ق غشَزسِ ظاَوشّْ تسَةاَزسِ طحاماّثىْ حاَّزلّْ    

ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬

ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬:ߺ  

ߢߍߓߌߟߊ
ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 
ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊߡߍ߲߫
 
ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߍ
 

ߛ.ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫

ߝߌߣߊߣߊ߲

ߛߓߊߣߊ߲

ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲

 

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 

ߛ.ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬

ߝߌߟߊߣߊ߲

 
ߛ.ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߙߋߝߎ߫
 

ߛ.ߡߊߡߊߘߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 
ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ
 
ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߝ߭ߊߟߊ߲ߕߌ߲߫
 
ߞߘߎ߬ߛߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ
 

ߡߊ߬ߟߌ ߛߎ߬ߟߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫

ߝߌߟߊߣߊ߲

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links
Send emails to nko@kanjamadi.com