teelen1 manden longna kuda

: ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߛߙߍߘߍ

ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߟߊ ߟߎ߬ 

ߓߊߛߌߦߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫