teelen1

Lera lu Sonko

:ߟߐ߲ߞߏ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

ߞߊ߬ߙߊ߲ߜߍ + ߞߊ߲ߜߍ + ߡߊ߲ߕߊ߰ߦߊ + ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲

ߟߐ߲ߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬

:ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲

 ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߘߍ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߜߍ߫ ߸ ߣߝߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫  ...، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ... ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: