teelen1 manden longna kuda

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߢߊߞߘߐߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲ߟߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫

  ߞߐߜߍ߫ ߝߟߐ          ߞߐߜߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲        ߞߐߜߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲  

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

 

 

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߝߟߐ߫

 

 

    

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫