ߒߞߏ

 

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

 

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

Manden-ka

Kaaba-gbara    

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

N'Ko New-York

Mandenkalou
߃

߂

߁

߆ ߅ ߄
Alu N' namen
Alifaatha
kurana-nko1
N"ko Kurana
 

 

:ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߏ߲ߕߌ߯

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫

ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߗߍߡߐ߮

ߣߋߎߙߐ߯ߙߞ ߘߎ߯ ߞߣߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬

 

ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ / ߇߇߅ ߟߊ߫߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߛߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߣߋߎߦߐߙߞ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߝߌߟߊߘߍߟߝߌ߫.

ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߎ߲ߧߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߵߏ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߫ ߣߋߎߦߐߙߞ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲߫ ߦߙߐ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߞߏߟߊ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߓߊߖߎ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߟߊ߫ ߢߊߟߐ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߢߊ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߝߋߎ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߦߙߐ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ؟߭ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߏ ߘߐ߫.

ߘߎ߲ߓߎߦߊߞߍ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߣߋߎߦߐߙߞߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏߞߏ ߕߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߏ ߟߋ߬߸ ߛߎߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߋ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊߞߍ ߣߌ߲߬ ߟߐ߲߫߸ ߒߠߋ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ ߓߟߐ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߲ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߖߌߞߎߣߊ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߓߊߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߊߟߡߴߊ߬ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߕߍߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫߸ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫.

ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߬߸ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.

ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫.

 

ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫

 

 

 

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264