ق غشَزسِ ظاَوشّْ تسَةاَزسِ طحاماّثىْ حاَّزلّْ

N'Ko in New-York

ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

ߢߍߓߌߟߊ
ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 
ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊߡߍ߲߫
 
ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߍ
 

ߛ.ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߝߌߣߊߣߊ߲

ߛߓߊߣߊ߲

ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲

 

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 

ߛ.ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬

ߝߌߟߊߣߊ߲

 
ߛ.ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߙߋߝߎ߫
 

ߛ.ߡߊߡߊߘߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 
ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ
 
ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߝ߭ߊߟߊ߲ߕߌ߲߫
 
ߞߘߎ߬ߛߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ
 

ߡߊ߬ߟߌ ߛߎ߬ߟߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

  ߦߋߕߊ-ߡߍ߲ߕߊ߂     ߦߋߕߊ-ߡߍ߲ߕߊ߁  
ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߕߐ߰ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ (ߕߋ߬ߟߋ ߛߋ߬ߘߊ߬ߛߎ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫)ߺ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߣߊߢߌߡߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߡߎ߬ߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߣߊߛߍߙ ߞߋߕߊ߬ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߟߊ߬ߡߌ߲ ߞߋߕߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊߡߏߙߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߤߦߊߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫

ߝߏߘߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߖߋ߬ߛߌ߬ߙߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫

ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ

nkodoumbou@yahoo.fr

ߘߊߥߎߘߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߊߟߌߛߊߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫  
 

Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links
Send emails to nko@kanjamadi.com