k

k


     

 

   

 ߡߍ߲ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߟߎ߬

ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬

ߖߌ߬ߦߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߞߍ߲ߘߍ ߦߋ߫

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸

 ߞߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߬

ߞߋߕߊߞߍ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߘߌߡߊ߲߫

   
   
   
 

ߡߊߟߌ߫ ߆

 
 

ߡߊߟߌ߫ ߇

 

 

ߊߙߊߝ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ

 
 

 

ߡߊߟߌ߫ ߁

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲

ߡߊߟߌ߫ ߒߞߏ߂߀߁߀

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫

 

ߓߡߊ߬ߞߐ߫

ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߘߎ߲ߓߎ

ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߛߌ߯ߙߌ߲߫

ߞߋߙߥߊߣߌ߲߫

ߛߎ߬ߞߎ ߁

ߛߎ߬ߞߎ ߂

ߞߊ߲ߕߍ߫

ߟߍߙߘߊ

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ 

ߥߐ߯ߘ ߞߊߙߊ߲

ߣߋߎߦߐߙߞ

ߞߊ߯ߓߊ߫

:ߢߍߛߐ߲

Jac_24

ߖߌ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ

Tontigi

 

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264