ߒߞߏ

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

حاَّزلّْ

 

ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߞߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸

طحاماّثىْ

 

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ

تسَةاَزسِ

 

ߣߌ߫ ߡߙߎߕߊߣߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ظاَوشّْ

 

ߊ߬ ߜߎ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ  ߤߐ߲ߓߐߙߌ߫ ߕߐ߲ߘߐ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߁߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸

ق غشَزسِ

 

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫

 

ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߡߊ߬ߛߙߋ

 

ߞߏߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߎߓߋ ߘߌ߫߸

ߡߐ߬ ߂߂߀߉߂߂߅ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫.

       

 

 

 

 

 

 

     

 

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ

     
     
   

ߞߣߐߘߐ:

   
   

* ߘߐ߬ߝߐ

 

ߘߐ߬ߝߐ:

ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߝߊ߲߰ߡߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫߸ ߦߏߢߵߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߛߌߣߊ߫ ߝߌߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߓߊ߬ ߞߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߁߈߈߃ ߟߊ߸ ߡߊߟߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߖߐ߭ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߝߊߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫.

ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߺ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߺ ߁߉߆߀ ߟߊ߫.

ߝߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.

     

* ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ

 
   

 

   

* ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ

 
 

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ

 

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ

   

   ߛߌ߰ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

 
 

ߓߡߊ߬ߞߐ߫

 

ߞߎߓߋ

   

    ߓߐ߰ߝߍ

 
 

ߓߡߊ߬ߞߐ߫

 

ߘߎ߬ߓߊ

   

* ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

 
 

ߞߊ߲ߓߍ߲

 

ߡߙߊ߬ߞߊ߲

   

* ߥߙߎߞߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬

 

ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬

 

- ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮

   

* ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ ߢߐ߬ߢߐ

 

ߡߏߘߌߓߐ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫

 

ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ

   

* ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ

 
 

 ߂߄

 

ߝߊ߲߬ߝߘߊ

   

    ߞߊ߲

 

߁߂߄߁ ߂߃߈ ߞߎߘߍ߫ߝ.

 

- ߡߎ߰ߡߍ

   

    ߣߊߡߎ߲

 
 

ߛߌ߰ ߆߅

 

ߛߌ߰ߓߊ߮

   

    ߛߌߦߊ

 
 

ߡߐ߰ ߁߄ ߅߁߇ ߁߇߆

 

- ߡߎ߰ߡߍ ߂߀߀߉ ߟߊ߫

   

    ߞߟߋߞߟߋ

 

ߡߐ߰ ߈ ߲߈߇ ߞߎߘߍ߫ ߝ ߲ ߘߐ߫

 

- ߢߐ߬ߢߐ

   

   ߝߐߟߌ

 

ߞߊ߬߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߘߌ߫ ߓߟߏ߫

 

ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ

   

* ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬

 

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߺ ߁߉߆߀

 

- ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ

   

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ

  ߡߊߟߌߞߊ   ߞߦߊ    

ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߺ ߁߉߆߀ ߟߊ ߫ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߐߛߙߋ߫߫ ߕߐ߮ ߡߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߬ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߎߘߊߌ߫.

߁߉߆߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߲ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߙߋ߫ ߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊߟߌߞߦߊߟߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߙߊ ߖߎ߬ߕߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߣߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߁߉߉߇ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߘ

߂߀߀߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߞߊߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߏ߰ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ:

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߛߋ߲ ߝߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߹ ߡߊߊߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ

ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߲ ߟߥߊߟߌߟߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊߦߊ߬ߟߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߲ ߞߕߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߕߌߘߊ ߘߌ߫ ߲ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߊ߲ߞߙߐ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߊ߬ ߘߍߖߘߍߟߊ߫ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫.

  • ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ ߁߉߆߀ ߟߊ߫

  • ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߙߋ߫ ߁߉߆߈ ߠߊ߫

  • ߝߊߙߌ߲߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫

  • ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌߥߊ߲ߘߌ߫ ߕߎ߲߯ ߁߉߉߇ ߟߊ߫

  • ߝߊߙߌ߲߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߂߀߀߇ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉߂ ߢߣߊߕߊߟߌ ߝߍ߬ ߗߍ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߇߀ ߲߈߈ ߞߊ߬ߟߊ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߁ ߆߂߂ ߅߇߉ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߢߣߊߕߊߡߐ߯ ߇ ߝߍ߬.

  • ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ ߛߊ߲߬ ߟߏߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߜߘߍ߫ ߞߊߡߊ߬ ߕߎ߲߯.

 

ߝߊߙߊ߲ ߛߍߝߊ

 

ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ

   
 

UTC +0

 

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߍ

   
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫   ߞߎ߲߬ߧߊߛߌ߬ ߘߐ߲ߞߟߌ    
 

ml

 

ߓߟߐߟߐߡߊߛߙߋ

   
 

+߂߂߃

 

ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߡߊߛߙߋ

   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264