ߒߞߏ

 

 ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

 

 ߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

Manden-ka

Kaaba-gbara

 

 

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

      N'Ko New-York     ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߣߌߎߦߐߙߞ  
      Mandenkalou    
      ߁ ߂ ߃    
      ߄ ߅ ߆    
      Alu N' namen    
      Alifaatha    
      kurana-nko1    
      N"ko Kurana    
     

Manden-ka

   
     

ߛߎ߬ߞߎ ߂

   
     

ߞߊ߲ߕߍ߲߫

   
     

 

   
           
           
           
           
             
                                         
     

ߛߟߊߕߌ߯:

ߌߓߑߙߊߤߌߡ

ߕߙߊߥߟߋ߫

ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ

ߊߡߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫

ߣߌߎߦߐߙߞ

 

      ߖߊ߰ ߡߐ߰ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬  
             
         

ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߦߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߓߊߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߐ߰ ߂߅ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫  ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߂߅ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߐ߲߬ߛߋ߲ ߠߞߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߟߊߞߘߎߞߘߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߍ߲߬ߠߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߎߡߊ ߕߐ߱ ߦߋ߫ ߞߐ߫.

 
           
           
           
           
           
           
           
           
         
       

ߕߡߌߣߊ߲ߘߌ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫߸

ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߏ߲ ߺߏ ߺ ߟߏ߲߫ ߘߏߣߍ߲ߞߍ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߕߊ߬ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߝߏ߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߓߊ߰ߘߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߞߍ ߣߌ߫ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߫.

 
         

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264