ߒߞߏ

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

 | ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

 

 

 

ߓߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

 

 

߂

߁

߄

߃

߆

߅

  • ߓߡߊߣߊ߲߫ ߕߐ߮ ߓߐߖߎ ߟߎ߬:

ߓߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߍߓߊ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߏ߬ ߣߌ߫ ߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߘߐ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߝߏߢߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

  • ߓߊ߲߬ ߡߊ߲߰ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ ߡߊ߲߰ ߘߐ߫ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߕߌ߱ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߸ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߘߐߓߊ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߙߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ߸ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߐ߮ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߬.

ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߓߊߡߊ߲߯ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߋߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߙߌ߬ߛߐ߰ ߛߌ ߟߎ߬ ߝߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߏ߲߫߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ߞߍ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߡߖߊ߬ߡߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߓߊߡߊ߲߯ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߛߋ߫ ߘߴߌ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߥߙߏ߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߎߡߊߒߜ߭ߟߏ߫ ߓߊߓߏ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ؟ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߦߙߐ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߡߊߠߊ߲ߠߊ߫߸ ߓߊ߲߬ ߡߊ߲߰ ߘߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍߢߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߫:

ߓߊߡߊ߬ߣߊ߲߸ߓߡߊߣߊ߲߸ ߓߊ߲ߓߊ߬ߙߊ߲߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߸ ߓߊ߲ߓߊ߬ߙߊ߲߸ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߘߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߦߋ߬ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫ ߞߏ߫:

  • ߒ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߙߊ߬߸

ߞߏ߫ ߒ ߓߊ߯ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߯ ߓߊߡߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߊߡߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊߖߊ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

  • ߓߊ߲߬߫ ߡߊ߫ ߟߊ߫߸

ߓߡߊߣߊ߲ߦߊ ߕߐ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ ߓߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫:

ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߒߡߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊ߫ ߥߟߊ߫ ߒ ߣߊ߫.

- ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ߡߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߝߕߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߓߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߓߡߊߣߊ߫ ߣߌ߫ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߐߢߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

- ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߌ ߛߐ߲߬ ߓߏߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߓߏߟߌߕߌ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߔߊߞߌߛߊ ߡߊ߬.

ߒ߬ߓߊ߫ ߓߡߊߣߊ߲ߦߊ ߞߎߡߊ ߓߐߖߎ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߎ߯ ߺ ߎ ߺ ߛߎ߯ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬:

ߓߊ߲߬ ߡߊ߲߰ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲߬ ߡߊ߲߰ߘߐ߫߸ ߓߊ߲߬ ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒߓߊ߯ ߊ߬ ߡߙߊ߬߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߋ߲ ߺ ߋ ߺ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߰ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫.

ߝߣߊ߫߸ ߊ߰ ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߓߙߊߡߊߒߜ߭ߟߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߢߊ߬ߒߜ߭ߟߏ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߡߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߘߊߝߍ߬߸ ߓߊ ߡߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߘߊߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߮ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊߟߊ߲ߖߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߢߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߘߏ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫.

ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߬ ߣߌ߫ ߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߡߊߣߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߓߡߊߣߊ߲ߦߊ ߤߏߞߌ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߟߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߐ߯ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߬ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬.

 

 

 

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264