ߒߞߏ

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߯ߎߘ߬ߏߙߥ

߲߫ߏߛ߬ߊߞ

߯ߎߘ߬ߊߟ߬ߎߖ

߫ߊߠ߲ߊߣߊߡߓ

߲߫ߋߘ߲߬ߊߡ


 

 

 

 

  • ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߁߂߄߉ ߟߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍߙߝߌߟ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲߫ ߝߎߣߎ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߇ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߥߎߘߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߓߍ߯ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߓߐߟߌ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ߫ ߛߡߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߓߐ߫ ߛߌߟߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߟߌߤߟߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌ߰ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߗߍߡߐ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߛߐ߬ߛߌ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߞߘߐߛߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ߓߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߎ߰ ߘߌߡߊ߲߫ ߢߕߊ߬ ߖߏߣߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߓߊߕߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߏ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬  ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߛߐߍ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߏ߯ߙߏ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߦߙߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߕߊ ߓߍ߯ ߛߌ ߓߙߎ߬ߞߎ߬ ߦߙߐ߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߙߐ߫ ߢߌߡߊ߫ ߡߊ߫ ߡߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߊ߯ߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߓߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

 

ߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߯ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߊߦߋߟߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߛߍ߯ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߓߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߴ ߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬  ߝߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߟߓߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߲߰ ߘߋߦߌ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ ߝߏߘߋ߫ ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊ ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫  ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߟߓߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߕߊߣߍ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߦߙߐ.

ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߘߎ߱ ߏ߬ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߏߣߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߋߕߊ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߥߎߟߘߊ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߘߍߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߣߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߙߋߕߋߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߛߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߌ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߟߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߓߍ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߙߊ߲ߞߊ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊߡߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߢߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫.

ߛߊ߲ߖߌ߫ ߄߀ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߛߌ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫: ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߸ ߒ.ߟ.ߦ. ߸ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߸ ߊ߬  ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߐ߬ߞߎ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߎߓߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸

  • ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߒߛߙߍߜߘߍ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫߸ ߞߎ߬ߙߎߞߘߐ߫߸ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߫߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߣߌ߫ ߞߋߙߥߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߌߣߍ߫.
  • ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߯ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߏߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊߟߌ߫.

  • ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߘߌߝߏ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߯ ߣߌ߫ ߛߍ߯ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫..

  • ߒ߬ߓߊ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264