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߎ߫ ߝߌ߲ ߞߘߐ߫ ، ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ ߢߍ߬ ߓߏߙߌ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߛߌߛߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ .

   ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎߞߘߐ߫ ߕߊ߯ߕߐ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߓߐ߫ ߛߐ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬  ߞߊ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߟߏ߫ ߀߂߂ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬߄߁߁ ߞߘߐ߫߀߃߈߁   ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߦߊ߯ߟߊߕߐ ߓߟߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ .

      ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ، ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : ( ߊߟߌߝߊߓߋ߫ ߛߌߟߊߓߌߞ ) ߏ߬ ߟߋ ߸ ߜߋ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߓߊ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߛߓߍߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ ߛߌ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ :  (  ߓ )  ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ (  ߓߊ ) ߘߌ߫ ، (  ߓߌ ) ߘߌ߫ ، (  ߓߋ ) ߘߌ߫ ، (  ߓߍ ) ߘߌ߫ ،  (  ߓߎ ) ߘߌ߫ ، (  ߓߏ ) ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ (  ߓߐ ) ߘߌ߫ . ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ (  ߓߊ ) ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ (  ߓߌ ) ߣߌ߫ (  ߓߍ ) ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ .

       ߒߠߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߌߓߊ߲ߞߊ߫ ߞߍ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߏ߬ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߒ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߒ ߘߏ߲߬  ߞߵߊ߬  ߦߋ߫  ߦߌߟߊ ߏ߬  ߘߐ߫ ߸   ߌ   ߓߊ߯  ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ  ߛߋߣߍ߲  ߦߋ߫  ߊ߲  ߝߊ߬ߘߌ  ߖߐ߲߬ߧߊ߬  ߟߊ߫ ߸  ߊ߬  ߛߋߣߍ߲ ߊ߲ ߤߊߞߟߌ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸  ߝߏ߫  ߊ߲ ߞߵߊ߬  ߞߍ߫  ߊߟߊߕߊ߰ߟߊ߫ ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߍ߲  ߘߌ߫  ، ߏ߬  ߘߐ߫ ߘߊߡߊ߲ߕߊ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊߟߦߊߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߕߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߤߟߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߍ߲ ߸ ߣߴߊ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߢߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߦߊߤߙߐߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߣߌ ߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ، ߒ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߒ ߓߊ߯ ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫ .

       ߏ߬ ߞߍ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߝߊߦߌ߲ߞߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ، ߝߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߥߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ،  ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ  ߓߊߘߋ߲  ߘߏ߫ ߞߵߊ߬  ߝߐ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ߫ ߜߘߏ ، ߒ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞ߸ߕߌߟߏߜ߭ߙߊߝߌ ߘߐ߫  ߛߓߍߟߌߞߍߟߊ߲ ߠߊ߫ ، ߢߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߓߌ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߥߊ߬ߛߊߘߏ߲߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߵߏ߬  ߡߍ߲  ߞߋߟߋ߲߫  ߟߐ߲߫ ߛߓߍߟߌ߫  ߞߊ߲߫  ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ ߏ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊ ߛߓߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ (  ߊ  ߌ  ߎ )  ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߲߬  ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬  ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫  ߟߋ߬  ߟߊ߫ ،  ߝߏ߫ ߒ ߞߊ߬  ߊߙߊߓߎ  ߟߎ߬  ߕߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߋ  ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬  ߣߊ߯ߣߌ߲߫  ߜߘߍ߫ ߟߊ߫  ،  ߊ߬ ߣߌ߫  ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߐ߲ߛߐߣ ߊ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊ߫ (  ߜ ، ߔ ، ߗ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫  ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ .

      ߒ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߞߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫ ߛߎ߯ߙߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ .

    ߒ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߙߎߘߏߛߌ߫ ߞߊߘߎߙ ߡߊ߬ ߊߟߌߖ߭ߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߙߕߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߓߍߢߌ߲߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߍ߲ߔߙߌߡߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߒ ߓߟߏ  ߟߊ߫ ߞߊߦߘߌ߫ ߜߍ߫ ߔߋߔߋ ߞߊ߲߬ ߘߎߓߊ߫ ߝߌ߲ ߞߘߌߞߘߌ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߦߘߌ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߊ߫ ߖߐ߲߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ، ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߗߋ߬ߖߎ߰ߦߊ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫  ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸  ߝߏ߫ ߀߀߀߃  ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߀߀߀߁  ߠߋ߬ ߞߏߝߐ߫ .

       ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߎ߲ߞߏ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ .

       ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߓߊ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߟߐ߲ߠߊ߫ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ، ߞߏ߫ ߒ  ߓߘߴߊ߬  ߕߏ߲ߘߋߡߊ  ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬  ߞߎߘߊ  ߟߎ߬  ߛߌߦߊߦߊ߫  ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ،  ߒ  ߓߊ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߟߐ߲ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߙߋ߫ ߡߌߛߍ߲ ߦߊ߯ ߛߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߌ߲߬  ߓߍ߯ ߡߊ߬ ؟ .

        ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸  ߓߊ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߡߊ߲ߡߊ߲߯ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ .

        ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߖߎ߬ߛߎ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߣߐ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ .

        ߏ߬ ߞߍ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ .  ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߜ߭߯ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊߙߏ-ߏ-ߞߊߙߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߰ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫  (  ߜ߭ߏߟߎ-ߞߐߛߕ ) .

         ߒ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߎߛߊ߲ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߏߓߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߬ߛߊ߲ߕߌ߬ ߞߊ߲ . ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ  ߛߓߍ߫  ߟߊ߫  ߊߙߊߓߎ  ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߤߊߥߎߛߊ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߬ߛߊ߲ߕߌ ، ߏ߬ ߦߋ ߸ ߒ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߇߄߉߁ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߟߍ߬ߡߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ .

     ߉߄߉߁  ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߛߋ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ  ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :    ߡߏ߬ߛߏ ߞߘߐ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬  ߣߌ߫  ߡߛߏ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ .

 ߥߊߘߌ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬    ߣߌ߫   ߥߊߘߌ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ .    ߒ ߞߵߌ ߦߋ߫   ߣߌ߫   ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫.      ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬  ߣߌ߫  ߡߛߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬.    ߌ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫   ߣߌ߫   ߌ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߛߏ߬ ߘߌ߫.  ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߲ߛߊ   ߣߌ߫   ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ.   ߡߊ߲ߛߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ  ߣߌ߫  ߡߊ߲ߛߊ߬ ߡߛߏ  .     

      ߒ ߞߣߊ߬ ߏ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߢߊߦߋ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ :

ߝߟߐ :  ߖߊ߰ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫  ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ،  ߓߊ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

ߦߏ߫ :    ߊ            ߊ߫             ߊ߭             ߊ߬       .       ߋ           ߋ߫             ߋ߭                 ߋ߬

 

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߐ߯ߡߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ، ..

 ߦߏ߫ :    ߡߣߍߡߛߍ    ߡߣߍ߬ߡߣߍ  ،  ߓߘߌߞߊ   ߓߘߌ߬ߞߊ ، ߥߊߟߌߥߊߟߌ  ߥߊ߬ߟߌ߬ߥߊߟߌ ،  ߣߍߣߍߟߌ    ߣߍ߬ߣߍ߬ߟߌ  ،   ߞߘߎߞߘߎ   ߞߘߎ߬ߞߘߎ.

ߛߓߊߣߊ߲ : ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ( ߡߏ ߡߣߏߛߌߟߊߓߌߞ ) ߸ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߏߔ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ،..

ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :   ߛߊ    ߛߊ߫    ߛߊ߭    ߛߊ߬    ،       ߛߍ߲    ߛߍ߲߫    ߛߍ߲߭    ߛߍ߲߬       ،       ߛߌ    ߛߌ߫    ߛߌ߭    ߛߌ߬    ،

    ߝߍ    ߝߍ߫    ߝߍ߭    ߝߍ߬    ،       ߘߊ߲      ߘߊ߲߫     ߘߊ߲߭      ߘߊ߲߬       ،      ߖߐ    ߖߐ߫    ߖߐ߭    ߖߐ߬   ،

   ߖߊ߲     ߖߊ߲߫      ߖߊ߲߭     ߖߊ߲߬    ،        ߥߏ     ߥߏ߫     ߥߏ߭      ߥߏ߬       ،      ߓߊ߮       ߓߊ߯      ߓߊ߱      ߓߊ߰ ، ..  

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߰ ߞߊ߲ ߡߊߛߙߋ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ :

ߒ߬ߓߊ߬ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߕߍ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ . ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ : ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊߛߓߏ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲ߕߍ߰ߓߐ߫ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :

 

     ߒ߬ߓߊ߬ߏ߬  ߟߋ ߓߍ߯ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߉߄߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ .

      ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߔߚߎ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ .

      ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߎߘߊ :

      ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫  ߒߞߏ ߦߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ( ߒߞߏ ) ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߆߃߂߁  ߟߊ߫ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߎߡߊߕߐ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ،߲ ߒߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ :

        ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߥߏ߬ .

       ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߙߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߎߟߊ߫ ߡߐ߯ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ،..  ߏ߬ ߟߏ߲  ( ߒߞߏ )  ߟߋ߬ ߝߐ ߦߋ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߡߊߘߊ߲ ߡߊ߬ .

       ߊ߲ ߠߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫  ߖߌߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߞߘߏߥ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߤߏߕ ߝ߭ߐߟߋ߸ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߜ߭߯ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲ߓߙߊ ߞߍ߫ ߡߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߞߍ߫ ߡߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߜ߲߭ߓߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߞߛߊߡߊ߲ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߚߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫  ( ߒߞߏ )  ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫  ( ߒ ߞߏ߫ ) ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߟߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ .

     ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬  ( ߒߞߏ ) ߘߌ߫ ߸ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ .

      ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߏ߱ ߸ ߛߓߍߟߌ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬.

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲:

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ :  ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ، ߌ ߞߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߡߙߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߟߊߓߍ߲߬ ߘߌ߬ ؟

ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ : ߒ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߟߊߛߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߓߍ߲߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߛߊ߲߬ ߞߎ߲ߢߐ߲߮ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߃߄߁  ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬  ߓߍ߯ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߛߓߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰߁߁ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߕߐ߬  ߂߃߁  ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߒ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒߞߏ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߓߊ߲ߣߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ ߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߛߌ߰ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߘߌߥߊߙߌ߫ ߛߏߓߊ ߓߍ߯ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߕߊ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߞߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߏ ߓߟߏߞߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߥߏ߬ߢߊ ߓߍ߯ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊߟߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߞߙߍ ߣߌ߫ ߞߊߦߋ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߊߖߌ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߕߊߘߎ߲ ߟߊߡߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߥߊߟߢߌߡߊ ߟߊ߫ .

        ߊ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߛߌߣߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߡߊߣߕߊ߫ ߞߊߓߌߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ ߕߙߊߏߙߋ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲  ، ߊ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬  ߈߅߉߁  ߠߊ߫ ߸  ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲  ߏ߬  ߟߋ   ߓߍ߯  ߣߵߊ߬   ߞߍ߫  ߟߊ߫  ߒߞߏ   ߓߊ߯ߙߊ  ߣߐ߲߰ߦߊ߬  ߘߊ߫  ߞߊ߬  ߟߍߙߊ  ߟߎ߬  ߘߊ  ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ .

       ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߏ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߕߴߛߋ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߢߊ߬ߕߣߐ ߘߐߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ . ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ، ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߓߊߟߌ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߢߣߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߲ߛߌ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߖߎ߰ߕߍ߰ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߖߎ߰ߕߍ߰ ߋߙߐߎ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ-ߛߌߦߊ߲ߛ- ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߊ߲ ߝߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬ ߋߖ߭ߌߔߎߕߌ߬ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߖ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߣߛߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߋߖ߭ߌߔߎߕߌ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߝߋߣߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬  ߟߎ߬  ߡߴߊ߬ߟߎ߫  ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߏ߬  ߟߎ߬  ߟߊ߫  ߞߊ߲  ߕߊ߬  ߘߋ߬ ߸  ߏ߬  ߟߎ߫  ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߐߓߍ߲߬  ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ -ߝ߭ߎߥߊߦߍߟ -  ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬ ، ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊߛߋ߫ ߙߐߡߎ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߟߊ߬ߕߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊߛߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߲ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ،..

     ߞߵߊ߬ ߕߊ߬  ߁߅ ߡߊ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰  ߉߃߅߁  ߟߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߞߵߏ ߛߊ߲߬  ߀߉߅߁  ߞߍ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬  ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߏߥߊ߫  ߝߟߐߡߊ ߞߊ߬  ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫  ߟߊߓߐ߫ ߟߊߕߍ߲ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߉߃߅߁  ߠߊ߫ ، ..     ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߖ߭߬ߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ .

     ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߤߙߐߦߊ ߕߊ߬  ߇߄߉߁ ߠߊ߫ ߸ ߓߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬..       ߋߗߏߔߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲ ߞߍ߫ ߛߊߡߍ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊߙߏ߲߬ ߈߆߉߁ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߵߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊߡߎߤߊߙߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ،..

     ߛߊߙߏ߲߬ ߕߎ߲߯ ߸ ߍ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߋߎ߫ ߞߊ߬ ߤߌ߲ߘߎ ߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߘߌ߫،..

     ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫߉߆߉߁ ߸ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߞߊ߬ ߲ߜ߭ߌߟߋ ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߬،.

     ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߣߴ߲ߠߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ߬ ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߓߊ߬ߟߌ߫ ؟ ، ߊߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎ߯ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߍ߭ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߭ ߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ؟ ،  ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߢߊ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎ߯ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ؟ ،.

      ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߊ߬ߟߎ ߡߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߒߠߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒ ߕߊ ߟߊ߫ ،.

                                     ߊߊ߬ߟߎ ߡߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߎ߰ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫  .

       ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߬ ߞߏ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߕߴߏ߬ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߝߎߥߓߊ ߕߏ߬ߙߏ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ ߢߊߞߌߛߍ߫ ߥߐ߯ߙߐ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ : ( ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫، ߖߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ) ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲߫ ߸ ߝߊ߬ߛߏ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߖߘߌߥߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߖߏߣߊ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߝߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߘߐߝߌ߲߬ ߘߴߊߊ߬ߟߎ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߊ߬ߟߎ ߛߐ߲߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߐ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬-ߒ߬- ߓߟߏ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ،  ߓߊ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߕߎ߲߫ ، ߒߠߋ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ .

       ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ :

      ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߣߡߌߛߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߕߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߏ߲߫ ߓߙߊߞߊߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߞߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߫ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߐ߲߫ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߢߊߛߌ߰ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߘߌ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߋ߬ .

      ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߊ߭ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߤߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫ ߸ ߤߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߏ߬ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߓߍ߯ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ، ߤߙߐ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߬ ߞߍ߫ ، ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߙߍ߬ ߞߍ߫ ، ߛߊ߬ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߰ߓߍ -ߖ߭ߎߙߌߣߊߟ - ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ .

       ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߖߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߘߏ߲߯.

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߊߣߊ߲:

 ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ: ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߸ ߦߏ߫ : ( ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߣߴ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ ) ،   ߌ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߊ߫ ، ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߌ ߢߊ߯ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߊ߫ ، ߌ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ ߞߊߙߊ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ؟ .

      ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ :   ߊ߰ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߝߍ߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߓߏ ߘߊ߲ ߢߊ ߘߐ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߋ߬ ߘߊߟߌ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߟߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߛߐ߰ߙߊ߲ߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫  ߠߋ߬  ߛߎ߬ߟߊ  ߟߎ߬  ߟߊ߫ ،  ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߙߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ .

   ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߛߏߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲ ߓߙߊߞߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫.

   ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߛߓߊߣߊ߲ : ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߍߓߍ߲߬ ߜߟߏ߬ ߜߌߟߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߊ߬ ߛߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ،..

   ߘߊߊߊ߬ߟߎ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߓߌߦߊ߲ ߞߣߐ߫ ߘߐ߫ ߕߙߏߞߏ -ߡߊ߬ߛߌߣߌ߲- ߘߝߊߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߓߌߦߊ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߘߋ߲ ߓߘߊ߬ ߖߟߎ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߕߍ߰ ߟߋ߬ ، ..

      ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߰ߙߊ߲ߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߏߞߎߘߊ߫ .

       ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲߫ ߛߏ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߜߏ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ : ( ߤߊ߲ߞߟߌ ߕߍ߫ ߟߊ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐߛߊ߫ ) ، ߤߊ߲ߞߟߌ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߛߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߕߴߛߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ،..

       ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߜߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߫  ߘߋ߲ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬  ߟߊ߬ߞߐߟߌ  ߟߊ߫ ߸ ߊ߰ ߛߊ߲߬  ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫  ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߕߐ߬ ߛߊ߲߬ ߟߏߟߎ ߥߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߐ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ ߞߛߊߓߌ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊ߫ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ،.. ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߸ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߐ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߕߊ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߢߊߡߊ߲߫ ، ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߌ߮ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߥߐ߬ߙߐ߲߬ߥߌ߬ߟߊ߬ ߕߌ߮ ߡߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߟߐ߲߫ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ .

        ߌ  ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߢߊߟߐ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲ ߘߌ߫ (  ߝߏߞߊߓߌߟߍߙ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߟߐ߫ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ ߘߐ߫ ، ߥߊߕߌ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߘߐ ߛߊߎߙߊ ߟߋ߬ ߏ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ..

         ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ : ߊ߬ ߓߊ߯ ߣߌ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߣߌ߫ ߛߊ߱ ߣߌ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫  ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߎߙߊ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲- ߝ߭ߏߞߊߓߌߟߍߙ- ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߟߐ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߝߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ .

     ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ .

     ߟߊ߬ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ( ߔߊߙߌ߬ߕߌ ߔߋߘߋߖ߭ߋ ) ߡߍ߲ ߤߊߡߌ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫ ߖߏߣߊ-ߖߏߣߊ߫ ߸ ߏ߬  ߣߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ ߣߐ߲߰ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ( ߞߊ߲ߔߊߢߌ߫ ߘߴߊߟߌߝߊߓߋߕߌߖ߭ߊߛߐ߲ ߘߌ߫ ) .

     ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߔߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏ ߟߊߖߙߊ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߍ߬ߞߐ߬ߟߌ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߱ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߫ .

 ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ :

       ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߛߊ߫ ߸ ߢߊ߬ߕߣߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߔߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫ ( ߛߌߦߊ߲ߛߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߓߊߏ߬  ߓߌ߬ ߡߐ߱ ߕߴߛߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߞߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ، ߦߏ߫ ߖ߭ߊߔߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߏߥߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ، ߟߐ߲ߞߏ ( ߛߌߦߊ߲ߛ ) ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߡߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߘߋ߫ .

      ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߘߡߊߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ ߝߍ߬ߙߍ ߣߐ߰ߦߊ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߸ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ، ߛߌߛߍ߲߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߲ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ .

     ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߒ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ .

     ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߥߎߟߊ߫ ߖߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ( ߟߌߕߋߙߊߕߎ߳ߙ ) ߣߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߌ ߦߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߀߆  ߖߐ߲߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߀߁  ߤߙߐߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߓߍ߯ ߟߍߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ( ߟߍߙߊ߫ ߀߇ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߒߞߏ ߘߏ߲߬ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߈߁  ߠߋ߬( ߇߆߉߁ ) ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߁߂  ߓߘߊ߫ ߟߍߙߊ߫  ߆߂  ߟߊߘߊ߲߫ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬  ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߡߍ߲ߣߍ߲߫ ߒ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ، ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߊ ߓߐ߫ ߞߋߟߋ߲߬ ، ߞߊ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ :  ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߏ߱ ߸ ߘߌߦߊߒߢߍ ( ߊߡߎ߯ߙ߭ ) ߏ߱ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߊߛߌ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߦߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߛߎ߬ ߞߊߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ .

    ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ،  ߤߟߴߊ߬  ߢߊ߬ߞߏ  ߘߊ߲߭  ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߛߓߍ ߘߐߙߐ߲߫  ߘߌ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߏ߬ߟߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߛߊ߲ߘߊ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߞߐ߯ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߀߀߀߁  ߠߋ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ، ߌ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߘߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߀߀߁  ߓߐ߫ .

      ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߛߊ߲ߘߊ ߝߣߊ߫  ߀߀߄  ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ .

      ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߬ߝߐ ߝߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߓߍ߯ ߖߊ߲ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߕߟߊߞߎߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ .

        ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߬ߝߐ ( ߤߌߛ߸ߕߏߥ߯ߙ߭ ) ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ، ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߖߎ߬ߛߎ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߞߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߬ߝߐ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߛߎ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ( ߤߌߛ߸ߕߏߥ߭ ) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߯ߙߕߌ߰ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߍߟߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߊ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ، ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߕߊ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߴߌ ߢߣߊ߫ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߍ߱ ߣߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߛߍ߱ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ..

    ߣߌ߫ ߢߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߝߐ ߞߐ߫ ߸ ߢߊ߬ ߛߋߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ ߞߐ߫ ߘߌ߬ ؟

    ߣߌ߫ ߢߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߢߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߐ߫ ߘߌ߬ ؟

    ߣߌ߫ ߢߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߢߊ߬ ߛߋߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ ߞߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ؟

           ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ :

ߤߙߐߦߊ  ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲  ߞߐ߫  ߸  ߒ߬   ߕߐ߭  ߟߋ߬  ߓߊ߯ߙߊ  ߘߌ߫

ߓߊ߯ߙߊ߫     ߛߓߍ߬ߡߊ   ߟߋ߬     ߡߍ߲ߘߌߦߊ    ߞߏ߲ߢߌ߲     ߘߌ߫

ߊ߲  ߧߋ߫  ߟߐ߲ߠߌ߲  ߝߟߐ߫  ߞߍ߫  ߸  ߓߊ߯ߙߊ  ߟߎ߬  ߢߍߓߌߟߊ  ߘߌ߫

ߒ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲  ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

ߒ߬ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߘߌ߫

ߖߘߍ߬  ߢߌߣߌ߲ ߞߘߐ߫  ߓߘߍ  ߟߋ߬  ߸ ߝߊ߬ߛߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

ߣߴߊ߲  ߢߊ߬  ߘߊ߫  ߓߊ߯ߙߊ  ߞߐ߫ ߸  ߤߙߐߦߊ  ߘߌ߫  ߞߍ߫  ߝߎ߮ ߘߌ߫  

        ߛߎ߬ߞߎ ߢߌ߲߬  ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫  ߊ߲ ߠߊ߫ ߔߍ߯ߦߊ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲ ߟߏ߲  ߠߋ߬( ߙߋߔߌߓߟߌߞ ߔߙߏߞߌߟߊߡߍ߫ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߸ ߤߊߞߍߕߏ ߟߊߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߖߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ .

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߊ߯ߣߌ߬ߣߊ߲ :

     ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ :  ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߲ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߸  ߌ ߣߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߣߵߊ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߥߊ߫ ߢߍ ߘߐ߫ ߖߏߣߊ߫ ߕߊ߲߬ ؟ .

     ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ : ߒ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸  ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲ߘߐ߫ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ،..

 ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ :  

ߥߍ߬ߣߍ  ،   ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ،   ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ،

 ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߦߋ߫  ߣߌ߲߬ :  (  ߞߐ߲ߛߌߦߊ߲ߛ  ،  ߓߐ߲ ߡߋߕߐߘ  ،  ߋ߬ ߛߍ߲ߔߟߌߛߌߕߋ ) .

 ߁- ߊ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫  ( ߥߍ߬ߣߍ ) ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߟߊ߬ߦߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߌߡߌ߲ߣߊ߲ߘߌߦߊ ߞߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߥߣߍ߬ ߕߌ߮ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߜߟߍ߬ߦߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ .  ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߣߍ߬ ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߟߌߡߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߍ ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߣߍ߬ߒ߬ߕߊ߲ ߡߐ߰  ߀߀߀߁  ߕߴߛߋ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ ߛߋ߲߬ ߓߎ߯ߘߌ ߡߊߕߍ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ .

     ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫  ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߟߊ߫ ߤߟߴߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߜߋߊ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߜߋߊ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߬ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߯ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߥߍ߬ߣߍ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ،..

        ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߍ߬ߣߍ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ ߸ ߊ߰ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߰ ߛߐ߰ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߕߋߟߋ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߟߐ߲ ߡߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸  ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߖߛߎ߬ߘߐߝߊ߰ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߥߍ߬ߣߍ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒߠߋ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߀߂ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߌߡߌ߲ߣߊ߲ߘߌߦߊ  ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ( ߉߄߉߁-߉߆߉߁ ) ߸  ߞߵߊ߬  ߕߘߍ߬  ߡߐ߰  ߛߌ߫  ߡߊ߫ ߒ  ߞߘߊߡߴߊ߬  ߟߊ߫   ߝߏ߫  ߒ ߥߍ߬ߣߍ ߞߋߟߋ߲߫ .

߂- ߞߏ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ( ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ) ߘߌ߫ (  ߓߐ߲ ߡߋߕߐߘ ߞߊ߬ߣߌ߲߫  ) ، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߥߣߍ߬ ߕߌ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߝߐߣߍ߲ ߦߋ߫ (  ߡߋߕߐߘ ) ߡߊ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߞߎߘߍߞߎߘߍ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߬ߟߋ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߍ߯ ߣߵߏ߬ ߞߏߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߋߕߐߘ ߢߌ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ .

     ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߄߉߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߀߅߇  ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߡߐ߰ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߟߴߊ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߌ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߕߡߌ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߋߕߐߘ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ،..  ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲߬  ߛߓߊ߬  ߟߋ߬  ߕߘߍ߬  ߦߏ߫  ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮  ߕߐ߭ ߟߎ߬  ߕߊ ߛߊ߲߬  ߕߊ߲  ߣߌ߫  ߞߐ ،  ߬ߟߋ  ߟߊ߫  ߞߊ߬ߙߊ߲   ߢߍߥߟߊ   (  ߔߙߏ߬ߜ߭ߙߊߡ) ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲ ، ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ ߟߊ߫ ، ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߟߏ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߊߕߐߡߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߐ߲߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ، ߊ߰ ߛߊ߲߬  ߛߓߊ߬  ߘߝߊ߫ ߟߊ ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߍ߯ ߣߵߊ߲ ߝߊ߬ ߞߏߡߍ߲߫   ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߬ ߊߡߙߊ߫ ، ..

       ߊ߲ ߝߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߁߂  ߡߍ߲ ߕߣߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߕߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߖߡߊ߬ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ، ߒߠߋ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߜߘߏ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߉߁ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߲߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߣߐ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߌ߲ ߕߊ߯ߡߊ ߓߟߏ߫ .

   ߒ߬ߓߊ߬ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߋߕߐߘ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߒߠߋ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߢߌߡߊ ߞߊ߲߬ ( ߔߙߏ߬ߜ߭ߙߊߡ ߣߌ߫ ߡߋߕߐߘ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ،.

      ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬  ߃߃  ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߊ߬  ߘߴߊ߬  ߖߍ߬ߘߍ  ߞߊ߬ߙߊ߲߫  ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߫ ߘߋ߲߬ߣߍ߲ ߛߌߣߍߣߍ߲ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߓߍ߯ ߣߵߊ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ، ߒߓߊ߬ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫  ߢߌߡߊ ߛߘߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ .

߃- ߞߏ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ( ߛߍ߲ߔߟߌߛߌߕߋ) ߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߝߋ߲ ߛߐߘߐ߲߫ ߕߡߊ߬ߦߌ߬  ߝߣߊ߫  ߕߴߊ߬ߟߎ߬  ߘߐ߫  ߸  ߏ߬  ߞߎ߲߭  ߠߋ߬  ߞߍߣߍ߲߫  ߒߞߏ  ߛߓߍߛߎ߲  ( ߊߟߌߝߊߓߋ ) ߘߐߞߣߍߟߌ ߘߌ߫ (  ߊ߬ ߛߍ߲ߔߟߌߛߌߕߋߟߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) .

       ߊ߲ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߊߟߌߝߊߓߋ ߛߍ߲ߔߟߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߓߍ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫  ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏ߫ ߟߊߖߙߊߓߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߢߊߜߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐߣߐ߯ ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߡߊߕߊ߲ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߫ .

߁߭- ߊ߬ ߝߟߐ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߢߊߞߘߐߣߐ߯.

߂߲-  ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲  ߠߎ߬  ߦߋ߫  ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫  ߢߐ߲߮  ߠߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫  ߓߟߏ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߛߓߍߟߌ

     ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ .

 ߃߲- ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ (  ߝ߭ߎߥߊߦߍߟ ) ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߤߟߴߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߘߐ߫

      ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫ .

߄߲- ߛߌ߰ߙߊߟߊ߲  ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫  ߝߣߊ߫  ߡߎ߰ߡߍ߬  ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ (  ߝ߭ߎߥߊߦߍߟ ߞߐ߲ߔߏߖ߭ߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ )  ߸ ߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ

       ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (  ߝ߭ߎߥߊߦߍߟ ߛߍ߲ߔߟ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) .

߅߲- ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ( ߞߐ߲ߛߐߣ )   ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߌ߫  ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫

      ߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߘߓߎߟߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) .

߆߲- ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬  ߝߣߊ߫  ߜߋ߲߬ ߛߌ߫ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ( ߛߌߟߊߓߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ،  ߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߌ ߓߊ߯ ߡߐ߰

     ߀߁  ߟߐ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߛߓߍ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬  ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߐߙߌߕߏߜ߭ߙߊߝ ߞߏ߫ ߔߙߏ߬ߓߌߟߍߡ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ .

߇߲- ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߛߓߍ߫ ߢߊ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߞߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߚߎ߫ ،..

. Chaque lettre qarde toujours sa forme et garde toujours sa valeur ߈߲- ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ، ߕߏ߲ߘߋ߫ ߕߴߊ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ، ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬  ߕߴߊ߬ߘߐ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߕߴߊ߬ ߞߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲  ߜߘߍ ߟߎ߬ ߛߊ߫ les  lettres  etrengeres ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫:  ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߊ߫ (  ߖ ) ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ (  ߖ߭ ) ߘߌ߫ ، ..

                        ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߊ߫ (  ߝ ) ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ (  ߝ߭ ) ߘߌ߫ ،..

                        ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ ߟߊ߫ (  ߛ ) ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ( ߛ߭ ) ߘߌ߫ ،.. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߐ߯ ( ߣߐ߲߫ ߖ߭ߋߏߜ߭ߙߊߝߌߞ  ߋ߬ ߤߛߌߕߏߙߌߞ )  ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߣߐ߲߰ߦߊ߫ ߘߐ߫ .

     ߛߍ߲ߔߟߌߛߌߕߋ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬  ߓߍ߯  ߣߵߊ߬ ߞߍ߫  ߟߊ߫ ߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߒߔߊߕߍߓߊ߫ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫ ߣߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߟߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫  ߀߆߉߁  ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲  ߒߞߏ  ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯  ߡߊߝߟߍ߫  ߟߊ߫ ߸  ߊ߬  ߞߊ߲߫  ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߌ ߟߊ߫  ߛߎߘߊ߲  ߜߎ߲߬ߘߎ (  ߙߋߛߌߕ ߛߋߞߙߋ )  ߓߍ߯ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐߞߣߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߬ߟߋ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫ ߒߔߊߕߍߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ .

     ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߟߌ ( ߊߟߌߝߊߓߋߕߌߖ߭ߊߛߐ߲ )  ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߘߌ߫ ، ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ،  ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߒߠߋ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߊ߲߬ ߒ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߣߌߛ߸ߕߙߌ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫  ، ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ، ߕߙߊߏߙߋ߫ ߞߊ߬ߡߏߙߌ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߟߌ ߗߋߝߊ ߘߌ߫ ( ߘߌߙߍߞ߸ߕߍ߯ߙ ߘߴߊߟߌߝߊߓߋߕߌߖ߭ߊߛߐ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) .

      ߒ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߡߣߌߕߌ߫  ߃߇߁  ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ، ߒ ߥߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ߡߏߙߌ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߝߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫  ߗߋߛߓߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߫  ߃߇߁ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬  ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ .

    ߒ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߛߋ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏߡߌߛߌߦߐ߲߫ ߘߴߊߟߌߝߊߓߋߕߌߖ߭ߊߛߐ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ( ߡߊ߲ߓߙߎ ) ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߐߡߌߛߌߦߐ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߕߍߞ߸ߛߌߕ ߞߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐߡߌߛߌߦߐ߲߫ ߘߴߊߟߌߝߊߓߋߕߌߖ߭ߊߛߐ߲ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬  ߛߊߓߎ  ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߦߊ (  ߝߏߣߋߕߌߛߡ ) ߘߌ߫ ،  ߝߏ߫ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߔߙߏߕߍߛ߸ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߋߝ߲߭ߖ߭ߌߟ ߛߓߍߣߍ߲ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ، ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߍ߲ ߗߍ߬ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߔߚߎ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߗߍ߭ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߋߝ߲߭ߖ߭ߌߟ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߌߝߊߓߋ߫ ߟߊߕߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߢߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ ߢߣߊ߫ ߞߟߍߞߕߍ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߕߴ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߝߍ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߘߌ߫ ، ..

       ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐߡߛߌߦߐ߲ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ .

      ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߊ߯ ߡߊߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߔߚߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، .    ߌ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ :

     ߌ ߓߊ߯ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߟߏ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ،

      ߌ ߓߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ،

      ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ߫ ( ߟߊ߲ߜ߭ ߝߏߣߋߕߌߞ߭ ) ߟߎ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߌߝߊߓߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߟߊߕߍ߲ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ߢߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫  ߛߓߍߛߎ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫- ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߍ߲ߔߙߌߡߋ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߡߊ߬- ߒߠߋ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߡߊߛߎߡߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߏ߬ ߛߎ߬ߞߎ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ :

                    ߘߌߦߊߜߏߦߊ ، ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫

                                                        ߣߴߊ߬ ߡߴߏ߬ ߕߊ߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߴߛߋ߫ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫

                    ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍ ،   ߕߴߛߋ߫   ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬   ߞߊ߲  ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫

                                                        ߟߊ߬ߕߍ߲߬ߛߓߍ ، ߝߣߊ߫ ߕߍ߫  ߬ߙߊ߬ߓߎ߬   ߞߊ߲  ߛߓߍ߫  ߟߊ߫

                    ߛߏ ߘߏ߫ ߕߌߓߊ، ߌ ߓߴߏ߬ ߛߌ߰ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫  ߓߏ߲ ߞߊߓߊ߲ ߠߊ߫

                                                        ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߥߙߊ߬، ߓߏ߲ ߏ߬  ߡߊ߬ ߊ߬ ߕߍ߫  ߞߢߊ߬  ߘߛߍ߫ ߟߊ߫

                     ߏ߬  ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ،  ߕߙߎߞߌ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫  ߛߓߍߟߌ   ߓߌ߬ߟߊ߬

                                                    ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ،  ߟߊ߬ߕߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬  ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫

                     ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬  ߞߊ߲ ،  ߕߍ߫  ߓߍ߲߬  ߠߊ߫  ߊߙߊߓߎ  ߛߓߍߟߌ  ߘߐ߫

                                                    ߟߊ߬ߕߍ߲  ߝߣߊ߫ ،  ߕߍ߫ ߛߋ߫  ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫

                      ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ، ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬  ߓߍ߯  ߞߵߊ߬ ߕߊ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫

                                                 ߝߘߊ߬ߝߌ߲  ߠߎ߬ ،  ߕߍ߫  ߞߢߊ߬  ߊ߬ߟߎ߬   ߟߊ߫  ߞߊ߲  ߛߓߍ߫   ߟߊ߫.     

         ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߞߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߌ  ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߖߋ߬ߓߌ ߓߐ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߏ߬ ߟߊ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߏߟߎߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ :

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ:  ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣ ߸ ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߕߎ߲߯ ߞߵߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߏߖ߭ߏߝߌ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߲ߛߌ ߣߌ߫ ߡߊߕߋߡߊߕߌߞ߭ ߕߍߙߌߡ ߕߍߞ߸ߣߌߞ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ؟

       ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ :  ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߏ߫  :

         ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߐ߯ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ، ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߰ߛߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߝߎ߯ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ.

      ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫  ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ ߣߐ߰ߦߊ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ ߣߐ߲߰ߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊߖߌ ، ߣߍ߰ߛߏ ، ߕߊߘߎ߲ ، ߔߏߔߏߣߍ߲ ، ߕߊߞߟߊ ،ߕߊߞߓߊ ، ߞߎߡߊߓߘߎ ، ߛߊ߬ߝߊ߮ ، ߟߌߞߐ߱ ، ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ، ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ، ߕߊߞߎߟߎ߲ ، ߞߎߟߎ߲ߞߎ߲ ، ߛߎ߬ߟߊ߬ߘߙߐ، ߞߏ߲ߓߘߊ، ߣߍ߰ߘߊ߮، ߛߟߏ߬ߘߊ߮، ߞߎߟߎ߲ߓߏ߲ ، ߖߊ߲ߓߊ߬ߘߊ߮، ߘߎ߲ߘߋ߲ ،ߥߊߘߏ ،  ߝߏ߬ߣߊ߲ߦߋ߬ߟߊ߲ ،  ߥ߯ߘߍ ، ߛߏ߲߭ߓߊ߬ߟߌ ، ߣߍ߰ߖߟߎ߬ߓߏ߲.

      ߌ ߓߊ߯ ߝߋ߲߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߋߕߌߡߟߏߖ߭ߌ ߡߊߝߟߍ߫  ( ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߯ߟߊ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߒߠߋ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ( ߛߌߦߊ߲ߛ )  ߟߍߙߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ، ..

      ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߍ߱ ߛߎ߯ߦߊ߫  ߀߁  ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸  ߊߟߌߦߊߖ߭  ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߐ߮ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߟߍ߬ߕߐ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ .

       ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ ( ߕߋߞ߸ߣߌߞ  ߋߟߋߡߊ߲ߕߍߙ ) ߘߝߊߣߍ߲ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߘߎ߲߬ߡߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߲ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߕߊ߬ ، ߦߏ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߊ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ . ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߸ ߕߋߞ߸ߣߌߞ ߋߟߋߡߊ߲ߕߍߙ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊ߲ߛߌ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫  ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸  ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߌ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ، ߤߊߟߵߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߞߊ߫ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߝߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ .

      ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ߫ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߕߏ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߕߊ߬ ߏ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߞߟߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߔߊߔߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߛߎ߮ ߓߊ߯ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߙߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ߧߊ ߘߐ߫،. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߤߣߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫..

       ߒ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߢߣߊ߫ ߛߍ߲ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ ߡߴߊ߬ ߞߘߐ ߝߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߢߍ߫  ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߡߊߦߟߍ߫ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߞߘߐ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߝߟߐ ( ߘߌߞ߸ߛߐߣߍ߯ߙ )  ߟߊߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߣߊ߬ ߘߊ߫ ߅߃߆߁  ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߛߊ߲߬ ߀߆   ߊ߬ ߟߊߘߍ߭ ߌߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߏ߫  ߄߉߆߁  ،  ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ  ߕߘߍ߬  ߞߎߡߊߘߋ߲߫  ( ߡߏ߫ ) ߀߀߀߈  ߠߋ߬ ߘߌ߫  ،  ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫  ߀߀߀߀߄  ߘߐ߫ ߓߌ߬ .

      ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬  ߞߊ߲  ߘߏ߲߬  ߞߘߐߝߐߟߊ߲  (  ߘߌߞ߸ߛߐߣߍ߯ߙ )   ߡߍ߲ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫  ߀߀߀߀߃   ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ߜߏߦߊ߫ ߀߀߀߀߄  ߠߊ߫ ߓߊ߬ ؟ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߛߎ߮ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫  ߟߊ߫  ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬  ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߕߍ߫ ، ߞߏ  ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲ ߊ ߋߞߛߌߔߋߙߌߦߊ߲ߛߌ ߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߢߐ߲߮ ( ߋߞߌߝ߭ߊߟߊ߲ ) ߛߐ߬ߘߐ߲ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߏߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ : 

(  ߜߋߛߊ ، ߝߟߎ ، ߛߌ߬ ، ߞߏ߲ ، ߞߌߣߌ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߛߎ߬ߟߌ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߝߘߊ߬ߓߐ ߓߎ߲߬ߘߋ߲߫، ߖߊߙߏ߫ ، ߖߊ߲ߝߎ߲߫ ، ߛߎߙߊ߲߫ )  ،  ߏ߬  ߓߍ߯  ߛߎ߬ߛߎ߬ߟߌ  ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߛߎ߬ߛߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߐ߯ ߦߋ߫ .

       ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߖߊ߲ߧߊ߬ ߞߏ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߟߊߞߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߍߙߡ ߕߋߞ߸ߣߌߞ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߐ߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߘߴߏ߬ ߕߏ߫ ߦߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ .

       ߡߟߋߞߎߦߊ ( ߟߌߕߋߙߊߕߎ߳ߙ ) ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߔߏߋߖ߭ߌ ߣߌ߫ ߔߙߏߖ߭ ( ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ ) ߓߍ߯ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߠߊ߫ ߔߏߋߖ߭ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߓߍ߯ ߙߌߡߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߔߏߍߡ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߙߌߡߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߋߡߛ߸ߕߌߛ߸ߝߌߟ  ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߘߐߞߢߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߔߏߋߖ߭ߌ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߊ߬ ߜߍ߫ ߝߐ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ .

        ߍ߲ߛߙߌߞ߸ߛߐ߲߫  ߛߝ߭ߌߞ   ߛߌߟߊ  ߝߍ߬  ߛߊ߫ ߸  ߊ߲  ߠߊ߫ ߞߊ߲  ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫  ߏ߬ ߟߋ  ߘߐ߫ ߊ ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ،  ߝߐߞߎߘߊ ( ߣߋߏߟߏߖ߭ߌߛߡ ) ߀߉߁ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߌ ߓߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ( ߊߘߌߡߣߌߛ߸ߕߙߊߛߐ߲ ) ߛߓߍߘߊ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߞߎߡߊ  ߣߌ߫ ( ߞߐ߲ߛ߸ߕߌߕߌߛߐ߲ )  ߛߌ߰ߞߊ߲  ߣߌ߫ ( ߍߛ߸ߕߊߕߎ߳ ) ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬  ߠߊ߫  ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ( ߘߋߞ߸ߊߟߙߊߛߌߦߐ߲ ߎ߳ߣߌߝ߭ߍߙ߸ߛߍߟ ߘߋ߬ ߘߙߏߥߊ ߘߋ߬ ߟߴߐߡ )  ߠߊ߫ ( ߡߐ߱ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߛߋߣߍ߲ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫  ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ :

 ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߋ߬ ߘߋߝߊ߲ߛ ߣߊߛߌߦߐߣߊߟ  ߦߋ߫  ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ . ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߍ߬ ߖ߭ߊߝߍߙ ߋߕߙߊ߲ߖ߭ߍߙ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ . ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߋ߬ ߟߋߞߣߏߡߌ ߙߌߙߊߟ  ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߲߬ߙߐ߲ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ . ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߋ߬ ߟߴߋߘߌߞߊߛߌߦߐ߲ ߣߊߛߌߦߐߣߊߟ  ߦߋ߫  ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫  .  ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߋ߬ ߕߙߊߝ߭ߏ ߔߎߓߟߌߞ  ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߠߎ߬ ߞߏߕߌ߮  . ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߋ߬ ߘߝߋߟߏߔ߸ߡߊ߲ ߋߞߣߏߡߌߞ  ߦߋ߫  ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐߦߙߌߥߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ . ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߴߋߕߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ .  ߛߋߞߙߋߕߍ߯ߙ ߘߴߋߕߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ . ߡߣߌߛ߸ߕߙߌ߫ ߘߋ߬ ߟߴߍ߲ߝߐߙ߭߸ߡߊߛߌߦߐ߲  ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ . ߜ߭ߎߝ߭ߍߙ߭߸ߣߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ . ߜ߭ߎߝ߭ߍߙ߭߸ߣߍߙ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ . ߞߏߡߊ߲߬ߘߊ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ . ߞߐߡߌߛߍߙ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ . ߔߏߟߌߛ߸ߦߋ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫ . ߔߊߙ߸ߕߌ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߌ߫ . ߞߏߡߌߕߋ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߘߌ߫ . ߞߐ߲ߛ߸ߕߌߕߌߛߐ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߌ߫ . ߋߟߋߞ߸ߛߌߦߐ߲ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߌ߫ . ߝ߭ߐߕ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߌ߫ . ߘߋߔߌߕߋ ߦߋ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ . ߞߐ߲ߜ߭ߙߍ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߌ߫ . ߊߛߊ߲ߓߌߟߋ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ . ߊߛߊ߲ߓߌߟߋ ߖ߭ߋߣߋߙߊߟ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߘߌ߫.

ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߞߎ ߡߍ߲ ߞߏߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߖߋ߬ߓߌ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ :

                         ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ  ߟߎ߬  ߟߊ߫  ߣߊ߬ߟߌ  ߟߊߓߊ߲  ߞߍ߫  ߘߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߘߌ߫

                                          ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ،  ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫

                       ߊ߲  ߠߊ߫  ߞߏߢߊ  ߓߍ߯  ߞߊ߫  ߞߊ߲߫  ߞߊ߬  ߘߏ߲߬  ߤߙߐߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫

                                          ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ، ߞߊ߲  ߠߎ߬  ߕߊ߫  ߤߙߐߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫

                       ߲ߠߎ߫  ߖߍ߬ߘߍ    ߓߘߊ߫   ߓߊ߲߫   ߓߏ߬ߛߌ߬  ߟߊ߫  ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫

                                          ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ،  ߞߊ߲ ߠߎ߬  ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߤߙߐ ߘߌ߫

                       ߊ߲ ߠߊ߫  ߞߊ߲  ߠߎ߬ ߕߍ߫  ߘߛߍ߫  ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫

                                          ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ، ߖߛߎ߬ ߞߟߏ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߛߍ ߘߌ߫

                                               ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊߣ

ߊ߬ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ߫ ߓߘߍ :  ߓߊ߬ߓߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߊ߬ ߓߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊߣߌߥߟߌ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫:

ߖߊ߲ߞߊ߬ ߟߊߦߌ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬ߞߊ ( ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ )

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫