ߒߞߏ

 

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߯ߎߘ߬ߏߙߥ

߲߫ߏߛ߬ߊߞ

߯ߎߘ߬ߊߟ߬ߎߖ

߫ߊߠ߲ߊߣߊߡߓ

߲߫ߋߘ߲߬ߊߡ

SCHOOL Sidafa Sano 

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫: ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ - ߞߊ߲ߞߊ߲߫

   

SCHOOLTogin wulen  Sigiri

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫: ߕߏ߬ߞߌ߲߬ ߥߎߟߋ߲߫ - ߛߌ߯ߙߌ߲߫

   

SCHOOL Siri Samake  Sigiri

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫: ߛߌߙߌ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ - ߛߌ߯ߙߌ߲߫

  • ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߬ߕߊ:

ߊ߬ ߟߐ߲ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߕߐ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߞߊߟߌߡߊ߲ߓߊ ߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߞߘߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߟߍ߬ߝߣߍ %߇߀ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߤߊߟߌ߫ %߅ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߝߣߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߝߟߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߝߊߘߌ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߙߌ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߔߌߣߎߘ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߌߖ߫߬ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߮ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߓߞߐ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߓߊ ߟߋ߬ ߖߌߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫:

  • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.

  • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߥߊߞߊߟߌ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫.

  • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߣߊ߬ߛߌ ߝߌߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߋߙߥߊߣߌ߲߫.

  • ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߬ ߡߐ߯ ߞߍߒߖߘߍߦߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߍ߲ߖ߭ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.

  • ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߐߦߌߟߊ߬.

  • ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߒ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ߫ ߦߊ߲߬.

ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߏ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߛߐߘߐ߲ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߞߘߐ߫ ߖߍ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߞߘߐ߬ ߖߍ߮ ߡߍ߲ ߢߍ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߒ߬ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߞߏ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߕߊ߯ ߢߊ ߘߐ߫߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߦߊߣߴߊ߬ ߛߋߕߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.

ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߝߋ߲ߺߋߺߝߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264