teelen1 manden longna kuda

ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ ߘߟߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫  ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫، ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫..ߊ

ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ

   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߛߙߍߘߍ߫ ߥߟߊ ߡߊߝߟߍ߫

 ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߍߙߘߊ ߓߟߏ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߡߊ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߁߀߀߂  ߠߊ߫.ߊ 

[ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߊ ߡߊߞߟߌߟߌ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

:ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬  ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߊ߬ ߡߊߞߟߌߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫

ߡߊߞߟߌߕߊ ߖߐ߲ߣߍ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߘߊ ߕߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߛߓߍߟߌ ߥߊ߲ߥߊ߲

ߞߐߜߍ ߦߙߌߞߊ

:ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߍߙߊ߫ ߖߏߣߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߜߍ ߟߎ߬

ߘߋ߲߫  ߀߀߀߂

ߘߋ߲߫ ߀߀߀߁

ߘߋ߲߫ ߀߀߅

ߡ$ ߀߄߈     
ߡ߈߆߃
ߡ߀߆߄
ߡ߄߀߁߁
ߡ߆߉߁߁
ߡ߆߃߇
ߡ߄߀߁߁
ߡ߄߂߀߂
ߡ߄߀߁߁
ߡ$ ߀߇߄     
ߡ߂߉߁
ߡ߀߄߂
ߡ߆߇߅
ߡ߄߂߆
ߡ߄߈߃
ߡ߆߇߅
ߡ߆߅߀߁
ߡ߆߇߅
ߡ$ ߀߆߂     
ߡ߀߂߁
ߡ߀߅߁
ߡ߀߆߃
ߡ߀߉߃
ߡ߀߄߂
ߡ߀߆߃
ߡ߀߆߆
ߡ߀߆߃
ߡ߀߁ ߇߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߀߅
ߡ߆߁
ߡ߀߂
ߡ߈߄
ߡ߂߅
ߡ߂߃
ߡ߈߄
ߡ߈߈
ߡ߈߄
ߤߊߕߍ߫ ( ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ )
ߜߋ߲߬ ߞߝߊ      
ߞߐ߬ߣߐ ߛߊ߲ߛߊ߲ ߞߣߐ߫
ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߝߊ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߝߊ ߛߓߊߣߊ߲
ߞߊ߲ߜߍ߫ ߣߐ߲߮ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
ߞߊ߲ߜߍ߫ ߣߐ߲߮ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߡߊ߲ߕߊ߰ߦߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
ߡߊ߲ߕߊ߰ߦߊ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߡ߁
ߡ߂
ߡ߃
ߡ߄
ߡ߅
ߡ߆
ߡ߇
ߡ߈
ߡ߉
ߡ߀߅߇߅
ߡ߀߅߀߈
ߡ߀߀߀߃
ߡ߀߀߂߄
ߡ߅߇߈߁
ߡ߅߂߆߂
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߆߃߅
ߡ߀߀߇
ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߒߞߏ - ߒߞߏ
ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ - ߒߞߏ

ߡ߀߁

ߡ߁߁

ߡ߈߆߃
 ߡ߀߆߄
ߡ߄߀߁߁
ߡ߀߆߇߂
ߡ߀߆߇߂
ߡ߆߈߈߁
ߡ߂߇߄߁
߀߀
߀߀
߀߀
ߡ߁߂߉߂
ߡ߈߆߃
ߡ߆߃߃߅
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
 ߡ߀߈߃߁
ߡ߈߉߅
ߡ߀߄߂
ߡ߀߀߂
ߡ߆߇߅
ߡ߀߄߄߁
ߡ߀߄߄߁
ߡ߉߈߄
ߡ߈߆߇

߀߀

߀߀
߀߀
ߡ߄߂߅߁
ߡ߂߉߁
ߡ߄߈߇߂
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
ߡ߀߂߇
ߡ߂߁߃
ߡ߀߂߁
ߡ߀߅߁
ߡ߀߆߃
ߡ߀߀߉
ߡ߀߀߉
ߡ߅߁߆
ߡ߀߇߄
߀߀
߀߀
߀߀
ߡ߂߅߉
ߡ߀߂߁
ߡ߀߄߇߁
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
ߡ߀߅߄
ߡ߅߉߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߆߁
ߡ߀߂
ߡ߈߄
ߡ߀߂߁
ߡ߀߂߁
ߡ߂߈
ߡ߄߆
߀߀
߀߀
߀߀
ߡ߈߂߁
ߡ߆߁
ߡ߂߃߂
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
߀߀
ߡ߀߆
ߡ߆߂
 ߥߊ߰ߘߎ߰ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲
ߛߏ߬ߛߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ ߀߀߀߄  ߘߐ߬ߝߐ
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߃߲ ߸ ߄߲ .
ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߝߊߣߍ߲
- ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫
- ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫
- ߛߌߞߊߛߏ߬ ߗߍ߬ߓߊ߫
 ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ( ߛߌ߰ߞߊ߲ ) ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲߫ ߁߅߀
ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ :
- ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬
- ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ
- ߛߐ߲ߢ߭ߊߦߌ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߍ
- ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ
- ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߝߎߕߊ߫ ߟߊߛߐߘߐ߲ߧߊ
- ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߕߐߡߐ߲
- ߝߏߟߏ߲ߣߌ߲߬ߜߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ
- ߡߐ߰ߛߌ߬ߘߎ߯ ߘߐ߬ߝߐ
- ߤߊߥߎߛߊߘߎ߯ ߘߐ߬ߝߐ
ߦߊ߬ߘߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ
ߡߎߛߊ߫ ߗߋߣߍ߲߫ ߝߙߊߥߐ߲߫ ߖߐ߲߫ ߡߊ߬

ߡ߂߁

ߡ߃߁

ߡ߄߁

ߡ߅߁

ߡ߆߁

ߡ߇߁

ߡ߈߁

߀߀

߀߀

߀߀

ߡ߉߁

ߡ߀߂

ߡ߁߂

߀߀

߀߀

߀߀

߀߀

߀߀

߀߀

߀߀

߀߀

߀߀

ߡ ߂߂

ߡ߃߂

߀߀
߀߀
ߡ߀߀߅߅߂
ߡ߆߉߁߁
ߡ߀߀߄߈߁
ߡ߆߀߈
ߡ߈߆߂߇
ߡ߈߂߈
ߡ߀߂߉
ߡ߂߅߅
߀߀
ߡ߂߅߅
ߡ߇߃߅
ߡ߄߅߂߂
ߡ߆߉߁߁
ߡ߀߆߄
ߡ߆߇߅߂
ߡ߀߆߇߂
ߡ߆߈߈߁
ߡ߆߁߀߂
ߡ߂߁߆߁
ߡ߄߂߀߂
ߡ߆߃߇
߀߀
߀߀
ߡ߀߀߈߂߁
ߡ߄߂߆
ߡ߀߀߆߉
ߡ߁߅߄
ߡ߂߉߇߃
ߡ߂߃߄
ߡ߀߈߄
ߡ߈߈߂
߀߀
ߡ߈߈߂
ߡ߁߀߃
ߡ߆߇߁߁
ߡ߄߂߆
ߡ߀߄߂
ߡ߄߄߃߁
ߡ߀߄߄߁
ߡ߄߈߉
ߡ߈߂߁߁
ߡ߂߀߉
ߡ߆߅߀߁
ߡ߄߈߃
߀߀
߀߀
ߡ߀߀߅߉
ߡ߀߉߃
ߡ߀߀߀߆
ߡ߉߄߂
ߡ߈߄߂
ߡ߀߇߂
ߡ߀߀߃
ߡ߀߈߁
߀߀
ߡ߀߈߁
ߡ߆߆߁
ߡ߅߃߇
ߡ߀߉߃
ߡ߀߅߁
ߡ߀߄߈
ߡ߀߀߉
ߡ߅߁߆
ߡ߄߂߆
ߡ߉߉߄
ߡ߀߆߆
ߡ߀߄߂
߀߀ ߀߀
߀߀ ߀߀
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߀߁ ߇߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
߀߀ ߀߀
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߀߁ ߇߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
߀߀
߀߀
ߡ߀߁߆
ߡ߂߅
ߡ߀߀߈
ߡ߈߄
ߡ߆߁߃
 ߡ߆߃
ߡ߀߄
ߡ߄߂
߀߀
ߡ߄߂
ߡ߂߃
ߡ߈߉
ߡ߂߅
ߡ߀߂
ߡ߂߁߁
ߡ߀߂߁
ߡ߂߈
ߡ߀߂߁
ߡ߆߉
ߡ߈߈
ߡ߂߃
ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߒߞߏߟߡߊ
 ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߟߊ ߊߙߊߓߎ - ߒߞߏ
 ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߒߞߏ-ߒߞߏ
ߛߊߟߌ߫ ߛߎ߯ߙߊ ߊߙߊߓߎߒߞߏ - ߒߞߏ
ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߋ߲߬ߓߍ߲ ߞߋߟߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬  ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߊ߲ߘߊߟߊ߲
ߤߟߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߬ߡߎ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߝߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲
߬ߟߌ߬ߝߊ߯ߕߌߤߊ߫ ߝߊ߬ߛߊߙߌ
ߝߘߎ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߞߕߌ
ߛߎߣߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߓߊߖߎ
ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊ߯ߕߌ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߕߞߌߕߞߌ
ߕߎ߬ߡߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ߫ ߝߟߐ
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߔߘߋߞߎ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲
ߘߌ߯ߣߊ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫
ߤߖߌ ߣߌ߫ ߎߡߎߙߊ ߞߏߢߊ ߟߎ߬
ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ
ߓߊߖߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫

ߡ߄߂

ߡ߅߂

ߡ߆߂

ߡ߇߂

ߡ߈߂

ߡ߉߂

ߡ߀߃

ߡ߁߃

ߡ߂߃

ߡ߃߃

ߡ߄߃

ߡ߅߃

ߡ߆߃

ߡ߇߃

ߡ߈߃

ߡ߉߃

ߡ߀߄

ߡ߁߄

ߡ߂߄

ߡ߃߄

ߡ߄߄

ߡ߅߄

ߡ߆߄

߀߀
ߡ߂߇߆
ߡ߄߄߆
ߡ߄߇߈
߀߀
ߡ߆߇߃
ߡ߆߃߃
ߡ߆߅߄
߀߀
ߡ߈߀߂
ߡ߀߁߂
ߡ߅߈߂
߀߀ ߀߀
ߡ߀߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
߀߀
ߡ߀߄
ߡ߈߂
ߡ߈߃
ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫
   ߘߋ߲ ߡߊߛߘߋ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ  -
ߖߘߌ ߞߍߢߊ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
ߖߘߌ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ( ߣߊߢߌߡߊ߫ ߡߎߛߊ 

ߡ߇߄

߀߀

ߡ߈߄

ߡ߉߄

   ߡߟߋߞߎߦߊ     

ߡ߈߆߃
ߡ߆߇߂
ߡ߀߉߆
ߡ߆߃߇
ߡ߀߆߄
ߡ߀߉߆
ߡ߈߆߃
ߡ߀߆߄
ߡ߂߉߁
ߡ߄߄߁
ߡ߀߆߃
ߡ߄߈߃
ߡ߀߄߂
ߡ߀߆߃
ߡ߂߉߁
ߡ߀߂߂
ߡ߀߂߁
ߡ߀߉
ߡ߅߂߂
ߡ߀߄߂
ߡ߀߅߁
ߡ߅߂߂
ߡ߀߂߁
ߡ߀߅߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߆߁
ߡ߂߁
ߡ߀߃
ߡ߂߃
ߡ߀߂
ߡ߀߃
ߡ߆߁
ߡ߀߂
ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ
ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫
ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߛߏ߬ ߟߐ߲ ߘߌ߫
 ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߓߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ
ߢߌ߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫
ߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌߙߌ߲
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ
ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߣߴߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬

ߡ߀߅

ߡ߁߅

ߡ߂߅

ߡ߃߅

ߡ߄߅

ߡ߅߅

ߡ߆߅

ߡ߇߅

ߡ߆߇߅߂
ߡ߇߂߁߁
ߡ߄߆߅߁
ߡ߂߅߅
ߡ ߈߂߈
ߡ߄߄߃߁
ߡ߈߈߅
ߡ߆߁߈
ߡ߈߈߂
ߡ߂߃߄
ߡ߀߄߈
ߡ߇߆߃
ߡ߀߁߅
ߡ߀߈߁
ߡ߀߇߂
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁߁
ߡ߉߄
ߡ߈߆
ߡ߄߂
ߡ߆߃
ߒߞߏ ߞߏ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ
ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲ ( ߞ.ߞ.)
ߝ߭ߊߟߊ߲ߕߌߣ ߝ߭ߘߌߙߌ߲߫ ( ߌ߬ߙߛߌ߬ߞߍ )
ߒߞߏ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ

ߡ߈߅

ߡ߉߅

ߡ߀߆

ߡ߁߆

ߡ߂߆

    ߟߐ߲ߞߏ
ߡ߈߆߃
ߡ߆߇߅߂
ߡ߄߃߆߃
ߡ߀߅߁߁
ߡ߀߂߉
ߡ߈߂߇
ߡ ߄߄߁
ߡ߄߄߃߁
ߡ߆߉߈߁
ߡ߀߀߆
ߡ߀߈߄
ߡ߂߃߄
ߡ߀߉
ߡ߀߄߈
ߡ߅߈߁߁
ߡ߅߇߃
ߡ߀߀߃
ߡ߀߇߂
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁ ߈߁
ߡ߂߁
ߡ߂߁߁
ߡ߈߅߁
ߡ߀߅
ߡ߀߄
ߡ߆߃

ߘߏ߯ߘߐ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ

ߘߊ߬ߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ

ߘߊ߬ߡߊ߲ߟߐ߲ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߖߘߍ߬ ߞߙߐߛߌ
ߝߘߎ߬ߛߓߊ߬ߘߐ߬ߦߊ
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ

ߡ߃߆

ߡ߄߆

ߡ߅߆

ߡ߆߆

ߡ߇߆

ߡ߈߆

hh

 ߛߟߊߕߌ߯ :ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߣߴߊ߬ ߛߘߊߟߊߟߊ ߟߎ߬

- ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߁߀߀߂ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߋ߲߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊߓߊ߲ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊ߬ ߟߐ߮ ߞߣߐ߫ ߕߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߓߴߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߗߏ߯ߦߊ ߏ ߡߊ߬ ߘߡߊߖߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ ߘߐ߫..ߊ

 

 

 

 

 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com Tel : ( +2) 0123349264߂) ߀߁߂߃߃߄߉߂߆߄ :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫