teelen1

manden longna kuda

Lera lu Sonko

:ߘߐ߬ߝߐ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߝߐ߬ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߏ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߛߊ߲ߖߌ߫ ߀߀߀߄ ߞߎ߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫، ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߝߐ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫، ߞߐߜߍ߫ ... ߠߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ... ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߀߅߁ ߢߊߝߐ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬ ߅߄߆߁-߂߆߆߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߞߐߜߍ߫ ߄߈، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߄ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߝߐ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߋ

ߞߐߜߍ߫ ߀߂߁، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߄߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߥߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲، ߞߐߜߍ߫ ߆߄، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߂߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߣߴߊ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߀߀߁߁-߈߉߈߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߞߐߜߍ߫ ߁߃߂، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߁߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߬ߝߐ، ߞߐߜߍ߫ ߉߁، ߛߌ߬ߡߊ߬ߙߌ߬ ߀߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: