teelen1

Lera lu Sonko

:ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

:ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ

ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߞߐߜߍ߫ ... ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ... ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߒߞߏ ߞߏ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߝߍ߬، ߞߐߜߍ߫ ... ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ .... ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   

ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߍߙߊ

ߞߐߜߍ߫ ߆߃، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

߬ߟߌ߬ߝߊ\ߕߌߤߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎ߲ ߛߊߟߌ ߟߐ߭ ߓߍ\ ߘߐ߫،

ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߐߜߍ߫        ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߛߌ߬ߡߊߙߌ߫      ߏ߬ ߓߍ\ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

 ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

߲߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߐ߰ ߟߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߛߌߦߋߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߛߐ߰ߓߌ߬ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߝߊ߬ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫، ߞߐߜߍ߫     ߟߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫      ߦߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ\ ߞߣߐ߫

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߊ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫، ߞߐߜߍ߫       ߟߋ߬،   ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫      ߦߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ\ ߞߣߐ߫

ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߞߊߙߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬، ߊ߬ ߖߐ߲߬ߣߍ ߝߣߊ߫ ߓߐߟߊ ߟߋ߬، ߊ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: