Lera lu Sonko

:ߣߊߡߎ߲ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

  ߣߊߡߎ߲ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߟߏߜߍ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߡߞߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߞߍ߫ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߟߌ، ߞߐߜߍ߫ ߄߀߆

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߞߐߜߍ߫ ߄߈߄، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߅߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߡߞߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߞߍ ߝߤߊߘߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫-- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

:ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߋ߲߬ ߓߍ߲߭ ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬

ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬، ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߀߀߀߄ ߢߐ߲߰ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߞߐߜߍ߫ ߀߀߀߈ ߠߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ : ߡߞߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߣߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߖߡߊ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߞߊߡߊ߬، ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߞߐߜߍ߫  ߀߁߆ ߠߋ߬، ߊ߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߂߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲ߞߊߟߌ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߣߐ߫: ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߘߊߥߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬، ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬، ߞߐߜߍ߫ ߄߁߂، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߄߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߝߊ ߣߌ߫ ߞߟߊߒߞߋߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߔߘߋߞߎ ߞߣߐ߫، ߞߐߜߍ߫߂߁߁، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߁߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

:ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߫ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬

ߟߍߙߊ߫~ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬، ߞߐߜߍ߫ ߂߇ ، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߈߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ

ߞߐߜߍ߫߆߃، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߁߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

 ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߞߐߜߍ߫߀߄، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 

:ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬، ߞߐߜߍ߫  ߀߂  ، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߈߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

ߛߊߟߌ߫ ߛߎ߯ߙߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߍߙߊ،

ߞߐߜߍ߫ ߆߂ ، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߉߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߕߊߎߙߊ߯ߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߕߞߌߕߞߌ، ߞߐߜߍ߫ ߆߉ ߟߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

ߛߊߟߌ߫ ߛߎ߯ߙߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߍߙߊ،

ߞߐߜߍ߫ ߆߂ ، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߉߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߕߊߎߙߊ߯ߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߕߞߌߕߞߌ، ߞߐߜߍ߫ ߆߉ ߟߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߃߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 

ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ