ߒߞߏ

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

|ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

       

|

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߯ߎߘ߬ߏߙߥ

߲߫ߏߛ߬ߊߞ

߯ߎߘ߬ߊߟ߬ߎߖ

߫ߊߠ߲ߊߣߊߡߓ

߲߫ߋߘ߲߬ߊߡ

 

.

.

 
 

 

߲ߋߛߍߓߛ ߏߞߒ <  
 

 

߲ߋߛߍߓߛ ߏߞߒ <  

 

߲ߊߟ߬ߊߞߠ߲߬ߎߞ ߍߜߐߞ <

 

 

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

send E-mails to nko@kanjamadi.com Tel: (+2) 0123349264