teelen1 manden longna kuda

Lera lu Sonko

:ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

- ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ( ߞߝߊ߬ ߝߟߐ= ߞߐ߬ߣߐ ߛߊ߲ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ )

 

- ߤߊߕߍ߫ !  (  ߒߞߏ ߜߋ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ )

 ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬  

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: