ߒߞߏ

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

 

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߯ߎߘ߬ߏߙߥ

߲߫ߏߛ߬ߊߞ

߯ߎߘ߬ߊߟ߬ߎߖ

߫ߊߠ߲ߊߣߊߡߓ

߲߫ߋߘ߲߬ߊߡ

  • ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߍ:

ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߏ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߕߎߝߌ߲ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߥߎߛߊߘߎ߯ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߟߊ߬ߘߎ߯ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߙߐ ߦߙߍߞߍߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߛߌߛߍ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߬:

ߡߊߟߌ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫، ߞߘߏߥߊߙߌ߫، ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫، ߓߙߎߞߌߣߊ߫، ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫، ߟߊߓߙߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫.
ߝߣߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߣߊ߬ߝߣߊ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߡߙߎߕߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߘߊߜߟߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߟߋߞߋ ߓߍ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߐ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߢߊ ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬.  ߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸

 

  • ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߞߣߍ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

  • ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߓߊߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ߠߊ߫߸ ߓߊ߲ߓߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

  • ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߘߎ߯ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߖߡߊߣߊ߸ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߫.

  • ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

 

ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߋ߲߬ߞߏ߬ߞߊ߲ ߘߌ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߖߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߢߍ߫߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߝߐ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߫ ߕߍ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߐߓߊ߮ ߘߏ߲߬ ߛߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

 

ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264