teelen1

Lera lu Sonko

:ߞߊ߲ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

߁-ߞߊ߬ߙߊ߲ߜߍ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ :

 

- ߤߊߕߍ߫ !  (  ߒߞߏ ߜߋ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ )

- ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ( ߞߝߊ߬ ߝߟߐ= ߞߐ߬ߣߐ ߛߊ߲ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ )

- ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ( ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲    ߊ ߊ   )

- ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ( ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲   ߊ ߊ ߊ  )

- ߜߋ߲߬ ߞߝߊ ߒߞߏ-ߝߊߙߊ߲ߛߌ

߂-ߞߊ߲ߜߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ :

- ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ( ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ )  ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߏ߫.

-   ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍߣߐ߲߯ ߟߍߙߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ( ߝߟߐߡߊ + ߝߌߟߊߣߊ߲ + ߛߓߊߣߊ߲ ) ߓߊ߬ߓߊ߫-ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫-  ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ .

߃-ߡߊ߲ߕߊ߬ߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ :

- ߡߊ߲ߕߊ߬ߦߊ ߟߍߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ (ߝߟߐߡߊ + ߝߌߟߊߣߊ߲ )  ߓߊ߬ߓߊ߫-ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ .

߄-ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߠߎ߬ :

-     ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫  ߒߞߏ-ߒߞߏ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ .

-  ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫  ߒߞߏ-ߒߞߏ [ ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ] ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ .

-       ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ-ߒߞߏ  [ ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ] ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ .

  

 

ߟߍߙߘߊ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: