teelen1

manden longna kuda

ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮      ،.. ߘߊߡߌߣߊ

    [ ߘߝߐ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ ]   ߞߐߜߍ : ߝߟߐ  -  ߝߌߟߊߣߊ߲  -  ߛߓߊߣߊ߲  -  ߟߊߓߊ߲

  [ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]   

ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫

ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫،..

 ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ߕߐ ߘߐ߫،..

 

    

[ ߋ ]

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߃߲: ߖߌߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ))

( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ )

(( ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߬ ߘߌ߫ ؟ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߅߲ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߆߲: ߜߟߏ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߢߐ߲߰ ߘߐ )) 

 (( ߣߎ߲߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߐ ߢߊ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

 (( ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐ ߢߊ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

(( ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߘߌߦߊ ))

 (( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

(( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎߓߊߟߌߦߊ ))

(( ߣߌ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

((ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ))

( ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ )

  (( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߄ ))

(( ߛߋ߲߬- ߘߐ߬- ߟߊ߬ߛߋ߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

(( ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

ߝߟߐ ߸ (( ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

ߝߌߟߊߣߊ߲: (( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߓߊߣߊ߲: ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ ))

(( ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߞߎ ))

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ، ߆߃߂߁ .

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒߞߐ߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ))

[ ߊ ]

 (( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߭ ߛߓߊߣߊ߲ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ  ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ  ))  

(( ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ )) 

((  ߛߐߟߌ، ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ، ߛߌ߲ߞߊߟߌ، ߖߎ߬ߟߎ، ߘߐ߲ߘߐߟߌ ))

(( ߝߘߎ ߣߌ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߐ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫  ))

(( ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߐߦߏߙߏ߲ ))

(( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ))

(( ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ  ))

(( ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ))

(( ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ))

(( ߞߕߌ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ))

(( ߗߍ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߗߍ߫ ߘߐߝߘߊ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ))

(( ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ))

(( ߛߌ߰ߒߝߍ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ: ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߟߐ: ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߂߲: ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߊ߬ߙߊ ߦߌߡߟߊ߫ ߁߭ ߸ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ))

 (( ߞߙߏߞߏ ߟߎ߬ ) )

߉߂߁- (( ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߄ ))

ߞߋߕߊ߬ ߛߏ߲߰ߟߏ߲߬ ߡߊ߯ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߢߐ߲߯ߞߘߐ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ‍߲ ، ߛߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߬ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ( ߛߋߝߎ߬ ߟߌߦߋ) ߞߎߓߋߛߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ( ߞߊߔߌߕߊߟ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߊ߯ ߕߍ߰ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬-ߊ- ߝߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߘߊ ߜߏߦߊ߫ ، ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߗߋ߫ ߛߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊߓߌߟߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߏߟߊߢߐ߲߯ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߘߐ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߗߎ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߞߊ߲߬. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏߟߊߢߐ߲߯ߞߘߐ ߘߐ߰ߡߊ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲  ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

߁߭- ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߰ߡߊ߲ߣߍ߲

߂߲- ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߲ߞߊ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ( ߟߊ߬ߘߍ ߘߌ߫ ): ߛߏ߫ ߁ ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ ߁ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߎߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߮ ߓߘߊ ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߓߘߊ ، ߞߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߓߘߊ ، ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߓߘߊ ، ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߴߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߓߘߊ .

߃߲- ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ، ߏ߬ ߟߋ ( ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߌ߫ ): ߞߊ߬ߝߏ߬ ߁ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߝߍ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߊ߫ ، ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߗߍߡߐ߮ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ ߓߏ߲߬ߠߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߥߘߊ߫ ߝߊ߯ߟߊ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫.

߄߲- ߞߏߟߊߢߐ߲߯ߞߘߐ ߓߟߋ߬ߓߟߋ، ߏ߬ ߟߋ ( ߜߊ߬ߙߊ) ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߙߎߝߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ ߛߊ߲߬-ߊ- ߛߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߜߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߛߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬ ߜߙߊ. ߒ߬ߓߊ߬ ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߕߎ߬ߙߋ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߓߙߊߓߐ )

(( ߛߋ߲߬- ߘߐ߬- ߟߊ߬ߛߋ߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߟߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ :

ߊ) ߞߊ߬ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߝߋ߲ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߘߣߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ .

ߋ) ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߛߎߘߋ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋߣߍ߲ ߕߌ߰ ߟߐ߲߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߣߐ߬ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ .

ߌ) ߞߊ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߟߊߛߋߕߊ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߛߊ߫ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐߘߍ߫ .

ߍ) ߞߊ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߐ߮ ߟߊߛߌ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߊߛߋ߫ ߟߐ߯ ߟߐ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߮ ߡߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ .

߀߃߁- (( ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ߕߐ ߸ ߛߏ߲߰ߟߏ߲ ߡߊ߲߯ ߞߵߊ߬  ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߠߊߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߊߕߌ߫ ، ߓߊ ߞߏ߫ ߃ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߖߐ߲߰ߛߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߡߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߥߙߍߥߙߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߛߎߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲ ߕߋ߲߬ ߖߋߥߎ߲߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߃ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߲ ߘߐߖߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߓߍ߬ߡߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߝߟߍ߫ :

ߝߟߐ ߸ (( ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

    ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߕߌ߲ߕߌ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߓߊߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߎ߬ߒߣߊ ߟߎ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߯ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߐ߲ ، ߓߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫ ߥߊߡߌ߲ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߎ߬ߒߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߘߎ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߙߎ߬ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߞߐ߲ߕߌ߫ ، ߖߊ߬ߡߊ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߓߊ߯ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߛߎߛߋ߫ ߏ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߴߏ߬ ߞߍ ߘߐߣߐ߰ߦߊ ߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߡߐ߮ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߓߟߏ߫ ، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߡߌߛߍ߲ ߡߊ߬ߟߏ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߏ߬ ߛߎ߮ ߞߍ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߘߐߞߌ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ .

ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ ߞߏ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߡߊ߲ߛߊ ߞߊߣߊ߬ ߏ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߓߐߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߕߐ߲߫ ߕߌߢߍ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߒߕߊ߲ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߘߐߣߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߢߍ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߏ ߖߎ߮ ߞߍ ߘߌߦߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߕߐ߲ ߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ-ߊ- ߢߊ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲߫ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߬ߟߋ ߛߋߕߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߝߛߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߌ߫ ؟ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (( ߛߐ߲߬ ߓߘߐ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߓߘߐ ߓߍ߯ ߕߴߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ )) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߛߐ߲߬ߡߊ ߘߊ ߜߊ߬ߟߌ߬ߜߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟئْ‍߲ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ߟߏ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߢߍ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߣߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߸ ߞߏ-ߏ- ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ، ߌ ߦߴߏ߬ ߡߐ߰ ߛߎ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߓߊ߫ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߓߊ ߊ߬ ߛߐ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߣߐ߫ ، ߡߐ߰ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߡߙߊ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ ߓߊ߬ ߌ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߢߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ ߞߴߏ߬ ߛߐ߲߭ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߕߍ߰ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߝߎ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ .

   ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐߘߎ߰ ߟߊ߫ ߞߵ ߊ߬ ߕߟߏߜߟߍ߬ߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߡߌߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߕߍ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߖߎ߭ ߘߌ߫ ߛߎߋ߯ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߢߏߘߏ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߯ߛߌ߯ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߘߎ ߖߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߖߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߯ߘߊ ߢߌ߲߯ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߙߏ߬ ߘߏߜߊ߫ ، ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߯ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߸ ߛߋ߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵ ߌ ߝߊ߬ߝߏ ߤߙߐߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߴ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊ߬ߛߌ߬ߕߐ ߡߋ߬ߘߋ ߝߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ؟ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߕߋ߲߬ ، ߓߊߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߝߋ߲-ߋ- ߝߋ߲ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߌߢߍ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߟߏ߲߫ ߖߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߓߊ ߛߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߓߟߏ߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߐ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߛߌ ߦߴߌߘߐ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ، ߓߊ ߒ ߛߋ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߒ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߒ ߢߣߊߕߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߒ ߛߍ߬ߓߍ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߘߐߖߊ߭ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߋߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ . ߓߊ ߒ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߢߣߊߡߐ߯ ߟߊߝߛߊ ߟߋ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߔߛߐߞߐ߫. ߒ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ ߓߊ߯ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߘߍ߭ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐߣߍߦߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߛߋߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁ ߠߊ߫ ؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߕߋߟߋ߲ ߞߵߊ߲ ߜߍ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߖߌߖߎ߮ ߓߍ߯ ߡߊߕߊ߲ߞߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߝߊ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߌ߱ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ،

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߤߙߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ ߛߊ߲ ߖߊ߲ ߡߊ߬ ߔߏ߲߫ .

ߝߌߟߊߣߊ߲: (( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

    ߛߏ߲߰ߟߏ߲߬ ߡߊ߲߯ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߡߐ߱ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߐ߰ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߛߙߊ߬ߒߞߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߸ ߣߴ ߌ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߯ߙߊ ߛߓߍ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߝߋ߲ ߟߐ߮ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ؟ ߤߋ߯ߦߌ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏ߫ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߘߍ߭ ߝߣߍߝߣߍ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ، ߓߊߏ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߢߍߕߊ߯ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬: (( ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲ )) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߞߏߟߐ߲ ߞߐ߫ ، ߓߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߊ߬ߕߐ߫ ߘߌ߫ ؟ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߝߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ؟

    ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ߦߊ  ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߛߊ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߛߓߍ߬ߘߏ߲ ߞߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ، ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߫ .

ߛߏ߲߰ߟߏ߲߬ ߡߊ߲߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊߝߏߦߊ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ، ߞߊ߬ ߖߊߝߏߓߊ߯ߕߐ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߬ߣߐ ߘߌߦߊߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ ߢߣߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߗߋߞߍߟߊ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߛߊ߲߬ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߢߌߡߊ߫ ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߛߊ߲߬ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߛߐߟߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߰ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐߡߊߢߊ߯ߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߥߛߊ߬ ، ߝߏ߫ ߣߴ ߌ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߓߍ߯ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴ ߌ ߡߴߏ߬ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߞߛߌ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߛߟߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߛߟߊ߬ ߖߊߝߏߓߊ߯ߕߐ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߖߎ߯ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߕߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߕߙߐ߬ߝߍ߬ ߛߌ߮ ߘߌ߫ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߓߴ ߌ ߡߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴ ߌ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߦߏ߫ ߛߏ߭ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߋ߲ߛߊ߭ ߣߌ߫ ߞߘߋ߬ߞߘߋ߬ߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ.) ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߴߊ߲ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߊߕߌ߫ ، ߏ߬ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌߦߊߘߏ߲߭ ߘߴ ߊ߲ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߤߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߘߍ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ، ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (( ߛߣߍ߬ ߕߌ߮ ߢߊ ߣߌ߫ ߜߎ߲߬ߜߎߘߎ߲ ߢߊ ߕߴߛߋ߫  ߞߢߊ߫ ߟߊ߫ ))

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߛߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߊߝߏ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊߝߏ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߖߐ߲ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߓߘߊ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߎߣߊߡߊ߲ ߠߊߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߬ ߡߐ߰ ߖߊߝߏߣߍ߲ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߡߐ߰ ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߣߐ߯ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߣߐ߯ .

    ߛߏ߲߰ߟߏ߲߫ ߡߊߙߌ߫ ߖߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ ߛߎߡߊ ߝߍ߬ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߖߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߊߥߏ ߜߍ߲ ، ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߊߝߏ ߜߍ߲߫ ، ߞߊ߬ ߛߟߊ߬ߦߊ ߘߐߜߏߦߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬: ߜߏ߲߬ߞߊ߲ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߟߊ߬ ߟߐ ߣߌ߫ ߕߍߛߍ߲ ߓߟߌ ߓߊ߬ ߸ ߖߛߋ߬ ߘߊ߲ ߣߌ߫ ߞߙߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߟߌ ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߋ߲ ߞߊߣߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߛߊ߬ ߢߊ-ߊ- ߢߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߘߊߥߎ߲ߣߌ߲ ߘߐ߫: (( ߞߋ߲߬ߘߋ ߓߊ߬ ߸ ߓߌ߲߬ߓߌߙߌ߲ ߓߊ߬ ߸ ߛߊ߬ߢߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߝߊߣߌ߲ ߓߊ߬ ߸ ߞߎ߫ ߓߊ߬ ߸ ߜߊ߰ߙߊ ߓߊ߬ ߸ ߥߎߛߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߘߊ߲ߘߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߖߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߘߎߞߘߎ߫ ߓߊ߬ ߸ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߓߍ߬ߣߍ ߓߊ߬ ߸ ߖߌߖߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߛߙߊߖߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߛߙߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߝߊ߬ߓߙߋߡߊ߬ ߓߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ...))

    ( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ ) ߒߠߋ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߡߊ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲ ߢߊߝߐߟߌ  ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߦߏ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߊ߲ߞߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߅߁߲ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߘߐ߱ ߣߌ߫ ߢߜߊ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߜߏߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߜߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ ߣߌ߫ ߝߡߊߢߊ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߓߎ߲ߘߍ ߣߌ߫ ߢߋߙߌߡߦߊ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫ ، ߝߊ ߣߌ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߝߊߛߊ߲ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߘߌߦߊߢߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߌ߱ ߘߌ߫ ߘߌߦߊ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߰ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߫ ߤߙߊ ߟߊ߫. ߢߜߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߍ߲߰ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߢߐ߲߰ߠߊ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߌߛߍ߲ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߕߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߟߊ߬ߘߍ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ߱ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߘߐ ߞߐ߲ߞߐߕߐ ߣߵ ߌ ߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߌ ߡߴߊ߬ ߛߐ߫ ߡߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴ ߌ ߛߓߏ߬ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߛߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߌߟߋ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߛߐ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߬ ߁ ߠߊ߫ ߸ ( ߞߐ߲߬ߔߌ߬ߟߋ߬ ߁ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ) ߜߐ߬ߛߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߛߐߟߌߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߡߐߣߍ ߣߴߊ߬ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߝߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߋߕߐ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ؟ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߋߕߐ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߫ ؟

   ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߝߊߣߍ߲ ߸ ߓߍ߯ ߡߍ߬ߦߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߸ ߓߍ߯ ߝߊߘߌߦߊߓߐߣߍ߲ ߸ ߖߌ߰ߒߠߊ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߡߌߛߍ߲ ߓߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ؟ ߤߊߟߌ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߸ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫ ߝߐߦߊ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߊߛߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߫ ߞߢߊ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐߖߊ߬ ߘߋ߬ .

(( ߛߓߊߣߊ߲: ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

   ߛߏ߲߰ߟߏ߲߬ ߡߊߙߌ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߊ߬ߙߊ߬ߒߞߣߊ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߡߊߘߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ .

   ߛߏ߲߰ߟߏ߲߬ ߡߊߙߌ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߬ߟߎ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߲߫ ߏ߬ ߕߌߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߞߎߡߊ ߖߎ߮ ߝߐ߫ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߖߐ߲߭ ߣߌ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߡߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߮ ߞߍ ߝߌ߬ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߖߎ߯ ߝߐ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߞߍߣߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߞߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐߖߌߓߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߖߎ߯ ߝߐߣߍ߲ ߕߏߕߐ߫ ߟߵߊ߬ ߣߐ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ .

ߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߵ ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒߞߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫ ، ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߱ ߣߌ߫ ߤߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߣߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߤߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߢߌߡߊ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߏ߫ ߘߐߜߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߦߊߘߏ߲߬ ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߘߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߐ߰ߟߌ߬ ߘߐ߲ߞߟߌ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߓߍ߬ߣߍ߲߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߌߡߊ߲ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߢߊ߲ߜߏߦߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߛߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߐ߫ ߢߊ-ߊ- ߢߊ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߐ߲ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߣߴ ߌߟߋ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߌ ߛߊ߲ߘߐߡߐ߮ ߟߊ߫ ߢߍߡߐ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐߡߐ߮ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߰ߞߐ ߢߐ߲߯ ߠߊߣߐ߮ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ؟

   ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߡߐ߮ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߖߘߍ߬ ߓߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߊߟߏߡߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߬ ߞߏߢߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛߋߕߌ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ ߘߌ߫ ߝߎ߯ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߏߦߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߥߦߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ-ߊ- ߢߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߕߍߣߊ߬ ߞߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߘߌ߫. ߝߌ߬ߛߊ߫-ߊ- ߝߌ߬ߛߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲ ߬ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

    ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵ ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯  ߣߊߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߎߊߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߡߌߘߊ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ߬ ߢߌߡߊ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߛߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߘߎߢߊ ߛߟߋߞߋ ߄ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ .

ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߥߦߊ߬ߕߐ߫ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ (( ߓߊߏ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߞߙߊ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߞߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫. ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲߰ߞߊ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߟߊߛߋ߫ ߓߍ߯ ߡߵ ߊ߬ ߓߘߊ ߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߓߟߌ ߡߊ߯ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ .

    ߜߙߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߈߁ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ، ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߒ ߞߙߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߀߂߁ ߠߋ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߌߛߋ߲ ߟߊߘߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߜߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ- ߛߊ߲߬ ߢߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߀߄ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߵ ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߐ߲ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߃߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ، ߒ ߞߍߕߐ߫ ߂߇߉߁ ߕߊ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߈߇߉߁ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߵ ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߬ߟߏ߲ ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߃߅ ߓߍ߲߬ ߀߃߁ ߡߊ߬. ߤߊߟߌ ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߲ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ .

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ ))

    ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ ߀߄ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ߕߐ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߓߏߟߏ߲ ߁-߁ ߓߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߊߟߐ߬ ߖߌ߲ߘߊ߲ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎߓߋߘߊߓߊ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߄ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߄ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߞߘߐ߫ ( ߛߊ߲߬߄߄߄ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ) ߞߵߊ߬ߕߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߎߓߋߘߊ ߓߐ ߡߊ߬ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߯ߓߊ ߀߈߆߁ ߠߊ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊ߲ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߓߟߏߞߊ߭ ߟߊ߫ ߸ ߀߈߆߁ ߠߊ߫ *

(( ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ))

    ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߦߴ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ߫ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ (( ߣߊߞߵߘߎ )) ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ (( ߞߙߌߕߌߞ )) ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ (( ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ )) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߘߌ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߍ߬ ߕߍ߫ ߞߏ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߍ߭ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߍ߭ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲ ߘߌ߫. ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߕߊ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߤߊ߲ߞߟߌ ߕߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߛߋߣߍ߲ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ،

ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ، ߌ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߭ ߣߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴ ߌ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ߥߌ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߸ ( ߛߊ߲߬ ߄߄ ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲ߣߊߓߌߟߊ߫ ߕߐ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߸ ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߓߌߟ ߐߝ߭ ߙߊߌߛߕ ) ߒ߬ߞߊ߬ ߲ߜ߭ߌߟߋ ߕߊ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊ߫ ߉߈߆߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߕߊ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߃߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫  ( ߆߃߂߁-߉߈߆߁ ) ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߛߋߣߍ߲ = ߘߋߞߵߟߙߊߛߌߦߐ߲ ߘߍ߬ ߘߙߏߥߊ ߘߋ߬ ߟߴߐߡ ߋߘߍ ߛߌߕߏߥߊߦߍ߲ ) ߏ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊ߫ ߉߈߇߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߲ߜ߭ߟߋ ߕߊ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߕߊ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߃߅߅ ߟߊ߫ ߸ ( ߆߃߂߁-߉߈߇߁ ) .

    ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߂ ߡߍ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ  ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ ߂ ߢߐߢߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫ ߝߏ߫ ߀߆߉߁ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߢߍ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߁-߁ ߣߊ ߞߊ߲ߣߊߓߌߟߊ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ . ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߰ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߌ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߖߎ߭ߕߍ߰ߣߍ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߐ߲߭ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߞߵ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߸ ߲ߠߎ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߞߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ߘߐ߫.

    ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߍ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߲ߠߎ߬ ߞߐߛߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߍ߬ ߘߊ߲ߘߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ .

    ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵ ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߊ ߝߍ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ..

ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߘߡߊ߲߬ߘߡߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߘߊ߲ߕߐ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ߊ߬ ߝߍ߭ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߞߐ߫ ، ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߬ ߟߐߣߌ߲ ߠߎ߬ ߢߊߢߌߢߌ߲ ߞߏ ߘߐߖߊ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊߕߌ߫ ߸ ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߟߐ߲ ߞߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߟߏ ߘߓߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߏ ߢߌߡߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴ ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߝߣߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ، ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߎߛߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߓߊ   ߬ߟߎ߬ ߕߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߵ ߬ߟߋ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߕߎߣߎ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߒߠߋ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߍ߲ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߘߐ߫ .

߂߲- ߊ߬ ߝߍ߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߛߌߜߍ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߐ߫ ߛߏ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߋ߲ߠߊߞߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߝߟߊ߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫ .

߃߲- ߊ߬ ߝߍ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲ ߘߌ߫ ߛߌߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߰ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߘߋ߲ߧߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߣߴ ߌ ߓߊߘߋ߲ ߕߍ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴ ߌ   ߕߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ، ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߝߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ߦߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߓߘߍ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߞߢߊ߫ ߖߐ߲ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߬ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߘߐ ߞߘߐ߫ .

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ، ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߎߛߊ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߜߏߦߊ ߡߍ߲ ߢߍ߫  ߸ ߏ߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ، ߤߙߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߤߙߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲ ߏ߬ ߓߍ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߊߣߍ߲߫  ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ، ߤߙߊ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫.

߄߲- ߊ߬ ߝߍ߭ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߣߎ߲߱ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߣߊ ߕߍ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝߌ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߕߍ߫ .

ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߢߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲ ، ߘߏ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߡߐ߯ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߝߘߊ ߘߐߙߐ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߓߊ߯ߙߘߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ ߡߞߊߙߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߟߎ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߟߎ߫ ߜߘߍ ߡߊ߬. ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߲߬ ߘߐߝߘߊ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߐ߬ ߞߎ߲߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߯ ߓߛߌߞߌ ߘߌ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߢߣߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߏ߫ ߡߊ߲ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ *

߅߲- ߊ߬ ߝߍ߭ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߛߌ߰ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߒߝߍ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߧߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߕߍ߰ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߝߟߐ߫ ߟߐ߬ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߝߍ߬

ߟߏ߲ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߒߝߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߘߌ߫ ، ߟߏ߲ߟߊ߲ߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߯ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ، ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߘߌ߫. ߤߋߦߌ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߟߏ߲ߟߊ߲ߧߊ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߣߴߊ߬ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ، ߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߓߌߦߊ߲ߦߊ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ-ߏ- ߞߏ߫ ߢߍ߫ ߸ ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌߖߎ߯ߦߊߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ . ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ ߸ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߘߏ߫ ߘߝߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߟߊ߲ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߬ ߦߋ߲߬ ، ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߓߐ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߦߙߐ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߝߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߊ߯ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߯ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ߡߊ ߡߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߡߐ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߔߊ߰ߛߌ߬ߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ ߟߊ߲ߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ .

߆߲- ߊ߬ ߝߍ߭ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߌ߫ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߣߊߥߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߘߐ ߓߍ߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߐ߬ ߞߘߐ ߕߘߍ߬ ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߓߏ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߃߁߲ ߟߋ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߘߌ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߬ߣߊ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ، ߛߊ߬ߙߌ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

ߊ) ߊ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߗߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߘߓߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ߡߛߏ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߣߐ߫ ߟߊߓߊ߮ ߘߋ߲ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߝߘߎ߫ ߡߊ߫ ߛߘߌ߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ .

ߋ) ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߭ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߕߐߦߊ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ .

ߌ) ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߛߌ߱ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߎ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߤߙߊ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ .

ߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߗߍ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߁ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߝߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߎ) ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߘߏߕߎ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߢߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߏ߫ ߞߐ ߡߊ߬ ߸ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߛߐߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߖߊ߲ߛߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ .

ߏ) ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߓߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߬ ߛߐ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ .

ߐ) ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߛߐ߲߭ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߯ߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߣߌ߫ ߛߎߓߊ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊߝߙߌߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߕߋߟߋ߲ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ .

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߞߎ ))

ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߛߘߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ، ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߸

                 ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߠߊߘߍ߬ ، ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲߫ ߸

߂߲- ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ، ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎ߲߫ ߸

                  ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߸ ߢߐ߲߮ ߠߊߝߛߊ߬ ، ߞߊ߬ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߘߊ߲ߞߎ߲

߃߲- ߣߴߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ، ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ، ߞߊ߬ ߒ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߸

                  ߓߊߏ߫ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ، ߡߐ߰ߦߊ ߖߎ߭ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲ߞߎ߲

߄߲- ߒ߬ ߧߋ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲ ، ߞߊ߬ ߞߐߣߌߦߊ߫ ߸

                  ߟߊߝߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ، ߌߞߏ߫ ߝߏ߬ߝߏ߫ ، ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߎ߲߫

߅߲- ߢߐ߲߯ ߞߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ، ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߸

                  ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ، ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲߫

߆߲- ߢߊ߲ߜߏߦߊߓߊ ، ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߸

                  ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߎ߬ߛߎ߬ ، ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߎ߬ߙߊ߲߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲߫

߇߲- ߞߊ߲߫ ߞߏߙߏ߲ ߘߌ߫ ، ߛߌ߱ ߘߐߜߏߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߖߛߐ߫ ߸

                  ߞߊ߬ ߕߊ ߛߎ߰ ، ߦߏ߫ ߕߊߞߊ߬ߟߊ ، ߥߟߊ߫ ߕߊߞߎ߲߫

߈߲- ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߦߝߊ߬ ، ߊ߲ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߣߊ߫ ߸

                  ߞߵߊ߲ ߢߐ߲߮ ߕߏ߫ ، ߢߐ߲߮ ߛߎ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߛߎ߲ߞߎ߲߫

߉߲- ߒ߬ ߧߋ߬ ߦߙߐ ߓߍ߯ ، ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߸

                  ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߫ ، ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߎ߲߫

߀߁߲- ߞߊߡߋߙߋ߲ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߟߊߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߸

                  ߡߊ߬ߗߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߕߋ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫

߁߁߲- ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ، ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߝߘߏ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸

                  ߟߎߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߎ߲߫

߂߁߲- ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ، ߢߐ߲߮ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߘߍ߲ ߢߐ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߸

                  ߜߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߟߎߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬

߃߁߲- ߟߎߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ، ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߌ߫ ߸

                  ߞߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ، ߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߬ ، ߛߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬

߄߁߲- ߛߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߸

                  ߞߊ߬ߝߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ، ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߎ߲߬

߅߁߲- ߞߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ، ߢߊߓߐ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ، ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸

                  ߞߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ، ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ، ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬

߆߁߲- ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ، ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫ ، ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸

                  ߓߍ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ، ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬

߇߁߲- ߟߎ ߣߌ߫ ߞߌ߲߭ ߠߎ߬ ، ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ، ߛߏ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߸

                  ߞߊ߬ߝߏ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߞߍ߫ ، ߜߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ، ߞߙߎߝߊ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬

߈߁߲- ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߭ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ، ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߟߐ߬ ߛߋ߲ ، ߓߊ߬ߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸

                  ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߸ ߟߊߒߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬

߉߁߲- ߘߍ߭ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫ ، ߣߊ߬ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߞߍ߫ ߸

                  ߘߊ߫ ߓߎ߲ߘߍ ߣߌ߫ ، ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߛߊ߲ߞߎ߲߫

߀߂߲- ߡߐ߰ߦߊ ߢߍߕߊ߯ ، ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ، ߝߟߐ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ ߸

                  ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ، ߞߵߏ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߸ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲߫

߁߂߲- ߤߙߊ߫ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߒ߬ ߧߋ߫ ߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߢߊ߫ ߸

                  ߡߊ߲ߕߙߐ߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ، ߒ ߧߴߏ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬

߂߂߲- ߣߌ߫ ߖߎ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ، ߒ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߘߍ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߸

                  ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߞߎ߲߫

߃߂߲- ߒ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߏ߮ ߟߊߢߊ߬ ، ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ، ߓߍ߯ ߘߐߜߏߦߊ߫ ߸

                  ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߛߍ߬ߓߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߌߞߎ߲߫

߄߂߲- ߛߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߊߝߏߦߊ߫ ߸

                  ߒ߬ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߕߏߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߣߎ߲߬ߞߎ߲߫

߅߂߲- ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߸

                  ߒ߬ ߧߴߏ߬ ߡߊ߲ߜߏ߬ߦߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ، ߡߐ߰ ߞߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫

߆߂߲- ߖߐ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߐ߫ ، ߡߎ߬ߣߊ߲ߝߏߦߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߸

                  ߤߊߟߌ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ، ߢߊߞߊ߲ߞߎ߲ ߓߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߓߊ߫ ߞߊ߲ߞߎ߲

߇߂߲- ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߠߊߓߍ߲߬ ، ߘߊߘߐߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߦߟߍ߫ ߡߎߢߍ߫ ߸

                  ߞߵߏ߬ ߕߌ߱ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߎ߲

߈߂߲- ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ، ߛߌ߱ ߘߐߘߌߦߊ߫ ، ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸

                  ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߞߣߐ߫ ߜߍ߫ ߸ ߊ߲ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊߞߎ߲߫

߉߂߲- ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߝߘߊ߫ ߸ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߣߌ߫ ، ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍ ߟߊ߫ ߸

                  ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߫ ، ߞߊ߬ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߘߊ߲ߞߎ߲߫

ߊߟߊ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ ، ߞߍ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߢߍ߫ ߸

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ، ߆߃߂߁ .

------------------------------------------------

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒߞߐ߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ))

    ߞߏߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߟߊ߬ߘߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߞߐ߫ . ߊ߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲ߓߌ߬ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߏ߲ . ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߢߍߕߊ߯ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ( ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ) ߞߏߟߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߘߌ߫ ، ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߂߁ ، ߓߊ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߟߐ߲ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߁ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒߞߐ߬ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ، ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫ ، ߡߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸

                       ߒ߬ ߧߴߏ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߟߊ߫ ߸ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ، ߘߎ߰ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬

߂߲- ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ، ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߒ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸

                       ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߐߣߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߕߟߋ߬ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫            

߃߲-  ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߐߣߌ߲ ، ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸

                       ߟߐߣߊ߲ߌ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ، ߡߐ߱ ߝߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫        

߄߲- ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߸

                       ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߘߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߞߎ߲

߅߲- ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ، ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ، ߓߍ߯ ߘߏߣߍ߲ ߟߐ߲ ߸

                       ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߛߣߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲

߆߲- ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߟߋ߬ߦߊ ߞߍ߫ ، ߛߓߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸

                       ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ، ߓߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫

߇߲- ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߐߖߊ߬ ߸ ߟߐߣߌ߲ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸

                       ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ، ߡߐ߰ ߟߊߦߟߍ߬ ، ߦߏ߫ ߓߊ߫ ߜߎ߲ߞߎ߲߫

߈߲- ߟߐߣߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ، ߡߐ߰ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ، ߓߌߦߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸

                       ߞߵ ߌ߬ ߕߏ߫ ߌ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ، ߡߐ߰ ߕߴ ߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ ، ߡߐ߰ ߕߴ ߌ ߘߊ߲ߞߎ߲߫

߉߲- ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ، ߡߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸

                       ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߲ ߤߊߡߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߌߞߎ߲߫

߀߁߲- ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ߫ ، ߡߊ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸

                       ߞߋߟߊ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ، ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߣߍ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ .

 

        ߛߓߍߦߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߲߬ߘߊ: ߂߇߉߁ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߉߃߁

         ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ .

ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ߲߬ߘߊ: ߈߇߉߁ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߈߉߃߁ 

 

 

      ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߓߍߦߟߊ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߊ: ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣ ߞߊ߲ߕߍ߫.    

  ߊ߬ ߓߊߟߍߡߊ߲ߠߊ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫: ߟߊ߲ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬، ߝߊߕߎߡߊ߫ ߞߊߙߌߝߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫    

   ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ( ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ) ߖߊ߰ߣߍ߫ = ߝߊߕߎߡߊ߫ ߓߊߓߊ߫،

  ߕߊ߲ߘߏ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬    

ߘߊߡߌߣߊ

 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫