ߒߞߏ

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

 

  • ߞߊ߬ߛߏ߲߬:

ߞߣߍ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߣߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߞߏ߫ [ߞߊ߬ߛߏ߲߬]،߸ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ ߝߐߝߐߓߊ߮ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ [ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ] ߘߌ߫߸ ߓߊ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲ [ߏ] ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫.

ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐ߯ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߘߎ߯ ߕߌ߲߬ߞߌߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߓߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߍߢߊ ߣߌ߬ ߕߍ߫߸ ߖߡߊ߫ߣߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ߘߊ߲߬ߕߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߏ߬ߟߊ߬ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߊߕߊ߯ ߕߎߡߊ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߫ ߘߓߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߡߊ߬.

ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߘߏ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߟߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߲ߘߌ߲ߏ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߋߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߐ߯ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫.

ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߮ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊߞߊ߲߬ߒߞߋ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߰ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫߸ ߓߊ ߖߎ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߫ ߣߊ߬ ߞߐ߬ߣߌߢߊ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߞߊߣߌ߲ ߠߋ߬.

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߏߙߊ߫ ߖߋߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߛߌ߰ߟߌ ߞߍߢߊ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߏߊߖߋߟߌߛߌ߮߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߛߌ߮߸ ߓߊߏ߬ ߓߟߊ ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߟߐ߲ ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߓߊ ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߖߋ߲߬ߓߋ ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߕߊ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲ߝߋ߲ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߟߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߲ߞߐ߫ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߎ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߪ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߘߐߜߐ߬ߙߐ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߓߊߏ߬߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߣߴߌ ߞߊ߲߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߯ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߌ ߣߴߏ߬ ߓߊ߯ ߟߐ߯ߕߍ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߢߊߦߋ߫ ߥߟߍߟߍ߫߸ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ ߊ߲ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߢߊ߬ߥߙߍ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫ ߓߟߏߟߊ߫.

ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߙߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߠߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߝߎ߫ߍ߲߫.


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264