ߒߞߏ

ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

 |  ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

 

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

 
  • ߥߙߏ߬ߘߎ߯:

ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߛߏ ߣߌ߫ ߕߊߖߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋߣߴߏ߬ ߞߍߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߖߐߣߊ߲߸ ߕߏߘߌ߸ ߞߎ߬ߘߎ߸ ߗߊߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߐߘߐ߲߸ ߘߎ߰ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߟߌ ߞߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߘߌ߫߸ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߣߊ߫ ߟߊߞߍ߫ ߞߐ߮ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߌߦߊ߫ ߞߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߣߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߊߕߋߟߋ߲߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߓߛߍ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߡߊ߬ߓߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝߘߎ ߣߌ ߘߋ߲ߠߊߓߐ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߛߐߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߕߊ߯ߡߊ ߣߴߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ߛߐ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߝߋ߲߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߏ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ ߦߙߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߛߣߍ߬ߘߎ߰ ߢߌߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߦߙߐ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߭ ߣߴߊ߬ߛߊ߬ߡߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߧߊ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߋ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߎ߰ ߞߟߏ߫ ߊ߬ߙߌ߬ߖߣߍ߬ߟߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯.

ߕߎ߬ߡߊ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߍߓߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߞߟߍ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲.

ߞߣߍ ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌ߫ ߓߛߍ ߏ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߢߊ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ] ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߝߘߎ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߙߏ߬ߕߊ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߟߋ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߘߐ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬.

 

 

 

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264