teelen1

manden longna kuda

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮،.         ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ

    [ ߘߝߐ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ ]   ߞߐߜߍ : ߝߟߐ  -  ߝߌߟߊߣߊ߲  -  ߛߓߊߣߊ߲  -  ߟߊߓߊ߲

  [ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]   

ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫

ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫،..

 ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ߕߐ ߘߐ߫،..

    

[ ߋ ]

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߃߲: ߖߌߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ))

( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ )

(( ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߬ ߘߌ߫ ؟ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߅߲ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߆߲: ߜߟߏ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߢߐ߲߰ ߘߐ )) 

 (( ߣߎ߲߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߐ ߢߊ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

 (( ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐ ߢߊ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

(( ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߘߌߦߊ ))

 (( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

(( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎߓߊߟߌߦߊ ))

(( ߣߌ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

((ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ))

( ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ )

  (( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߄ ))

(( ߛߋ߲߬- ߘߐ߬- ߟߊ߬ߛߋ߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

(( ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

ߝߟߐ ߸ (( ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

ߝߌߟߊߣߊ߲: (( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߓߊߣߊ߲: ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ ))

(( ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߞߎ ))

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ، ߆߃߂߁ .

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒߞߐ߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ))

[ ߊ ]

 (( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߭ ߛߓߊߣߊ߲ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ  ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ  ))  

(( ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ )) 

((  ߛߐߟߌ، ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ، ߛߌ߲ߞߊߟߌ، ߖߎ߬ߟߎ، ߘߐ߲ߘߐߟߌ ))

(( ߝߘߎ ߣߌ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߐ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫  ))

(( ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߐߦߏߙߏ߲ ))

(( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ))

(( ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ  ))

(( ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ))

(( ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ))

(( ߞߕߌ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ))

(( ߗߍ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߗߍ߫ ߘߐߝߘߊ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߥ߯ߕߌ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ))

(( ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ))

(( ߛߌ߰ߒߝߍ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ: ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߟߐ: ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߂߲: ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߊ߬ߙߊ ߦߌߡߟߊ߫ ߁߭ ߸ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ))

 (( ߞߙߏߞߏ ߟߎ߬ ) )

(( ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ))

߅߆߲- ߞߏ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߟߎ߬ ߣߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߢߡߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߝߊ߲-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲ߧߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫، ߟߏ߲ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߥߘߊ ߞߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߓߍ߯ ߘߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߛߏ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߕߴߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ ߣߌ ߛߋߦߌ ߟߋ߬ ߛߏ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߖߘߏ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߓߟߏߞߊ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߏߦߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߔߛߐߞߐ߬، ߓߊ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ( ߛߏ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߛߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߲ ߕߐ߯ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߲ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߜߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߓߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߓߊ ߊ߰ ߡߐ߰ ߢߣߊ ߞߏ߫ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬ .

߆߆߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߟߏߟߊ߲ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߊ߲ߕߍ߰ ߛߏߕߌ߮ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎ߰ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߵ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ ߖߏߣߊ߫ ، ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߊ߲ߕߍ߰ ߖߏߣߊ ߜߎ ߟߋ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߋߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (( ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߊ߲ߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߎߘߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ )) .

߇߆߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߦߋ߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߤߊߟߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ، ߊ߬ ߗߍ ߘߊߥߎ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߓߛߌߞߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߟߎ߬ ߘߌ߫ .

߈߆߲- ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎ߫ ߸ ߏ߬ ߗߍ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ، ߏ߬ ߗߍ߫ ߘߌ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߗߍ ߕߊ߬ ، ߓߊ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߛߌ ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߕߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ .

߉߆߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ߫ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߝߊ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߮ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߍ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߐ߰ ߸ ߏ߬ ߦߋ ߜߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߐ߰ .

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ))

߀߇߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲ߞߐ ߛߓߊߓߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߓߊߛߌ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߠߋ߬ ߢߌߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߝߍ߬ ߞߟߍ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߢߊߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߓߏ߲ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߏ߲ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߤߊߞߍߕߏ߫  ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߛߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐߕߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߂ ߘߌ߫ : ( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ) ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߵߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߣߊ ߓߍ߯ ߕߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߕߟߊߟߌ ߏ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߝߍ߬ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍߛߓߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴاَ‌ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߓߘߍߞߍ߭  ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߛߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߖߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲ ߠߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߘߚߎ߫ . ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ ߢߐ߲߯ ߟߐߦߌߟߊ߫ ߟߊߕߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐߖߊ߭ ߟߊ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ .

߁߇߲- ߞߏ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߕߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߘߐ߬ߦߊ ߛߏ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߏߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߣߊ߬ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߘߋ߲ߠߊߞߊ߫ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߟߴߏ ߞߘߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߝߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ، ߛߌ߰ߒߝߍ߭ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ .

߂߇߲- ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߏ߫ ߜߍ߲ ߡߊߕߍ߰ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߐ߱ ߡߊ߬ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߍ߲߬ ߡߊ߬ߕߍ߮ ߘߐ߫ ، ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߟߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߏ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲ ߞߘߚߎ߫ .

߃߇߲- ߣߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏ߫ ߬ߟߋ ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲ߕߌ߰ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߘߊ ߘߏ߲߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߰ ߞߍ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߤߊ߲ߞߟߌ ߣߴߊ߬ ߞߟߊߓߎ ߣߴߊ߬ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߕߍ߮ ߓߍ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߡߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߡߝߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߜߘߍ߫ ߟߊߟߐ߬، ߤߟߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߊ߲ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ، ߓߊ ߊ߬ ߕߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ .

߄߇߲- ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߌ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߖߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߟߐ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬ ، ߓߚߏ߫ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߞߡߊ ߘߊߥߎ߲ ، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߘߐ߬ ߢߊ߯-ߊ- ߢߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ ߞߘߐ߬ ߌ ߘߌ߫ .

߅߇߲- ߞߏ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߓߊ߯ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߵߊ߬ ߕߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߕߌߣߊ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߛߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ،  ߓߊ ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߕߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊߡߊ߬ ߥߏߎ߫ ، ߓߍ߯ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߡߐ߯ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߊ߲ߡߎߙߊ߲ ، ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (( ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߫-ߊ- ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ))

߄߆߲- ߞߏ߫ ߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߱ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߛߏ ߓߍ߯ ߗߋߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߕߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߗߋߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߌ߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫  ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߗߋߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߡߊ߲ߛߟߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ ߘߌ߫ .

(( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ)) ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߯ߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߸ ߣߴ߬ߟߊߓߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ .

      (( ߢߐ߲߯ ߕߊߦߋߓߊߟߌߦߊ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߢߊ ))

߇߇߲- ߞߏ߫ ߢߐ߲߯ ߕߊߦߋߓߊߟߌߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ ߢߍߓߍ߲߬ ߠߊ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭ ߸   ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫  ߸  ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ .

߂߲ ߸   ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߟߊߝߛߊ߫ ߣߌ߫ ߕߌߋߙߌ ߟߊߝߛߊ߫ ߞߍ߫ ߞߕߌ ߝߊ߲߬-ߊ- ߝߊ߲߬ ߘߐ߫ ، ߢߐ߲߯ ߠߊߝߛߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߯ ߛߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ .

߈߇߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸   ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߡߎߛߟߊߤߊ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐߞߕߌ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲ ߕߘߋ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ߕߏ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߫ .

߉߇߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߎ ߂ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߂ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߂  ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߘߐߞߕߌ߫  ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߖߙߊ߬ߞߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߣߌ߫  ߢߍ߬ߢߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫  .

߀߈߲- ߞߏ߫ ߞߕߌ ߣߌ߫ ߕߍߝߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߏߕߌ߮ ߡߊߕߐ߮ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߕߌ߮ ߡߊߝߍߦߊ ߛߌ߫  ߘߐ߫ ، ߛߊ߫ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߝߋ߲ ߂ ߢߌߣߌ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐߍ߲ .

߁߈߲- ߞߏ߫ ߡߍ߲  ߓߊ߯ ߛߙߋߦߊ߫ ߖߎ߮ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߏ ߢߊߘߐߜߍ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߟߐ߲ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߵ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ ߛߙߋߦߊ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߕߌߢߍ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߖߊ߲ߧߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߢߐ߲߮ ߛߙߊ߬ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ  ߟߊ߫ .

߂߈߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߕߌ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߬ߘߍ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߝߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߐ߭ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߌ߰ ߖߐ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ ߢߍߢߌ߲ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫  ߛߏ ߟߊߘߊ߲ .

߃߈߲- ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߡߐ߰ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬  ߞߟߍ߬ ߞߐ߬ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߰ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߛߙߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߣߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲ ߝߋߎ߫ ߓߊ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߘߐߛߏ߯ߙߋ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߡߊߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬. ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߖߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߌ߮ ߖߙߊ߬ߞߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߢߐ߯ߛߐ߫ ߲

߄߈߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߕߌ߱ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߢߣߊ߫߸ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ .

߅߈߲- ߞߏ߫ ߞߕߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߚߎ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߢߍߕߍ߰ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߝߐ ߟߊ߫ ، ߓߚߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߖߏߕߌ߮ ߖߎ߬ߛߎ ߛߎߡߊ߫ ߟߊ߫ .

߆߈߲- ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ ߞߘߐ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߎߡߊ ߞߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߘߊ ߖߌ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ ߟߌ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߘߚߎ߫ .

߇߈߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߛߎ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߊߘߌߡߌ߲ ߡߙߊ߬ߒߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߤߊߟߴߏ߬ ߖߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߏ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߛߙߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ، ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߞߢߊ߬ ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߙߊ ߣߌ߫ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߊ ߦߴ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ ߣߴߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߣߌ߫ ߛߋߦߌ߲ ߘߊߓߊ߲ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ .

߈߈߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߕߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߒߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߞߍ߫ ، ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߣߌ߲ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߇߈߲ ߘߐ߫.

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߐ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ ߕߐ߲߫ ߕߌߢߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ .

߉߈߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߊ߰ ߟߴߏ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߢߌ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߛߙߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߢߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߕߊߥߎ߫ ߓߛߌߞߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߞߢߊ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߕߊߥߎ߫ ߓߛߌߞߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߰ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߰ߟߌ߫ ߡߊ߬ ، ߦߏ߫ ߕߋ߬-ߒ-ߕߟߏ߬- ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߛߕߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߬ ߜߊߛߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߬ ߟߊ߬ ߛߐ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߎ߬ ߟߊ߬ ߕߍ߯ߟߌ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߎߋ߯ .

߀߉߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߐ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߐ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߖߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߘߐ߫ .

߁߉߲- ߞߏ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߓߊ߯ ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߥߟߌ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ ߡߊ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߐ߲ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ .
߂߉߲- ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߢߍ߫ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߊ߲ߛߊ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߓߍ߲ ߘߐ߫، ߛߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ (( ߓߊߘߋ߲߫ ߞߟߍ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ، ߣߴߊ߬ ߡߍߣߍ߲ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߛߌ߰ߢߐ߬ ߢߌߡߊ ߕߍ߫ .))

߃߉߲- ߞߏ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߜߍߟߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߓߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸  ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߘߚߎ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ ߓߍ߯ ߢߍߓߍ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ ߡߐ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߛߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ .

(( ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ))

߄߉߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߮ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߃ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߖߐ߲߭، ߊ߬ ߣߴߌ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ، ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߕߐ߲ ߓߐ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߫ ߖߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߱ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߕߐ߲ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲ ߸ ߣߊ߫ ߣߊߣߌ߲ ߕߐ߲ ߕߍ߫ . ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߡߊ߫ ߜߌߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߬ .

߅߉߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߢߐ߰ߘߋ߲ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߣߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲߬ߦߊ ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߝߊߕߎ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߝߊߕߎߝߊ߬ߟߊߕߎ ( ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲ ߕߊ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ) ߏ߬ ߕߴߏ߬ ߕߙߐ߫، ߝߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߝߊߕߎ ، ߌ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲ ߝߊ߬ߟߌ . ߏ߬ ߓߊ߱ ߓߐߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߜߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߙߙߋ߫ ߊ߬ ߛߎߡߊ ߟߴߏ߬ ߝߍ߬ .

߆߉߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߰ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߖߊ߬ߡߎ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߐ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫ ، ߛߋ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫ ߢߊߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߫ ߊ߲ ߛߐ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߏ߫ ߤߙߐ߫ ߞߎߘߊ ، ߓߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߤߙߐ߫ ߞߘߐ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߡߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߏ߫ ߌ ߖߐ߲߭ ߥߟߊ߫ ߌ ߥߟߏߛߏ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߝߴ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊߕߎ߲߯ ߸ ߖߐ߲߬ ߡߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߤߙߐ ߘߐ߫، ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߬ ߡߴߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߖߐ߲߬ ، ߤߙߐ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߣߌ߫ ߞߍߕߊ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬߫ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ( ߝߐߒߢߍ߫ ) ߤߙߐ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ( ߒ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ) ߤߊߟߌ߬ ߝߘߎ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߤߙߐ ߡߛߏ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߞߍߕߊ ߟߐ߲ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߐ߲߬ ߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߐ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߟߍ߬ ߘߐ ، ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߫ ߟߐ߲ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ .

(( ߞߕߌ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ))

߇߉߲- ߣߌ߫ ߞߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߜߟߍߦߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߖߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߌ߮ ߟߐ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߍ߲ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߲߬ߘߊ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߫ ߛߍ߲ߠߌ߫ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߖߏ߫ ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ ߜߍ ߘߐ߫ ߥ߯ߕߌ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߣߌ߫ ߘߍ߱ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߡߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊߓߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍߡߌߙߌ߲ ߣߌ߫ ߤߊߞߍ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߤߊߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ ߡߊ߬ .

(( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ)) ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߀߄ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߒߠߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߥߎߦߡߊ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߛߌߞߊ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߛߍ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲ ߞߣߐ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߢߣߊ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ߠߊ߲ߌ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ .

߂߲- ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߲ߠߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،  ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߕߐ ߕߎ߬ߢߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߫؟؟ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߘߐߖߐ߲߰ߛߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߢߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ، ߓߚߏ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߁߁ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ ߢߣߊ߫ ߄߃߉߁ ߣߌ߫ ߂߇߉߁ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߉ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊߓߐ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߊ߬ ߕߊ߲ߠߊ߲ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߍ߲ߠߌߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߣߊ߲ ߸ ߒߠߋ ߣߴߏ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߊߘߐߜߍ߫ ߟߐ߲߫ .

ߛߍ߲ߠߌ߲ ߂߁ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߒ ߢߣߊ߫ ߛߋ߲߬ߞߐ߫ ߂߇߉߁ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߍߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߘߊ ߜߍ ߘߐ߫ ߥߛߊߞߙߊ߫ ، ߓߚߏ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ ߟߊ߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߍ߲ߣߌ߲ߠߊ ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߟߊߘߍ߬  ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߯ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߓߋߟߊ߫ ߕߊ߮ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ ، ߒߠߋ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߓߊߘߍ ߞߍ߬ ، ߒߠߋ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߓߊߘߍ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߒ ߞߘߐ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߄ ߡߍ߲ ߠߎ߬  ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߛߎ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߍ߲ ، ߝߏ߫ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߫ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߛߊ߬ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߋߟߊ߫ ߕߊ߯ ߡߐߓߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߛߍ߲ߠߌߣߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߛߌ ߰ߦߌߟߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߒ ߞߘߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߛߊ߲ߞߋ ߞߎߘߊ ߞߙߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߒ ߞߘߐ߬ ߞߊ߲߫ ߛߍ߲ߠߌߣߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߖߏ߲߫ ߢߍ߲߮ ߠߊ߫߸ ߒ ߢߴߊߟߎ߫ ߞߊߛߊ߲ߞߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߛߋ ߖߏ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊߛߊ߲ߞߋߟߌ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߏߘߌ ߦߴ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߥߟߌ߬ߕߐ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬-ߒ߬- ߛߐ߲߬ߠߊ ߏ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߒ ߝߎߣߎ߲ߞߋߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߊߓߊ߲ ߞߊߘߌߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߎ߯ߝߊߕߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߮ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߟߐ߬ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ، ߓߚߏ߫ ߥߎߦߊ ߕߌ߮ ߝߊ߲ߓߊ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߞߎߡߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߘߏߦߌ߲߫ .

(( ߗߍ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߗߍ߫ ߘߐߝߘߊ ))

߈߉߲- ߞߏ߫ ߗߍ߫ ߕߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߬ߣߍ߲ ߡߐ߬ߦߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߢߐ߲߮ ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߟߎ߫ ߕߌ߮ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߐ߮ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߸ ߏ߬ ߦߋ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߟߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ، ߗߍ߫ ߘߐߝߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߮ ߡߍ߲  ߓߟߏߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߢߍ߫ ߡߎߣߎ߲ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߣߌ߭ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁ ߛߌ ߣߴߊ߬ ߓߊߟߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߣߌ ߘߊ߬ߓߊ ߘߌߦߊߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߘߐ߮ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߜߍ߬ߗߊߣߊ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߝߏ߫ ߝߘߎ߫ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߡߛߏ߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߜߛߊߞߙߊ߫ ߸ ߊ߰ ߓߟߏߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߟߊߓߙߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߰ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߘߎ߮ ߡߊߞߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߣߐ ߟߐ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߣߏ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߣߍ ߣߌ߫ ߛߊ߮ ߣߌ߫ ߛߎߊߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ .

߉߉߲- ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߯ ߞߎ߲ߓߊ ߥߟߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ ، ߣߴߊߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߁ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߝߘߊ߫ ߟߎߕߌ߯ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߗߍ ߘߐߝߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߞߊ߬ ߘߐ߯ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߘߐߝߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ .

߀߁߁߲- ߕߊߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߬ߤߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߟߎߕߌ߮ ߘߐ߯ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߡߛߏ߫ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߥߎߙߊ߲ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߣߍ߲ ߕߟߋ߬  ߝߌ߬ߟߊ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߸   ߞߊ߬ ߟߐ߯ߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߅ ߞߍ߫ ߟߎߕߌ߮ ߢߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߣߍ ߘߐ߫ .

߁߀߁߲- ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߘߌߦߊߗߏ߬ߦߊ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ، ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߛߏ߬ ߕߊ߬ ߟߐ߯ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߘߋ߲ߝߊ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ ߓߊߘߋ߲߫ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߗߍ߬ ߛߦߊ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲ ߝߘߎ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߞߊߣߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߰ߦߊ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߘߋ߬ ، ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ - ߤߊߟߌ߫ ߛߘߌ߬ ߡߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫ .

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߥ߯ߕߌ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ))

߂߀߁߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߐߞߢߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߄ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߆ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߕߟߋ߬ ߀߁ ߥߟߊ߫ ߂߁ ، ߓߊ ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߎ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎ߱ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐߣߍ߲ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߓߊߏ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߟߐ߯ ߘߎ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߟߊ߫ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ، ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߐ߯ߕߍ ߘߐߞߢߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ ߇ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߕߎ߱ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߕߐ߮ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߕߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: (( ߟߊ߬ߤߊߘߌ، ߕߍ߬ߣߍ߲، ߕߟߊ߬ߕߊ، ߬ߙߊ߬ߓߊ، ߬ߟߌ߬ߡߌߛߊ، ߖߎߡߊ، ߛߓߌߕߌ )) .

ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲:

ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲߫ ߕߐ߮ ߣߎ߬ ߣߌ߫ ߫ ߛߊ߲ߞߎ߲߬ ߞߏ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߥߟߊ߬ ߞߏ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬، ߛߊ߲ߞߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߡߌߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߆߃߂߁ ߡߊ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߟߏ߲߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߬ߟߌ߬ߡߌߛߊ ߡߊ߬، ߓߌߟߏ߲ ، ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ، ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ، ߞߊߙߌ ،  ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ، ߞߐ߬ߟߏ߲ ، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ،. ߓߊ߬ߓߊ߫ ( ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ) ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬ .

߃߀߁߲- ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߂߁ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߥߊߕߌ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: (( ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮، ߣߍߣߍߓߊ، ߞߏ߬ߟߌ߲߬ߞߏߟߌ߲، ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲، ߞߏ߲ߞߏߜߍ، ߕߙߊߓߊ، ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ، ߘߓߊ߬ߕߊ، ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ، ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ، ߕߎߟߊߝߌ߲ )) ߓߊ߬ߙߌ ߸ ߛߊ߬ߡߊ ߥ߯ߕߌ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ، ߓߚߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߲ߞߎߡߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߝߘߏ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫. ߊ߲ ߢߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߏ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߂߁ ߓߌ߬ߟߊ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߂߁ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߓߊ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߞߊߙߏ߫ ߂߁ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

(( ߖߐ߲߭ߓߍ߲߬ߘߍ، ߘߐ߲߬ߓߡߊ߬ߞߐߣߐ߲، ߘߐ߲߬ߓߊ، ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲، ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ، ߬ߙߖߊ߬ߓߡߊ߬ߞߐߣߐ߲، ߬ߙߊ߬ߖߊߓߊ، ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲، ߛߎ߲ߞߊߙߏ، ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ، ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲، ߘߐ߲߬ߞߌ߲.))

(( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ ߟߎ߬ ))

ߊ߬ ߝߟߐ߭ : ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߘߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߣߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߯ߘߎ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ߘߌ߫، ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߮ ߘߎ߬ߛߊ߬ߝߌ߲ ߘߌ߫ ، ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߮ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߘߌ߫ ، ߟߐ߯ ߟߐ ߘߋ߬ߙߋ߬ߣߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߋߟߋ߲ ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߏ߲ ߓߍ߯ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߐ߯ߘߎ߮ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߟߐ߯ ߟߏ߲ . ߟߐ߯ ߟߐ ߓߊ߯ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߎߓߋߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߜߘߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ߝߏ߬ߞߏߟߏ߲ ߘߎ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊߞߎߙߊ߲ ߸ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯. ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߯ߕߍ ߁ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲ ߁ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ ߁ .

ߟߐ߮ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߓߌ߬ ߟߐ߮ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߟߐ߮ ߛߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߟߐ߮ ߣߊ߬ߕߐ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ߕߐ߫ ߓߌ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߮ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߛߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊߞߎߙߊ߲ ߟߐ߯ ߟߐ ߘߏ߫ ߞߏߕߊ߲ ߸ ߟߐ߮ ߘߌ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߛߏ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߚߏ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߕߊ ߡߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲ߢߐ߲߮، ߓߊ ߟߏ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߊ ߟߐ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߐ߯ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߟߐ߯ߞߎ߲ߢߐ߲߮ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߛߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߛߊ߫.

ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ ߁ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߝߏ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߐ߲ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߖߏ߬ߡߊ߫ ، ߕߐ߬ߙߐ߲، ߞߎ߬ߙߐ߲߬ߞߐ، ߥߊߛߏߟߏ߲، ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲.

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߁ ߕߘߍ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߐ߬ߙߐ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: (( ߞߎߣߊߘߎ߯، ߖߍ߬ߡߍߙߍ߲، ߜߐ߬ߣߐ، ߖߍ߬ߣߍ، ߥߟߋߕߋ، ߞߏ߬ߙߊ، ߛߓߊ߬ߘߎ߯، ߦߊߡߐ߰ߛߌ،)) ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߙߎߝߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ( ߝߘߋߙߊߛߌߦߐ߲) ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߊ ߡߊ߲ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߙߎߝߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߡߊ߲ߛߟߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߙߏߥߊߦߐߡ ߝ߭ߊߗ߭ߏ ) ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߘߌ߫ ( ߙߏߥߊߦߐߡ ߛߎ߳ߗ߭ߋߙߍ߲ )

ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߏߞߵߕߓߙߎ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲߭ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߋ ߡߊ߬ ߝߏߓߐߒߘߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߲߭ ߥ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߝߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߓߎߘߍ ߣߌ߫ ߝߡߊߢߊ߯ߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ ߓߊ ߡߍ߲ ߓߘߊ ߛߊ߲߭ ߥ߯ߕߌ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ( ߛߊ߲ߞߎ߲ ) ߓߊ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߥ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߛߍ߲߬  ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߎ߲ ߕߐ߮ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߋ߲߬ߞߎ߲.

ߊ߬ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߭ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: (( ߛߋߕߐ، ߝߏߓߐ، ߣߍߣߍ، ߕߙߊ )) ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߃-߃ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ ߘߐ߫:

ߊ) ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߦߋ߫ ߛߋߕߐ ߘߌ߫.

ߋ) ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߦߋ߫ ߝߏߓߐ ߘߌ߫.

ߌ) ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߟߌ߲߬ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߦߋ߫ ߣߍߣߍ ߘߌ߫.

ߍ) ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߕߙߊ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߋߕߐ ߣߌ߫ ߝߏߓߐ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߋߕߐ ߣߌ߫ ߝߏߓߐ ߣߌ߫ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߞߎ߲ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߮ .

ߊ߬ ߟߏߟߎߣߊ߲:  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߕߐ߯ߟߊ ߘߴߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߐ߫:

߁- ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߘߐ߯ߦߊ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ߲ߓߌ ߡߊ߬،   

߂- ߣߍߣߍߓߊ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߣߍߣߍ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫،

߃- ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߦߋ߫ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߖߌ ߘߐߞߏߟߌ߲ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߊ߫.

߄- ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߗ߲߭ߝ߭ߌߦߋ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߛߟߏߟߏ߫ ،

߅- ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߦߋ߫ ߥߊ߭ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ ߜߍ߫  ߛߋߙߙߋ߫ ،

߆- ߕߙߊߓߊ ߦߋ߫ ߝߎ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ،

߇- ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߝߌߘߊߞߎ߲ ߠߎ߫ ߜߝߐ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߓߌ߬ ߘߍ߲ ،

߈- ߘߓߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߛߌ߫ ߟߊߘߏ߲߫ ߘߓߊ߫ ߕߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ،

߉- ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߜߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߌ ߥߙߊ߬ ،

߀߁-ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ ߖߍ߬ߘߍ ߝߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߲ ،

߁߁- ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߌ߫ ߟߊߘߏ߲߫ ߘߓߊ߫ ߖߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߌ߬ߦߊ ߕߊ߬ ߞߘߐߛߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߂߁- ߕߎߟߊߝߌ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߓߍ߯ ߥߏ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ ߓߍ߯ ߟߊߝߌ߲߬ ߝߌߘߊߓߟߎ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߌ߲߯ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߲ߞߐ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲ ߓߚߏ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߸ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߊߙߏ ، ߓߊ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߌ ߡߴߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ ߝߙߋ߬ ߸ ߞߐ߲ߞߐ ߘߴߌ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ ، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߙߋ߬ ߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߓߊ ߕߏ߫ ߌ ߓߟߏ߫ .

ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߕߐ߯ ߂ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߐ߯ ߂߲ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߝߙߋ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߐ߯ ߂߲ ߕߘߍ߬ ߥߎ߬ߣߍ߬ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߐ߯ ߂߲ ߕߘߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߬ߣߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߬ߓߊ ، ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߂߲ ߠߋ߬ ߖߌߥߐ߱ ߘߌ߫ ، ߓߚߏ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߋ߫ ߖߌ ߥߐ߬ߞߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߂߲ ߕߘߍ߬ ߥߟߊߞߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߕߍ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߖߌ߫ ߥߟߊߞߘߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߎߡߊߣߍ߲ߓߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߟߊߡߊ߲ߓߊ߫ ߕߍ߫ .

ߊ߬ ߥߐߙߐߣߊ߲: ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߟߋ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߊߞߍ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߕߊ߲߫ ، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߞߏ߬ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ ߞߘߐ ߖߊ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߥ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߚߏ߫ ߦߙߐ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߞߊߙߏ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬

 .(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ))

߄߀߁߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߓߋ ߟߋ߬ ، ߟߊ߲ߓߋ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߓߌ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߊߦߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߫ ߞߊ߲߬ ߓߐߐ߫ ، ߓߊ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߡߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߫ ߏ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߛߌ߱ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎߡߊ߫. ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸  ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߓߍ߯ ߢߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ߦߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߫ ߓߍ߯ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫  ߂   ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߃ ߘߌ߫: ( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߕߊ߲ ߣߌ߬ ߥߐ߯ߙߐ) ߞߊߘߐ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߆߁ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ߟߌ ߣߐ߬ߙߐ ߘߏ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߛߋߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߛߎߓߊ߮ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߋߎ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߤߙߐߦߊ߫ ، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߙߐߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߓߘߊ ߞߊߘߐߘߎ߯ ߝߊ߲ߛߊ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߦߊ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ( ߖߐ߲߬ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ) ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߕߐ߮ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߚߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ߔߌߢߊ߲߫ ، ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߤߙߐߦߊ߫ ߛߎ߮ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߘߌߦߊߜߏ߬ߦߊ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߗߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߋ߲ ߕߴߛߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߐ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߬ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߆߁ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߌߣߌ߲ߠߡߊ ߕߍߣߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߊߝߙߊߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߒ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߛߌ߰ ߂ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߁ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߛߌ߰ ߁ ߡߐ߰ ߈ ߘߐߕߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ߫ ߘߎ߯ߙߋ߲ ߈ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߸ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߂ ߡߊ߬: ߕߏ߲ߕߌ߮  ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߈ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߫ ߈ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊߘߊ߲ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߘߎ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߎ߫ .

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ))

ߖߐ߲߬ ߆߁ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ .

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ))

߅߀߁- ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐ߮ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߱ ߡߎ߰ߡߍ %߀߉  ߓߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߸ ߓߊ ߓߌ߬ߢߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐߛߐߙߐ߲ߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫  ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߟߓߊߟߏ߫ ، ߝߟߐ߫ ߸ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ( ߢߊ߬ߡߊ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲ߞߎ߬ߛߊ߲ ߞߌ߬ߦߊ߬ ߘߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߝߍߙߍ߲ ߛߊ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ ߟߏߞߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߕߍ߮ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߟߊߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߰ ߟߐ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߘߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋߣߍ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߎߝ߭ߙߌߦߋ ) ߓߚߏ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߢߡߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߸ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߊߙߕߌߛߕ ) ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߮ ߟߎ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߒߝߍ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

(( ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ))

߆߀߁߲- ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ ߝߟߐ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߣߊ߬ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߚߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߜߍ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ .

(( ߛߌ߰ߒߝߍ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ))

߇߀߁߲- ߛߌ߰ߒߝߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߚߏ߫ ߛߌ߲ߞߋߟߋ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊߛߌ߱ ߡߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߘߎ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߒߝߍ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌߢߐ߲߯ߡߊ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬  ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߓߊߙߌ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ߊ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߐ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߐ߬ߡߛߏ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߊ߬ߡߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߓߊߙߌ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߓߊߙߌ߲ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸  ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߓߍ߯ ߛߌ߫  ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߕߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߒߝߍ ߕߍ߫ ߸ ߛߌ߰ߒߝߍ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߝߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ، ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߛߌ߰ߒߝߍ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫ ، ߤߊߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߀߀߁ ߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߛߌߒߝߍ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߚߎ߫ ، ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߫ ߛߌ߰ߒߝߍ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߬ߤߊ߲߫ ߝߏ߫ ߣߴߏ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߊ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ .

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ: ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ))

߈߀߁߲- ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߌ߬ߢߍ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߲߫ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߒߡߊ߬ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߞߍ߫ ، ߘߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߞߍ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߛߋ߲߫ ߞߍ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߘߐ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐߣߌ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߟߏ߫ ߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߞߏߟߐ߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ . ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ، ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߕߐ ߝߟߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߉߀߁߲-(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߟߐ: ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ))

 ߡߏߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߊ߬ߕߏ  ߣߴߊ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߛߊߟߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߍߙߍ߲ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ( ߥߊ߬ߛߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߦߙߐ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߓߌ ߞߎߘߎߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߓߊߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ) ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߗߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߘߊߞߊ ߟߊߛߋ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߣߊߕߍ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߡߊߞߟߌ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߕߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߟߏ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߝߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߕߏ߫. ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߡߏߙߌ ) ߏ߬ ߓߐߣߍ߲ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ( ߡߎ߬ߘߌߓߎ ) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߡߐߘߌߓߐ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߡߏߘߌ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ (ߡߏߙߌ) ߘߌ߫ ߘߏߦߌ߲߫. ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߎߊߘߌߓߎ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ .

߀߁߁߲- ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߛߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߕߘߍ߬ ߅ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: (( ߛߙߋ߬ߝߎ، ߛߌ߬ߛߋ، ߓߙߋߕߋ، ߕߎ߬ߙߋ، ߛߌ߬ߟߊ )) ( ߛߋ߬ߛߌ߬ߓߋߕߎߛߌ߬ ) ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ . ߒ߬ߞߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߟߏߟߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߊ߬ߟߊߕߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲ ߛߊߡߌ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߡߌ߲ߞߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߛߊߡߍߞߊ ߘߌ߫ ، ߡߏߙߌ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ( ߊߓߎ߫ ߓߞߊߙߌ ߖߊ߰ߣߍ߫ ) ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߚߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߰ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊߓߏ߲ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߋ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߸ ߡߏߙߌ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߗߍߡߐ߮ ߓߘߊ ߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߕߴߏ߬ ߕߊ ߝߐ߫ ߓߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߏߕߐ߫ ߟߴ ߊ߲ ߝߍ߬ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߦߊ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߝߌߘߊ߫ ߁ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߫ ߁ ߞߣߐ߫ ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߛߋߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߬ߓߎ ߓߞߊߙߌ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߁ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߎߡߊߙߎ ߖߊ߰ߣߍ ߘߌ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߛߐ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߙߋ߫ ߓߎߞߊߙߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߁ ߏ߬ ߟߋ ߓߎ߯ ߘߊ߫ ߥߊߢߊ߲ߡߊ߲ߕߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ، ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߖߊ߰ߣߍ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ .

߁߁߁߲- ߡߊ߲߯ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߡߏߙߌ߫ ، ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮  ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߡߍ߲ ߟߐߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߍ߮ ߟߴߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߯ ߜߍ ߘߐ߫ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߏߙߌ߫ ߣߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߏߙߌ ߛߌ߫ ߣߌ߲߬ ߝߋ߲ ߢߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ .

߂߁߁߲- ߛߏ߬ߟߏ߲߬ ߡߊߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ ߕߍ߫ ، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߏ߬  ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߜߏߦߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ،  ߓߊ ߓߍ߯ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߡߐ߮ ߓߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߏߎ߫. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬  ߘߐ߬ߕߟߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ ߓߍ߯ ߢߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߛߙߋ߬ߝߎ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߛߊߟߌ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߊ ߡߐ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ، ߛߌ߬ߛߋ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߐ߫ ߘߎߓߊ ߞߍ߫ ߸ ߓߙߋߕߋ ߦߴ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߬ߟߊ߲ߞߏ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߕߎ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߙߊ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߛߊߟߌߞߘߐߕߊ ߞߍ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߣߊߕߍ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߛߘߊߞߊ߫ ߟߊߛߋ ߞߍ߫ ، ߖߊ߰ߣߍ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߝߌߘߊ ߁ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߁ ߘߐ߫ ߖߐ߲ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߚߎ߫ . ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߕߟߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߞߙߊ ߟߊ߫ .

߃߁߁߲- ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ߀߁ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߗߡߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߁ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߖߊ߰ߣߍ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߞߍߣߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ ߡߏߙߌ߫ ߓߏ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ .

(( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ )): ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߝߙߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ ߅ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߓߌ ߓߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߤߊߟߌ߬ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: (( ߖߊ߰ߓߌ، ߘߊߓߏ، ߘߙߊ߬ߡߍ، ߘߊ߬ߝߋ، ߘߎߞߎ߬ߙߋ، ߛߊ߰ߞߐ، ߛߥߊ߬ߣߍ، ߛߊ߰ߣߐ، ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ، ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߊ، ߝߊ߬ߙߏ، ߝߏߝߣߊ، ߞߊ߬ߓߊ،ߞߊ߬ߟߐ، ߞߋ߬ߓߋ، ߞߏ߬ߡߊ، ߡߊ߰ߕߌ، ߣߊ߰ߓߋ، ߡߊ߰ߛߎߓߊ .

߄߁߁߲-  (( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߂߲: ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ))

ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߅߀߁߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ ߢߟߊߞߌߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߟߊߡߌߛߍ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߁ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߢߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߡߐ߰ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߊߘߐߘߌ ߟߎ߬  ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߆ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: (( ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ، ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ، ߖߌ߫ ߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ، ߝߐߟߌߝߋ߲ ߠߊߕߏߟߏ߲، ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ، ߜߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ )) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߕߐ ߝߟߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲ :

߅߁߁߲- (( ߢߊ߬ߙߊ ߦߌߡߟߊ߫ ߁߭ ߸ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ))

ߣߍ߰ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ ߟߎ߬ ، ߣߎ߲߱ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߏ߲߫ ߞߓߊ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߕߍߡߊ߬ ߜߊ߲ߛߟߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߢߊ߯ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ، ߝߊ߲ ߝߍ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߲߫ ߞߓߊ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߘߐ߲ߞߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߱ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵ߬ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߣߍ߱ ߟߊ߫ ، ߕߊ ߓߊ߯ ߢߊ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬. ߛߏ߲߫ ߞߓߊ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߘߐ߲ߞߟߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

        ߘߎ߱ ߘߋ߲߫ ߝߟߐ، ߝߘߊ߫ ߜߍߟߍ߲߫        ߒ߬ ߧߴߌ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ،

       ߒ ߧߴߌ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫، ߝߘߊ߫          ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߱ ߘߌ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߞߍ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߘߌ߫، ߛߏ߲߫ ߞߓߊ߫           ߌ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߒ ߢߍ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߌ߬، ߝߘߊ߫ ߜߍߟߍ߲߫       ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߱ ߘߌ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߌ ߞߍ߫ ߒ ߢߍ߫ ߣߍ߱ ߘߌ߫، ߝߘߊ߫         ߒ ߧߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߘߌ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫

       ߒ ߧߴߌ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߘߌ߫، ߞߓߊ߫         ߞߵߌ߬ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߘߌ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

      ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒ ߞߊ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߬، ߛߏ߲߫ ߞߓߊ߫       ߌ ߦߋ߫ ߒ ߛߐ߫ ߣߍ߱ ߟߊ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߘߎ߱ ߘߋ߲ߞߍ ߸ ߝߘߊ߫ ߛߎ߫،          ߘߎ߱ ߘߋ߲߫ ߝߟߐ߫، ߞߓߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߣߍ߱ ߘߌ߫، ߝߘߊ߫           ߒ ߧߴߌ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߒ ߓߴߌ ߖߊ߲ߛߊ ߟߋ߬، ߝߘߊ߫ ߜߍߟߍ߲      ߞߵߌ߬ ߛߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߒ ߓߴߌ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߓߊ߫ ߛߎ߫ ߸    ߞߊ߬ ߒ ߘߋ߲ ߕߐ߯ߟߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߝߌߝߊ߬ ߝߌߝߊ߬، ߝߘߊ߫ ߸              ߝߌߝߊ߰ ߝߌߝߊ߯ ߸ ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫،

       ߓߊߙߌߞߊ߫ ߣߍ߱ ߟߊ߫، ߝߘߊ߫ ߛߎ߫         ߤߍ߲߫ ߌ ߖߊ߲ߛߊ ߟߊ߫، ߞߓߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ .

( ߞߙߏߞߏ ߟߎ߬ )

     ߥ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߟߏߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ .

ߣߎ߲߱ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߡߎ߫ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߢߊ߯ ߜߊ߲ߛߟߎ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߱ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ߫ ߞߓߊ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߯ ߕߊ ߢߊ߯ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ ߝߢߐ߫ ߘߐߙߐ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߝߐ߬ߟߍ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߱ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߟߐߟߐߟߐ߫ ߣߎ߲߱ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߱ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫  ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߊ) ߝߐߟߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫: ( ߘߊ߬ߙߏ، ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߊ߲، ߛߍ߯ߛߍ߮، ߖߐߙߐ، ߞߍ߲ߞߍ߲، ߕߊߟߊ߲، ߥߎߙߋ߲ )

ߋ) ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫: ( ߞߌ߲ߝߊ߲، ߛߐߜߍ، ߞߐ߬ߘߙߍ، ߛߌ߲ߜߌ߲، ߕߐ߰ߜߊߛߌ، ߕߊ߲ߓߊ، ߓߌ߬ߢߍ، ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ، ߜߏ߬ߞߌ،( ߣߍ߰ ߝߎ߯ߟߊ) ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ ( ߣߍ߰ ߘߙߌߞߌ )

 

ߌ) ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫: ( ߞߙߊ߬ߝߋ، ߣߍ߰ߛߋ߲، ߛߍ߬ߓߙߍ، ߞߏ߲ߓߘߊ، ߓߙߊߓߙߊ، ߞߏ߲ߓߘߊ، ߜߏ߯ߙߏ، ߞߏߢߌ߲، ߞߏ߲ߛߋ߲، ߓߋ߬ߜߊߟߌ، ߟߐ߬ߜߊߟߌ، ߡߌ߬ߘߊ߬ߜߊߟߌ .

ߍ) ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫: ( ߡߎ߬ߙߎ، ߘߊ߬ߓߊ، ߞߊ߬ߡߌ߬ߦߊ، ߕߋ߰ߙߊ߲ ߖߋ߲ߘߋ، ߕߏߘߌ، ߓߊ߬ߙߊ߲، ߕߐ߲߬ߘߐ، ߖߐߣߊ߲، ߛߐ߲߬ߓߍ، ߛߐ߲߬ߘߐ، ߟߏߦߌ، ߛߋ߲߬ߠߊ߲، ߛߏߟߌ، ߥߟߎ߬ߣߍ߲، ߓߟߊ߬ߣߍ߲، ߞߊ߬ߞߊ، ߛߊ߲ߘߌ، ߞߊߕߟߍ، ߟߛߍߟߊ߲، ߣߎ߰ߟߊ߲، ߓߟߐ߬ߙߋ߲، ߞߐ߲߬ߕߌ߲، ߞߊߙߌߢߊ߲، ߞߍ߲߬ߞߍ، ߞߡߋߛߎ، ߕߌ߬ߛߌߙߊ߲، ߘߏߟߋ߲، ߜߊߟߏ߲، ߡߛߊ߬ߞߊ، ߛߐ߰ߙߊ߲، ߛߘߌߓߊ، ߢߐߙߐ߲ߣߍ߲، ߖߟߐ߬ߞߐ، ߥߙߐ߬ߕߐ، ( ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲) ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲، ( ߡߌߛߋߟߌ، ߞߙߊߟߌߟߊ߲ ) .

ߎ) ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߍ߰ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߣߍ߰ ߡߐ߬ߟߐ߲ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸

     ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫ ߗߋ߲߰ߓߊ ߟߎ߬ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߖߌ߬ߖߌ߬ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߖߌ߬ߥߊߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫: (( ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲، ߞߐ߬ߦߌ߬ߣߍ߲، ߜߊ߲ߘߋ߲، ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߟߏߣߍ߲، ߛߋ߲߬ ߠߊ߬ ߖߟߐߞߐ،

    ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߏߘߐ ߟߎ߬، ߦߏ߫: ߛߎ߬ߡߊ߲ߕߌ، ߝߏ߰ߙߌ، ߖߌߛߎߘߎ߲، ߥߙߏߟߏ߲ߓߊ، ߥߢߍߡߍ،

     ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߎ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲ߓߋ، ߣߌ߫ ߛߌߛߌߘߐ ߟߎ߬ .

ߏ) ߬ߟߋ߬ ߣߎ߲߱ ߠߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ ߓߐ߮ ߘߐߓߍ߲߬ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫: ߘߊ߱، ߝߊߢߊ߲، ߝߊ߮، ߝߊ߯ߟߋ߲، ߓߟߍ، ߘߎߓߊߘߊ߮، ߘߎ߲، ߘߎ߲ߣߍ߲، ߘߎ߲ߞߊ߲ߖߊ߲، ߥߛߎߟߊ߲ߘߊ߮، ߛߌ߲ߞߏ، ߛߐ߬ߙߐ߲، ߢߌ߲߬ߘߌ߲، ߞߏ߬ߙߊ߬ߓߊ، ߞߋ߲߬ߘߊ߬ ߞߘߎ .

    (( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ )) ߛߏ߲߫ ߞߓߊ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬ ߸ ߣߎ߲߱ ߠߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߏ߲߫ ߞߓߊ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߛߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߌ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߘߍ߱ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߝߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߥߟߊ߫ ߝߙߊ߫ ߞߎߘߎ߲ )

      ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߣߎ߲߱ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߓߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߏ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌߣߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ߞߎ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߍ߰ ߘߊߣߐ߲߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߛߟߎ߬ ߞߏ ߓߟߏߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߎ߲߰ߦߊ ߘߏ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ .

߆߁߁߲- (( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߂߲: ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ))

ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߓߟߊߣߎ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߓߍߣߵߏ߬ ߢߊߛߌߝߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߐߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߓߟߌ߫ ߡߊ߯ߙߌ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ .

ߝߊ߲ߓߟߊߣߎ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ :

ߊ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߏ߫ : ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ ߡߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲ߛߍ߲ ߠߎ߬.)

ߋ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߦߙߌ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߜߊ߲ߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫  ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫: ( ߞߎߟߎ߲ߙߋ߲، ߞߎߟߎ߲ߓߊ، ߜߋ߲߬ߜߋ، ߞߊ߲ߞߋ، ߒߝߊ߬ߝߋ߬ߙߋ. )

ߌ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߝߍߙߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߦߏ߫ : ߥߊ߰ߣߍ߲، ߜߍ߬ߡߍ، ߛߍ߲߬ߡߍ، ߜߋ߲ߜߘߋ، ߞߎߘߎ߲، ߟߊ߫ ߞߏ߲، ߞߏ߲ߕߏ، ߟߊߞߊ߬ߖߊ߲ .

ߍ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߛߏ߬ߦߊ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ، ߦߏ߫ : ( ߝߙߊ، ߛߏ߲߬ߜߟߊ، ߥߟߋ߬ߞߋ، ߞߎߣߊ߲، ߓߌ߲ߞߊ، ߞߏ߬ߟߏ߲، ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߞߊߟߊ߲ .

ߎ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߛߋ߬ ߘߊ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߙߍ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ، ߦߏ߫ : ( ߞߎߟߎ߲ߘߋ߲، ߛߏ߬ߟߏ، ߞߝߊ، ߘߐ߲߬ߛߋ߲߬ߞߟߏߡߊ߲، ߥߟߊ߫ ߖߌ߲߯ߘߊߟߊ .

ߏ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ، ߦߏ߫ : ߥߊ߬ߟߊ، ߞߎߘߎ߲ߘߋ߲، ߥߎߘߋ߲، ߓߏ߲߬ߓߊߟߌ، ߦߙߌߛߏ، ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߣߍ߲߫ ߞߣߐߘߐߘߌ، ߖߎ߬ߝߊ ߥߟߊ߫ ߖߎߓߊ .

ߐ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ، ߦߏ߫ : ( ߘߎ߬ߣߎ߲، ߖߋ߲߬ߓߋ، ߕߊ߬ߡߊ߲، ߕߊߓߟߊ، ߕߊߓߎߟߋ، ߛߊ߲ߜߊߣߍ߲، ߞߙߏߞߕߏ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߊ، ߓߟߊ، ߛߊ߲ߜߙߊ، ߖߊ߬ߥߎ߬ ߓߘߎ .

ߒ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߟߛߍ߫ .

ߓ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߲ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ، ߦߏ߫ : ( ߞߏ߲، ߞߊ߲ߞߌߙߊ، ߞߏ߲ߞߏ߬ߟߏ߲ .

߇߁߁߲- (( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߃߲: ߖߌߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ))

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߡߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߡߐ߲ ߣߌ߫ ߖߌߞߊ߲ ߡߊߘߏߣߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߟߊߕߍ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐߛߐ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߕߍ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫. ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߬ .

ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߞߢߐ߫ ߡߊߟߐ߫ ߞߎ߲ߕߋ߮ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߛߋ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߞߏ߫ (( ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߸ ߢߊ߬ߙߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ )) ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊߓߊ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ ߓߊߟߋ߲ ߕߴߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߦߙߌߞߊ ߘߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߛߋ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : [ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ ߟߏ߯ߟߎ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߸ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ]

ߓߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߍ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߖߏ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߭ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߬ߦߊ߬ߓߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߊ߫ ، ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߟߊߕߐ߲ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߜߍߘߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ .

ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߛߎߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߍ߯ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߌ ߞߘߐ߫ ߝߘߊ߫ ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߫ ߛߘߌ߬  ߖߌ߫ ߞߘߐ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫ .

ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߖߍ߯ ߞߟߏ߫ ߟߞߊߘߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߓߊ  ߊ߬ߟߎ߬ ߓߴߛߋ߫ ߖߍ߯ ߞߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߡߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߌߣߌ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߝߏߦߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߖߍ߯ ߞߟߏ ߓߊ߯ ߖߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߓߙߐ߫ ߞߊ߬ ߞߟߏ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ، ߕߎ߬ߢߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߟߏ߫ ߓߙߐ߫ ߞߙߌߛߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߛߌ ، ߓߊ ߏ߬ ߞߙߌߛߌ ߘߌߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߟߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߙߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫.

߈߁߁߲- (( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߄߲: ߝߐߟߌߝߋ߲ ߟߊߥߍ߲ߖߍߟߊ ߟߎ߬ ))

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߟߊߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߭ ߠߎ߬ ߖߍ߲ߓߍ߲ߛߌ߮ ߟߊ߫ ، ߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߖߌ߬ߟߌ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߦߋ߫ ߞߎߦߊߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߡߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߓߐ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߛߌ߫ ߛߘߍߡߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߖߋ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫  ߞߙߏ߬ߡߊ ، ߏ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߦߴ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߛߍ߲ . ߞߎߦߊߕߍ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߋ߲ ߜߘߍ߫  ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ، ߝߏ߫ ߊ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߘߐߙߐ߲߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߝߐߣߍ߲  ߛߌ߫ ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ، ߖߋ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫ ߦߋ߫ ߞߎߦߊߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߖߋ߬ߟߌ ߞߍߣߍ߲ ߢߊ߬ߙߊ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߚߏ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߊߣߍ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߘߐ߬ ߞߎߡߊ ߘߊߘߐߘߌߦߊ߫ ߡߟߋ߬ߞߎ߬ߡߟߋߞߎ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ .

ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߢߟߊߞߌߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ߬ ߗߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߟߐ߬ ߦߟߌߟߊߡߌߛߍ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߟߊߥߍ߲ߖߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߓߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ . ߬ߟߋ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ( ߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߊ ߣߌ߫ ߝߊߘߌߝߊߘߌ ߣߌ߫ ߞߢߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߠߊߓߐ ߣߌ߫ ߓߙߊߘߐߛߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߘߎ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ، ߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߢߊ߯ߢߊ߮ ߣߴߊ߬ ߢߣߊߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߣߴߊ߬ ߢߣߊߜߍ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲߫ ߞߊ߲ ߘߌߡߊ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ .

ߘߎ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߲߬ߓߋ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߟߊߥߍ߲ߖߍ߫ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫: (( ߓߟߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲، ߘߊ߲߭، ߛߐߙߐ߲، ߞߏߙߊ، ߓߐ߬ߟߐ߲، ߕߊߣߊ߲، ߕߊ߬ߡߊ߲، ߘߊ߬ߙߏ، ߞߊ߬                   ߙߌ߬ߢߊ߲، ߝߎ߬ߟߋ، ߞߎߡߊ߲ߓߘߎ، ߛߏ߬ߞߏ )) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߣߴߊ߬ ߣߌ߲߬ߞߌ߲ ߣߴߊ߬ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߏ߲ ، ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߕߐ߯ ߓߊߘߌߓߊߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߊߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߡߓߊߟߌߡߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߊ߲ߖߏ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌߕߐ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߓߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲ߞߕߎ ߖߎ߯ߦߊ ، ߞߊ߬ ߕߍ߯ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߛߋߒߜߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߓߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߍߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߙߎ߬ߕߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍߓߐ߫، ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߊ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ، ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߌ߲ ߖߘߍ߬ ߣߌ߬ ߡߊ߬ߞߊ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߢߌߡߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲ߧߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ .

ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߝߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊ ߓߏ߲ߘߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬   ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߘߐ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏ߫ ߞߘߐ߫ ߟߘߊߙߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߘߊ ߝߊ߲ߓߊ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲ ،

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߘߏ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߞߏߢߌߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߛߊ߫ ߓߌ߬ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߕߍߜߟߍߦߊ߫ ߞߟߍ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߊ߬ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߯ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߫ ߘߙߎ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ߛߊ߫. ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߖߋ߲ߓߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߣߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߜߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߛߐ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߛߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߟߌ߫ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߫ ߓߚߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߏߖߎ߯ߦߊ .

ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߥߏߟߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߓߏ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߥߊߛߏߟߏ߲ ߖߊ߰ߕߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߛߊ߫ ߟߊ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߙߊߟߌ ߞߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߓߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߙߊߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐߛߐ߲߬ ߥߊߛߏߟߏ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߛߊ߬ߥߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߌ ߘߐ߫ .

ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫