teelen1

manden longna kuda

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߆߃߂߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮،.         ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ

    [ ߘߝߐ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ ]   ߞߐߜߍ : ߝߟߐ  -  ߝߌߟߊߣߊ߲  -  ߛߓߊߣߊ߲  -  ߟߊߓߊ߲

  [ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]   

ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫

ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬، ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫،..

 ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ߕߐ ߘߐ߫،..

 

    

[ ߋ ]

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߃߲: ߖߌߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߟߊ ߟߎ߬ ))

( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ )

(( ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߬ ߘߌ߫ ؟ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߅߲ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߆߲: ߜߟߏ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߢߐ߲߰ ߘߐ )) 

 (( ߣߎ߲߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߐ ߢߊ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

 (( ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐ ߢߊ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

(( ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߘߌߦߊ ))

 (( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

(( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎߓߊߟߌߦߊ ))

(( ߣߌ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

((ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ))

( ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ )

  (( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߄ ))

(( ߛߋ߲߬- ߘߐ߬- ߟߊ߬ߛߋ߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

(( ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ))

ߝߟߐ ߸ (( ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

ߝߌߟߊߣߊ߲: (( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߓߊߣߊ߲: ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߊ߲ߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ ))

(( ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߞߎ ))

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ، ߆߃߂߁ .

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒߞߐ߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ))

[ ߊ ]

 (( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߭ ߛߓߊߣߊ߲ ))

(( ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ  ))

(( ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ  ))  

(( ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߣߊ߲ߝߟߏ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ )) 

((  ߛߐߟߌ، ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ، ߛߌ߲ߞߊߟߌ، ߖߎ߬ߟߎ، ߘߐ߲ߘߐߟߌ ))

(( ߝߘߎ ߣߌ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߐ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫  ))

(( ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߎߊߊ߬ߟߎ ߘߐߦߏߙߏ߲ ))

(( ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߖߊ߭ ߣߌ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ))

(( ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ  ))

(( ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ))

(( ߡߏߦߌߓߊ߯ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ))

(( ߞߕߌ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ))

(( ߗߍ߫ ߕߊ ߣߌ߫ ߗߍ߫ ߘߐߝߘߊ ))

(( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߥ߯ߕߌ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ))

(( ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ))

(( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ))

(( ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ))

(( ߛߌ߰ߒߝߍ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ: ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߟߐ: ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ))

(( ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߂߲: ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ))

(( ߢߊ߬ߙߊ ߦߌߡߟߊ߫ ߁߭ ߸ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ))

 (( ߞߙߏߞߏ ߟߎ߬ ) )

( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ )

߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ :

ߊ) ߊ߬ ߝߟߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߭ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߕߙߊߟߌ ߘߐߙߐ߲ ߠߊ߫ ߥ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ .

ߋ) ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߥߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ .

ߌ) ߊ߬ ߤߙߐ߫ ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲߬ߘߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߍ߲ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߢߊ߲ߜߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲ߞߕߊ߬ ߞߏ߬ ߖߎ߮ ߞߍ߫ .

ߍ) ߊ߬ ߤߙߐ߫ ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊߞߙߐߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊߟߌߗߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߡߛߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߡߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߛߋ ߥߊߟߌߗߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߬ߟߏ߲ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߦߏ߫ ߣߊߛߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ. ߏ߬ ߟߋ ߞߐߛߐ߲߬ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߛߏ ߦߴߌ ߡߛߏ߬ ߗߋ߲߰ߓߊ ߞߐ߫ ߡߊ߬ߕߐ߰ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߏ߬ߛߏ ߖߋ߬ߕߌ߰ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߋ߬ .

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߋ߬ߟߌ ߤߙߐ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߟߐ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߜߟߏ߬ ߞߙߊ ߘߌ߫ ، ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߣߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߜߋߟߋ߲ ߸ ߦߙߌ ߡߍ߲ ߝߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߬ߞߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(( ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߬ ߘߌ߫ ؟ ))

ߒ߬ߓߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߫ ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߙߞߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߊߕߏ ߛߊ߲߬ ߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ، ߛߎ߬ߙߊ߬ߞߕߊ߫ ߓߎߣߎ߬ ߡߊߟߞߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߊ߰ߓߊ߬ ߝߊߘߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ، ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߃ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߤߛߊߣ ߓߣߎ߬ ߛߊ߯ߓߕߌ߫ ) ߣߌ߫ ( ߬ߓߘߎ߬ߟߊߤ ߓߣߎ߬ߙߊ߬ߥ߯ߤߊ߫) ߣߌ߫ ( ߓߊ߯ߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߟߞߌ) ߘߌ߫ . ߒ ߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߣߍ߰ߓߐ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ، ߓߊ ߥߎߦߊ߫ ߁ ߡߍ߲ ߘߌ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߀߀߁ ߟߊߜߏ߬ߛߌ߬ ߸ ߏ߬ ߡߊߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊߣߎ߲߬ߞߎ߬ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ .

߉߁߁߲- (( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߅߲ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߝߌ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߓߌ߬ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߖߌ ߟߎ߫ ߡߊ߲ߞߕߎ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߙߎ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߖߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߊ߲ߞߕߎ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߙߐߡߊ ߕߙߊ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ߬ ߢߌߡߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ .

ߦߟߌߟߊߘߌߦߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߡߊߛߐ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ߠߊ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߞߐ߱ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߡߎ߮ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ، ߓߌߦߊ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߊ߲߬ .

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߚߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߖߡߊߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߛߊߣߌ߲ ߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߣߊ ߝߊ߲ߓߊ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߛߍ߬ߞߍ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߤߊߟߌ ߓߌ߬. ߥߊߘߌ ߕߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߝߛߊ߬ߙߌ߫ ߒ߬ ߢߍ߫ ߥߊߘߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߥߊߘߌߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߥ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߥߊߘߌߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ( ߥߊߘߌ ) ߘߌ߫ .

(( ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߦߌߟߡߊ߫ ߆߲: ߜߟߏ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ))

     ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߜߏ߬ߟߏ ߟߏߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ( ߛߊ߲ߡߘߊ، ߝߙߊߓߊ߲، ߓߊߛߊ߬ߓߊ، ߞߙߌߞߍ، ߞߙߊ߬ߝߋ߬ ߖߟߎ، ߣߎ߰ߙߋ߲߬ߖߟߎ، ߝߟߊߡߎ߲، ߞߙߌߞߍ߫ ߞߘߐߟߊߝߋ߲، ߜߌߢߍ ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߛߎ߬ߕߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߕߎ߬ ߊ߬ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ( ߟߊ߬ߡߌ߲، ߟߛߌߡߎ߲، ߞߌ߬ߘߌ߲، ߓߊ߲߱، ߟߊ߭، ߡߊ߲ߞߊ߬ߣߊ، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߝߊ، ߖߎߝߊ߫ ߟߊ ߓߌߟߊ ) ߬ߟߋ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߘߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߗߋ߲߰ߢߊ ߞߟߐ߬ ߢߌߡߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߦߏ߫: ( ߛߐ߬ߙߐ߲، ߓߟߐ߬ߕߌ، ߛߙߎߛߙߎ، ߖߎ߬ߝߌ߲، ߘߎ߬ߓߏ߲߬ ߞߙߊ، ߓߊ߯ߜߍ، ߓߊ߯ ߞߊߟߋ، ߓߊ߯ ߝߌ߲، ߟߏ߲ߡߊ߲ߛߊ، ߛߎ߭ߕߊ߬ߣߊ، ߞߙߊ߬ߥߊߙߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߟߎ߬.)

߁߂߁߲- (( ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߢߐ߲߰ ߘߐ ))

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐߝߘߊ ߞߐ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߘߐ߫ ߔߍߙߍ߲ߎ߲߫ ، ߓߊ ߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߛߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߕߏ߲ߕߊ߲ ߠߎ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߞߏ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߀߈߆߁ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߛߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ % ߀߁ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ، ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ % ߀߉ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߛߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏ߲ߒߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߟߊ߫ ، ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߝߊߟߋ߲ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :

ߊ) ߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߋ߬ߦߊ ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߊߟߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߛߌ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߡߌ߲߬ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫. ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߏߡߊߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߙߌ ߛߌ ߘߌ߫ ߜߊ߰ߟߏ ߣߌ߫ ߢߊߡߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߕߍ߬ߣߍ߲߬ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߦߊ߬ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߟߊ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߛߟߎ߬ ߕߎ߲߮ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߬ ߡߊ߬ߟߛߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ .

ߋ) ߥߊߟߖߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߓߊ߰ߦߐ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߎ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ، ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߜߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߝߘߎߢߐ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߘߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߚߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ .

ߌ) ߕߏ߲ߕߌ߯ ߛߏߡߊ߫ ߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߖߏ߬ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߖߌ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߤߊߘߌߦߊ߫ ߡߌߘߟߊ ߘߋ߲ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ ߛߊ߬ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߘߌ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ ߡߏߙߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫ ، ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߟߊ߲ߔߊ߯ߛߌ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߯ߣߊ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߓߟߊ ߝߊ߬ߛߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߤߙߐ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߘߌ߫. ߓߊ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߓߊ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ ߛߍߣߍ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ .

߂߂߁߲- (( ߣߎ߲߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߐ ߢߊ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߣߎ߲߰ߞߎ߲߬ߘߌ߰ߦߊ ߕߘߍ߬ ߝߊߣߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߓߊ ߝߊߣߍ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߎ߬ߡߎ߲ ، ߦߏ߫ ߞߎߦߊߕߍ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ، ߛߌ ߡߐ߭ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߣߎ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ߝߊߣߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊߣߍ ߸ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲ ߝߊ߲߭ ߣߌ߫ ߣߍ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߝߊ߲ ߣߍ߮ ) ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊߣߍ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߢߍ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߞߏߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߣߎ߲߰ ߞߎ߲ߕߌ߰ߦߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ߦߌ߬ ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߡߐߣߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߣߎ߲߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߝߊߣߍ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߲ߡߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߢߊ-ߊ- ߢߊ߫ ߡߊ߬ .

߃߂߁߲- (( ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߐ ߢߊ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ))

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߀߈ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߞߟߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߞߏ߬ߛߋߞߏ߬ߛߋ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߓߊ߫ߕߌ߯ߦߊ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߎ߬ ߡߎߛߊ ߟߊ߫ ߤߖߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬  ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߄߃߃߁ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߡߊ߲ߛߊ ߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ، ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ ߝߊߘߌ߲ ߓߍ߯ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߐ߬ ߕߏ߲ ߝߊ ߖߌ ߟߊ߫ ߟߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߮ ߠߊ߫ ߣߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߢߊ߫ ߟߐ߲ ، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߡߊߣߐ߯ ߟߊ߫ ߟߵߏ߬ ߛߎ߮ ߘߐ߫، ߕߏ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߸ ߛߌߟߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߲ߞߎ߬ߟߊ߲ ߓߍ߯ ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߣߐ߯ߘߌ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߣߐ߰ ߞߊ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߫ ߢߡߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬  ߓߊ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߛߌߟߊ߲ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߟߊߓߎ߮ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߣߴ߲ߠߎ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߴߊ߲ ߟߐ߬ ߖߋ߲߬ߓߋ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲ ߞߴߊ߲ ߣߌ ߣߴߊ߲ ߖߛߎ߬ߞߟߏ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ ߓߟߏ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߣߐ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߲ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫ ، ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߁߭ ߘߎ߬ߛߊ߬ߝߌ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߖߎ߬ߛߎ ߟߊߟߐ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߒ߬ ߖߋ߬ߕߌ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ! ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ ߟߋ߬ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߘߚߎ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߞߣߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߡߊߛߌߟߊߣߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߘߊ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߠߎ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊߟߴߊ߬ ߕߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߒ߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߸ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߒ߬ ߣߌ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ ، ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߡߞߊߘߊ߲ ߞߵߊߊ߬ߟߎ ߖߘߍ߬ ߡߊߝߐߦߌ߲ߝߐߦߌ߲ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߕߏ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲ ߡߊ߬ ، ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߛߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߓߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎߡߊ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߞ߭ߡߊ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߐߣߐ߲ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߵߏ߬ ߟߊ߫:

ߊ) ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߊ߲߬، ߞߏ߫: (( ߲ߠߎ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߲ߠߎ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߓߚߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ (( ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߞߟߍ߬ )) ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ( ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߝߋ߲-ߋ- ߝߋ߲ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ).

ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ߬ ߠߎ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߛߎ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌߣߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ ߝߏߦߌ ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߜߟߍߦߊ ߣߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߮ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߖߐߞߎߟߌ ߢߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫ ، ߲ߠߎ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߋ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߥߟߴߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߍ߯ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߏ߰ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߖߘߍ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߖߐ߲߰ߧߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߬ ߝߋߎ߫ .

 (( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ߬ ߜߍߟߍ߲ )) ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߌߛߍ ߖߍ߬ߘߍ  ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߛߌ ، ߓߚߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߵߊ߲ ߘߐߛߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߍߞߐߣߐ߲ ߣߴߊ߲ ߕߊ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߝߊ߬ߙߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ߸ ߊߟߎ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߍ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ( ߂߲ ߀߉߁߲ )

߂߲- ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߬ ߝߊ߲߬-ߊ- ߝߊ߲߬ ߸ ߊߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲ ߦߋ߲߬ ߸ ( ߂߲-߁߉߁߲ )

߃߲- ߸ ߣߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ( ߂߲-߁߉߁߲ )

߄߲- ߸ ߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲ -ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߯ ߓߊ߲ ߜߋߙߊ߫߸ (߂߲-߃߉߁߲)

߅߲- ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߊߘߏߒߠߊ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߊߘߏ߲ߠߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ( ߂߲- ߄߉߁߲ )

߆߲- ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߞߡߊ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߟߊߣߐ߬ ߗߍ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߖߎ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߲߬ߙߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸، ( ߛߎ߯ߙߊ ߈߲ ߟߝߊߙߌ߫ ߀߆߲ )

߇߲- ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫؟ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ؟ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߓߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ( ߛߎ߯ߙߊ ߉߲ ߟߝߊߙߌ߫ ߃߁߲ )

߈߲- ߸ ߓߏ߬ߙߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߌ߭ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲ߧߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸( ߛߎ߯ߙߊ ߃߃߲ ߟߝߊߙߌ߫ ߆߁߲ ) .

ߋ) ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߸ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߫ ߜߟߏ߬ ߟߏ߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߞߙߌߞߍ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߝߋ߬ ߖߟߎ ߣߌ߫ ߣߎ߰ߙߋ߲߬ ߖߟߎ ߣߌ߫ ߝߟߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߗߌߙߏ߲ ߣߌ߫ ߡߎߥߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߒ߬ ߖߋ߬ߕߌ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߸ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߢߣߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߠߎ߫ ߜߟߏ߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ ߕߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߛߊ ߞߐ߫ ؟

     ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߠߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߛߋ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߲ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߜߋߙߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߍ߯ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߤߋ߱ ߸ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߟߋ߫ .

ߌ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߸ ߝߌ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߯ ߞߊ߲ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫: ( ߒ߬ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߛߊ߯ߣߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߖߋ߬ߕߌ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ ߠߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߣߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߢߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߡߊߦߐ߬ߙߐ ߘߌ߫ ؟ ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߞߎ߲߭ ߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߫ ߥߟߴߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫ ، ߓߊ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߤߙߐߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߯ߞߌߙߊ߫. ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߌ ߡߴߌ ߞߛߌߞߛߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߌ ߡߏߦߌ߫ ߞߎ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߓߊߟߏ߫ ߞߎ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߣߌ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߛߌߣߌ߲ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߎߟߊ ߟߎ߫ ߞߏ߲ߙߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋ ߣߴߊ߬ ߟߐ߮ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒߞߊ߬ߣߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߍ߯ ߜߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߝߌ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߖߌ߰ߛߌ߰ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߖߙߌ߫ .

ߍ) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ (( ߒ߬ ߠߎ߬ ߝߐߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߣߊ߲ߞߌ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߟߏߞߏ߬ߕߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߕߐ߯ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߘߌߡߊ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߊ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߟߊߝߋ߲ ߘߐ߫ ߛߦߊ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߫ ߟߊ߲ߓߋ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ ߝߊߘߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞ߭ߡߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߒ߬ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫ ߛߌߣߌ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߢߊߡߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߲ ߝߊ߲߬ ߂ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ ߠߎ߫ ߖߋ߬ ߟߌ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߡߊߕߐ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ )) ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߍ߯ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߤߋ߯ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߞ߭ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞ߭ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊߊ߬ߟߎ ߓߊ߯ ߢߍ ߕߊ߬ ߛߌߣߌ߲ ߸ ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߖߍߣߍ߲ ߛߋߕߐ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐߙߐ߲ ߘߌ߫ ߓߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߥߊߘߌߥߊߘߌ߫ ߞߊ߬ ߜߍ ߓߊ߲߫ .

ߎ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߎ߲߭ ߸ ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫: (( ߓߍ߯ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߒ߬ ߠߎ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߛߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߖߏ ߣߌ߫ ߖߍ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߣߌ߲ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߜߊ߲ߞߊ߲ߕߐ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲ ߠߊ߫ ، ߓߚߏ߫ ߝߏ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߛߌߣߌ߲ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߓߊߡߐ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ )) ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߌ߱ ߸ ߛߡߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߜߍ߬ߟߍ߲ߡߊ߲߬ ߝߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߢߊ-ߊ- ߢߊ߫ ߡߊ߬ .

ߏ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߎ߲߭ ߸ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ : (( ߒ߬ ߠߎ߬ ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߛߎ߮ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߛߌߣߌ߲ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߓߚߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߙߊ߬ߦߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߌߣߌ߲ ߸ ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߊ߬ߟߌ߬. )) ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߟߏߡߊ߫ ߝߐ߫ .

ߐ) ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߬ ߞߵ߬ ߟߐ߬ ߓߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߊ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߏߙߌ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߬ߟߊ߯ߤߎ߬ ߊߞߌ߬ߓߊߙߎ ߸ ߣߊ߬ߓߌߟߌ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߕߐ ߣߌ߲߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߱ ߞߟߏ߫ ߘߊߎߘߊ߫ ߢߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߲ߙߍ ߏ߬ ߕߏ߫ ߣߎ߲߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߛߌߣߌ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ ، ߓߊ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߬ߘߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߛߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߋߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߣߎ߲߰ ߡߊ߲ߛߊ߸ ߞߎߡߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߛߎ߬ ߛߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߐ߫.) ߏ߬ ߓߊ߲ ߸ ߣߎ߲߰ ߡߊ߲ߛߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : (( ߗߍ߬ ߞߊ߲ߕߍ߰ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߎߡߊߣߍ߲ ߒ߬ ߠߎ߫ ߣߎ߲ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߋ߲-ߋ- ߝߋ߲ ߓߟߏߟߊߘߏ߲ ߗߍ߬ߦߊ߬ߝߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ- ߢߊ߫ ، ߲ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ ߞߏ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߮ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߟߍ߬ߝߋ߲ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߓߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߣߎ߲߰ ߟߎ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߀߄ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߓߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬  ߟߞߊ߬  ߣߎ߲߰ ߟߎ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߥߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߞߟߍߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ، ߏ߬ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߲ߠߎ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌߣߌ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ )) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߍߥߊ ߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߐ߲ߞߐ߲ ߓߐ߲ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ، ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߘߍ߬ߡيَ‍߲ ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲ ߞߊ߬ ߕߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߔߘߏ߬ߞߟߏ߬ߡߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߔߘߏߞߌ߬ .

ߞߣߍ ߓߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߏ߲ߛߙߏߡߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߟߐߣߍ߲ ߜߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߌ ߛߎ߲߬ߕߟߋ ߡߊ߫ ߞߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߦߊ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߋ߬ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐߣߊ ߟߊߦߟߍ߬ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߋ߯ߟߋ߯ ߝߎߚߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߊ߬ߙߏ߲߬ ߔߌߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߐߘߐ߲ ߜߍ ߟߊ߫ ߔߊ߫ ، ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߋ߬ ߖߡߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߥߎߛߊߦߌ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߛߎ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߢߊߡߢߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߋ߯ ‍! ߖߊ߰ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߊ߰ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ‍! ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߖߐ߫ ، ߡߐ߬ ߟߋ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߣߐߡߊ ߝߊ߰ߡߎ߲ ߊ߬ ߥ߯ߕߌ ߟߊ߫. ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߍ ߓߍ߯ ߘߐߛߊ߲߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߜߍ ߘߌ߫ ߥߊߘߌߥߊߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߐ߫ ߦߙߌ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߋߎ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߏ߫ ߓߡߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߞߐߓߊ ߞߘߐ߫ ߔߏ߲߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ ߓߊߘߌߓߊߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߝߍ߫ ߞߙߊߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ، ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߜߊ߲ߛߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝߎߝߊ߯ߝߎߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊߝߏߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ، ߓߊ ߝߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏߙߏ߲ ߞߙߊ ߛߙߊ ߞߍߕߴ ߏ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ؟

ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߝߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߛߌ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊߕߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߗߍ߬ߞߊ߲ߕߍ߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߏ߬ ߘߝߊ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߖߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߊ߰ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬  ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߚߏ߫ ߡߛߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ ߗߍ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ ߕߘߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߘߐ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߜߋߙߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߛߊ߬ߦߊ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ߞߏ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ . ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߛߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߘߎ߲ߘߎ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ߘߏ ߣߴߊ߬ ߢߊߝߐ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߞߘߎ߫ ، ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ ߕߍ߫ ߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߝߛߍߝߛߍ߫ .

ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐߛߎߡߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߣߌ߬ߓߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲ߞߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

߁߭- ߝߊ߬ߣߌ߲ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߫ ߟߐ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ .

߂߲- ߣߌ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߎ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߓߊ ߞߏߕߍ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲ߒ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߝߎߚߎ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ .

߃߲- ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߋ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߛߐ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߟߋ ߏ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߍ߭ ߞߏߢߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߡߊ߲ߜߏߦߊ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ .

߄߲- ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߫ ߕߊ߯ߡߟߊ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߌ߫  ߡߐ߰ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߞߏ ߛߎ߯-ߎ- ߛߎ߯ ߟߐ߬ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ ߢߊ߬ ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߸ ߊ߰ ߓߐ߫ ߦߋ߲ .

߅߲- ߞߎ߬ߟߋ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߓߍߟߌ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߏ߫ ߌ ߞߎ߬ߟߋ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߡߊ߬ ، ߓߚߏ߫ ߞߎ߬ߟߋ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ( ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߎ߮ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߖߊ߲ߝߊ߬ߟߊ ) ߖߊ߲ߝߊ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ( ߡߊߙߊ߲ߛߊ ) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߞߍߟߊ߫ ߝߊ߰ߕߐ߬ߟߊ ߣߡߌߛߊߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߖߊ߰ ߒ ߝߊ߰ ߞߏ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲ ߒ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ) ߖߊ߰ ߒ ߝߊ߱ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ( ߖߊ߲ߝߊ )

߆߲- ߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߙߌ߫ ߡߊߟߛߍ ߣߌ߫ ߝߍߙߍ߲ ߛߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߘߌ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߥߟߵߊ߬ ߘߍ߭ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߛ߭  ߛߏߛߌߦߊߟ ) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߣߎ߲߱ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ، ߝߟߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߛߟߎ߬ ߟߐ߬ߟߊ ߣߍ߰ ߓߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߛߓߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߓߟߊߣߎߡߎ߲ ߦߙߌߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊߦߟߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߛߌ߫ ߡߐ߰ ߖߐ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ .

߄߂߁߲- (( ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐߘߌߦߊ ))

ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߡߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ ߢߊ-ߊ- ߢߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲ ߸ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߏ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲ߡߐ߰ߦߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߐ߫ ، ߤߊߟߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߞߘߐ ߟߎ߮ ߞߵߊ߲ ߢߍߛߌ߰ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ߡߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߣߌ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߐ߰ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߋߕߌ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߓߋ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߟߌߟߊߕߍ߯ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ، ߊ߲ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߭ ߛߋ߲߭ ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߦߋ߫ ߓߌ ߓߐ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߌ߬ߙߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊߣߊ߬ ߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߐ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲  ߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߝߐߕߐ߫ ߣߌ߲߬ : ߝߟߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߉ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ :

߁) - ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߊ ߝߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߊ߲ߘߊ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߗߍ߭ ߓߋ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߓߋ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߘߌ߫ .

߂)- ߞߵ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߕߊ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ .

߃)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߞߍ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߣߊ߫ ߕߊ߫ ߝߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߗߍ߭ ߡߐ߬ߞߍ ߦߴߊ߬ ߞߢߊߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߡߐ߬ߞߍ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߘߌ߫ .

ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߘߋ߲ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߗߍ߭ ߡߐ߬ߘߋ߲ߞߍ ߦߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߐ߬ߘߋ߲߬ ߡߛߏ ߦߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫ .

߅)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߊ߫ ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߗߍ߭ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߡߛߏ ߘߌ߫ ، ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߟߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߗߍ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߎ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߤߙߊ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫.

߆)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߡߛߏ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߣߊ߫ ߕߊ߫ ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߗߍ߭ ߡߐ߬ߡߘߏ ߦߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߡߐ߬ߡߛߏ ߦߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߡߛߏ ߘߌ߫ .

߇)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߞߟߊ߬ߡߍ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߍߣߍ߲ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ .

߈)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊߙߌ߲ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߟߊ߬ߡߍ ߟߵ ߌ߬ ߘߌ߫ .

߉)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߕߍ߫ ، ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ߘߌߣߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߞߐߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߂߂ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߘߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߀߁)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߓߊߙߌ߲ߢߐ߮ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊߙߌ߲ ߡߛߏ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊߙߌ߲ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ .  

߁߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ߓߍߣߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߐߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ .

߂߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߓߊ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

߃߁߲)-ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߙߋ߲ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߡߊߡߊߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ .

߄߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.

߅߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߍߡߊ ߕߍ߫ ، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߣߍߘߋ߲ߡߊ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߓߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ .

߆߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߞߣߍߞߍߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߗߍ߬ߓߦߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ .ss=MsoBodyText dir=rtl style="margin-top: -߈; margin-bottom: -߈">߇߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߞߣߍߞߍߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍߖߋߟߌ ߕߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߎ߬ߟߋ ߝߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫ .

߈߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߜߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߋߙߋ߲ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߕߎ߬ߡߊ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߗߍ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߜߊ߲ߦߊ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫ .

߉߁߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߜߊ߲߫ ߖߌߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߝߘߎ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߣߌ߫ߡߛߏ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߸ ߘߋ߲ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ .

߀߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߜߊ߲߬ ߝߎߙߋߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߝߘߎ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߣߌ߫ߡߛߏ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ .

߁߂߲)- ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߜߊ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ߕߍ߫ ߸ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊߘߊ߲ ߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߕߐߦߊ ߘߐߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬ .

߂߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߞߢߊ߬ߒߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߝߘߎ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊߣߊ߬ ߓߐ߫ .

߃߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߘߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߛߘߌ߬ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߥߟߊ߬ ߁ ߘߐ߫ .

߄߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߕߍ߫ ، ߦߏ߫ ߖߊ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߕߊ ߟߊߘߊ߲ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ .

߅߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߕߍ߫ ، ߓߊ߰ߦߐ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ .

߆߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߞߊߣߖߌ߫ ߛߌߣߊ ߕߍ߫ .

߇߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߕߋߛߙߌߣߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߗߍ߬ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߍ߫ .

߈߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌߝߘߎߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߕߋߙߌߞߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

߉߂߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߐ߯ ߞߎ߲ߓߊ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍߣߐ߯ ߡߌߛߍ߲ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ، ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߯ ߣߌ߫ ߞߘߐߦߊ  ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߘߐ߯ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߯-ߊ- ߢߊ߫ ߡߊ߬ .

߀߃߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߣߎ߬ߡߐ߯ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ :

ߝߟߐ: ߊ߬ ߞߘߐ߬ ߡߛߏ߫ ߗߍ߬، ߝߌߟߊߣߊ߲: ߊ߬ ߞߘߐ߬ ߡߛߏ߫ ߗߍ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ، ߛߓߊߣߊ߲: ߊ߬ ߗߍ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ .

߁߃߲)- ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߣߎ߬ߡߐ߯ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ :

ߝߟߐ: ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ ߡߏ߬ߛߏ ، ߝߌߟߊߣߊ߲: ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ ߡߏ߬ߛߏ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ،

ߛߓߊߣߊ߲: ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߐ߮ ߟߎ߬ .

߁߃߲) ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߣߎ߬ߡߐ߰ߓߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍߣߍ߲ ߗߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ .

߂߃߲) ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߣߎ߬ߡߐ߰ߟߋ߲ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍߣߍ߲ ߛߌ߰ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ *

(( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ))

ߊ) ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬ .

ߋ) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊߣߌ߲ߖߌ߫ ߛߌߣߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߬ߟߋ߬ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ .

ߌ) ߣߌߜߟߍߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߢߊ߬ߒߡߊ ߣߌ߫ ߝߘߎߛߊߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬ .

ߍ) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߓߊߙߌ߲ߢߐ߲߮ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬ .

߅߂߁߲- (( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߡߐ߱ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߓߊ߯ ߓߍ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐߖߊ߬ߕߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߦߟߍ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸  ߞߏ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ، ߓߊ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߖߌ ߟߊߓߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߘߊߥߎ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߙߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߖߛߎ߫ ߞߊߛߌ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߣߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ .

ߢߐ߲߯ ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߜߊߛߌ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߦߟߍߡߊߞߏ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߬ߘߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߞߏ߬ߝߐ߬ ߣߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ، ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ ߕߋ߲߬ ߕߐߟߍ߫ ، ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߝߊ߬ ߘߟߊߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߣߊߣߌ߲ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߊߟߎ ߓߋ߲ߓߊ ߘߌ߫ .

ߛߏ߲߰ߟߏ߲ ߡߊ߱ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߛߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߕߌߢߍ߫ ،

ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ ߥߟߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߕߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߛߙߊ߬ ߊ߬ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߢߍ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߍߥߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߏߟߏ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߢߊߖߌ ߟߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߘߐ߯ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߛߙߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߡߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߦߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ .

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߛߘߍߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰  ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߯ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߕߣߊ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߓߊߞߍ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ .

ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߞߎߘߦߊߕߐ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏߞߊ߲ ߕߋ߬ ߟߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߔߊ߫ ، ߞߊ߬ ߛߌ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߢߍߡߐ߯ ߓߟߏߞߊ߲ ߕߋ߬ ، ߞߵߊ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߊ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߛߌ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ، ߝߏ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߣߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴ߬ߟߋ ߓߊߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߣߴ ߌ ߓߘߊߡߐ߯ ߞߎߣߊ߲ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ߧߊ ߟߊߘߊ߲ ߛߌ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߊ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲ ߞߎߘߊߦߌ߫ ، ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߘߐߖߐ߲߬ߛߐ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߲߰ ߓߴߏ߬ ߞߐ߫ ߘߐ߫ .

      (( ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ )) ߛߊ߲߱ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߞߊߟߊ߲ߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߥߊ߫ ߔߏ߲ ، ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߬ߦߊ ߞߟߐ߬ ߖߊ߲ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߃ ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߄ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߛߊ߲߰ ߕߌߦߊ ) ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߲߰ ߓߐ߫ ߡߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߓߴߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߘߎ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߜߡߊ߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߲ ߠߊߘߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߛߐ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕئ‍߲ ߘߐߖߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߮ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߠߎ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߲ ߖߓߍ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߛߏ߲߭ ߣߌ߫ ߣߏ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߒ߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߌ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲ ߕߍ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߤߊߟߌ߬ ߛߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߘߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒߠߋ ߓߊߙߌ߲ߠߊߞߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߣߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲ ، ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߞߛߊ ߓߟߏ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߎ߰ߡߍ ߓߊߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߱ ߘߌߦߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߌ߲߭ ߕߏ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߞߘߚߎ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߕߊ߯ߡߟߊ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ ߏ߬ ߣߴ߬ߟߋ߬ ߛߌߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߧߊ ߟߴߏ߬ ߛߎ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߜߊ߲ߛߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߲ߛߊ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬

ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߒߝߊ߯ߟߌߝߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߬ߟߌ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫  ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߏߙߌߓߟߊ߫ ߞߊߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߟߊ ߞߊߓߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߓߊ ߞߊߣߊ߬ߙߊ ߖߘߍ߬ߥߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

(( ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎߓߊߟߌߦߊ ))

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߊ߲ߘߊ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߸ ߗߍ߭ ߕߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߣߍ߲ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߣߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߌߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߣߐ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߐߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߓߊߘߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴ ߌ ߛߌߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߡߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߝߘߎ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߘߐ ߞߣߐ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߴ ߌ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߓߊ߯ ߝߘߎ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߜߏߦߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߔߛߐߞߐ߫، ߓߊ ߡߛߏ߬ ߞߏ ߖߌ߰ߣߊ  ߓߊ߲ߣߍ߲ ߣߐ߬ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߋ߬ ߞߢߊߡߊ߲. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎߓߊߟߌߦߊ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲߫ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߓߊߘߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߛߋߙߙߋ߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ .

߆߂߁߲- (( ߣߌ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߢߊ ))

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߸ ߓߌߘߊ߲ ߦߋ ߕߘߍ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߛߊ߲ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ ߕߍ߫ ، ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߕߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߓߌߘߊ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߥ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߛߋ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴ ߌ ߓߌߘߊ߲ ߡߊ߬ ، ߌ ߕߍ߫ ߞߎߡߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߘߊߥߎ߲ߣߌ߲ ߞߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߌ ߕߴߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߓߏ߭ ߕߋ߬ ߊ߬ ߓߌߘߊ߲ ߢߣߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߏ߭ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߋ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߔߏ߲ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߣߝߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫. ߛߏ߲߰ߟߏ߲ ߘߋ߲ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߓߊ߫ ߢߐ߲߰ߠߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌߘߊ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߕߐ߲ ߓߌ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߡߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߊߥߎ߲ߣߌ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߴ ߌ ߓߌߘߊ߲ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߓߏ߭ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߕߴߏ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߗߋ߬ߖߎ߯ ߊ߬ ߛߎߡߊ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵ ߌ߬ ߖߊ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߐ߰ ߖߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߵ ߌ߬ ߓߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ߬ ߡߊߓߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߔߏ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߕߊ ߘߴ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߓߊߘߋ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵ ߌ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߊߝߍ߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߓߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߙߐ ߟߊߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߛߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߡߌߙߌ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߤߙߐ ߟߐ߬ ߊ߬ ߕߙߐ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ ߓߊߛߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߔߚߎ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߦߋ߫ ߤߙߐߓߘߍߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߞߍ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߡߐ߰ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߌ ߣߐ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊߓߊ߲߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߘߐߖߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߍ߰ ߌ ߘߐ߫ ، ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߜߎ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߜߍߟيْ‍߲ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߸ ߛߴ ߌ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߯ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߕߏ߫ ߌ ߘߐ߫ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߤߙߐ ߣߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߛߊ߬ߝߙߎ߬ߟߊߦߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߤߙߐ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߓߏ߲ߢߊ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߞߐߘߍ߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߘߎ ߛߊ߬ߣߊ߲ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߎ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߣߌ߬ߡߐ߮ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߣߎ߬ߡߐ߮ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߣߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ . ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߟߏ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߏߦߌߓߊ߯ߦߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߤߊߟߌ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߴߊ߬ ߢߊ ߥߛߎ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ ߕߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߫ ߁ ߔߋ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߓߐ߬ ߝߢߐ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ߡߐ߮ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߥߏߎ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߓߘߴߊ߬ ߢߊߥߎߟߎ߲ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߡߐ߬ ߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ߢߐ߲߮ ߘߐߖߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ، ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ ߌ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߮ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߝߍ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߓߌߘߌ߲ ߠߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߡߊ߬ ، ߞߏ ߓߊ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߘߐ߬ߦߊ߬ ߟߴ ߌ ߣߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ߦߊ߫ ߌ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߎ߫ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߞߘߐ߬ߦߊ߬ ߟߴ ߌ ߞߘߐ߬ ߘߌ߫ ߢߊ-ߊ- ߢߊ ߡߊ߬ ، ߛߊ߲ߘߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߢߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߟߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߓߍ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߓߚߏ߫ ߦߟߍ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߘߐߘߌߦߊ ߛߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (( ߡߐ߰ ߓߴ ߌ ߢߌ߲ ߞߍ߫ ߜߋߛߊ߫ ߞߌߛߍ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߐ߯ߡߊ߲ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߢߌߡߴߊ߬ ߘߐ߫ ))ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߘߏ߲ߒߠߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߘߊ߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߣߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ (( ߞߘߐ߬ߡߊ߲ߡߐ߰ ߝߍߦߊߣߍ߲ ߓߏ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߜߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߝߍ߫ ߟߊ߫ )) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߓߊߛߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߛߊ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߍߜߟߍߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߖߎ߯ߖߎ߯ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ߡߐ߰ߓߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߮ ߘߌ߫ ، ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߘߐ߬ߕߎ߲ߓߎ߬ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߡߐ߮ ߘߌ߫ ، ߢߊߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߘߍ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߬ ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫  ߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߓߊ ߊ߰ ߞߘߐ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߡߌߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߓߚߏ߫ ߓߘߍ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ߝߢߐ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߣߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߘߐ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߠߊ߬ߕߍ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲ ߢߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߁ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߛߘߍ߫ ߁ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝߌߟߊ߲߫ ߁ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߁ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߢߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߢߊ߫ ߛߌ߬ ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߲ߓߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߐ߲ ߸ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߞߘߐ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߞߢߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎߜߍ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫: ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߓߎ߰ߘߌ߬ ߘߐ߬ߕߏߟߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ߦߊ ߓߛߊ߫ ߝߟߍ ߣߴߊ߬ ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߣߍ߫ ߦߙߌ߫ ߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߓߦߊ߬ ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߏ߬ߟߌ߬ ߡߊ߬ߖߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߣߍߘߋ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ߡߊ߬ߛߏ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲߫ ߓߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊߘߌ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߓߙߊߡߊߞߐߣߐ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߓߙߊߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߜߌߛߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߜߍ߬ߦߊ    ߣߴߊ߬ ߦߟߌߡߊߟߐ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲߫ ߞߏߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ))

ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߢߊ߮ ߣߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߯ ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߢߊߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫. ߘߊ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߕߏߟߏ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߙߋ߲ ߕߍ߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߓߊ ߕߍ߫ ، ߢߐ߲߯ ߣߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߢߊ߮ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߓߋ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߜߟߍߦߊ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߫ ߜߋߙߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߕߐߟߍ߫ .

   ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߡߊ߲߯ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ، ߕߐ߯ߟߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲ߖߏ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߯ߟߊ ߖߊ߲ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߝߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ( ߞߏ߲ߘߏ߲ߖߌ߮ ): ߞߊ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߘߏ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲ ߠߊ߫ ، ߞߏ߲ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߕߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ .

߂߲- ( ߟߏ߬ߟߏ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߐ߭ ߘߐ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߞߏߡߊ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߠߊ߫ .

߃߲- ( ߝߐ߬ߝߐ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߗߓߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌߓߐߓߊ ߣߌ߫ ߝߐ߬ߝߐ߬ߓߐ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ .

߄߲- ( ߥߎ߬ߣߍ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߕߊߓߐ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߣߍ߬ߓߊ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ .

߅- ( ߡߊ߲ߛߊ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߮ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ .

߆߲- ( ߓߊ߲ߓߊ߬ߖߌ߮ ) : ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߎߣߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߝߊ߰ ߛߊ߲ ߠߊ߫ .

߇߲- ( ߛߏ߬ߝߊ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߛߎߣߊ߫ ߘߊ߫ ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲ߘߎ߯ ߕߐ߬ߙߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߀߇߈߁ ߝߊ߭ ߝߍ߬ .

&nko@kanjamadi.comfont>( ߢߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߲ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߢߊ߲ߞߎߡߊ߲ ߓߟߏ߫ .

߉- ( ߡߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߬ ߖߏߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߭ ߡߊ߫ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߓߐ߫ .

߀߁߲- ( ߛߋߓߊ߯ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߊ߲߭ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ .

߁߁߲- ( ߤߙߐߦߊߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߎߣߊ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ ߤߙߐߦߊ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ (߈߀߉߁ ) .

߂߁߲- ( ߜߊ߬ߦߌ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߗߍ߬ߓߦߊ߬ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߦߌ ߘߌߦߊ ߛߊ߲ ߠߊ߫ .

߃߁߲- ( ߖߝߐ߬ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ ߘߐ߫ ߖߝߐ߬ߓߊ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫ (߈߁߉߁ ) .

߄߁߲- ( ߘߋߜ߭ߏߟ ߖߌ߮ ): ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߐ߬ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߛ߭ߊߙߟߌ߬ ߘߋߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߥߟߌ߬ ߛߊ߲ ߠߊ߫ .

    ( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ ) ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߞߏ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲ߖߏ߲߫ ߠߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߕߐ߰ ߞߘߐ߫ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߕߐ߮ ߘߌ߫ .

    ( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ) ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߘߌߣߊ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߓߊߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ ߕߐ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߟߌ ߝߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ  ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߕߐ ߝߟߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߭- ( ߛߊ߲ߘߌߦߊ): ߞߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߊߣߍ߲ ߛߍ߬ߣߍ ߣߙߐ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߢߌߡߊ߫ ߣߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߘߌߦߊ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߲߭ ߘߌߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߕߐ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ .

߂߲-( ߤߙߊߡߊߞߐߣߐ߲): ߛߘߍ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߤߙߊ ߕߋ߬ߕߋ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

߃߲- ( ߘߎ߰ߘߌߦߊ): ߞߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߌ߲߫ ߘߎ߱ ߛߌ߱ ߣߕߊ߬ ߢߌߡߊ ߕߋ߬ߘߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

߄߲-( ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߌߦߊ): ߛߘߍ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߣߙߐ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

߅߲- ( ߘߊ߲ߘߌߦߊ): ߞߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߯ߡߊ ߕߙߋ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߘߍ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߕߊ߰ ߖߎߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ، ߓߊ ߘߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ 

ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߲ ߕߊ߫ ߥߏߟߏߒߘߐ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߣߊ߬ߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߊ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߜߋ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߦߌ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ .

ߒ߬ߓߊ߬ ߤߊߟߌ ߓߌ߬ ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌߣߌߡߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ . ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫: ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ߘߐߜߍ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ ߞߊ߬ߙߌ ߣߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߱ ߟߎ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ .

߲ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߮ ߘߝߊ߫ ߀߁ ߠߊ߫ ، ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߁ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ ߕߐ߰ ߕߊ߲ ߏ߬ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߚߎ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߃ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߁ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߞߊ߬ ، ߓߊ ߛߊ߲߬ ߃ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ ،

 ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߸ ߓߘߍ߬ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߬ ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߜߟߍߦߊߓߊ ߟߊ߫ .

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߦߌߟߊ ߘߏ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߌ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߛߊ߲ߛߣߍ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߛߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߢߐߞߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߊߓߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ .

    (( ߖߊ߲ߕߏ߬ߒߘߐ)): ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁ ߠߋ߬ ߛߊ߲߬ ߀߁ ߘߌ߫ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߘߋߛߊ߲ߣߌ ) ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߀߀߁ ߘߌ߫ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߸ ߛߌߦߍߞߟߌ߬ ) ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߁ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߀߀߀߁ ߘߌ߫ ( ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ ߘߐ߫ ߡߌߟߋߣߍ߯ߙߌ߬.)

߈߂߁߲- ((ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߕߍ߫))

ߝߟߐߝߟߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߀߄ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߀߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ ߜߙߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߍߢߊ ߝߟߍ߫: N style="text-transform: uppercase">

ߊ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߁ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߙߏ߬ ߡߌߛߍ߲ ߘߌ߫ ، ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߌ߫ .

ߋ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߁ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߂ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߓߦߊ߬ ߓߌߟߊߞߙߏ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߙߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ .

ߌ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߂ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߂ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߓߙߊߡߊߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫ ، ߕߍߜߟߍߦߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߦߴߊ߬ ߓߙߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߫ .

ߍ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߂ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߃ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߓߙߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߕߊ߫ ߥߛߎ ߘߐ߫، ߛߏ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߊߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ .

ߎ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߃ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߄߃ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߞߘߐ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߓߙߊߕߌ߯ ߞߐ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߘߌ߫ .

ߏ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߃ ߞߵߊ߬ ߀߄ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߌߛߌ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߓߙߊߕߌ߮ ߓߋ߲ߓߊ ߘߌ߫ .

ߐ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߄ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߅߄ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߜߍ߬ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫ .

ߒ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߄ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߅ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߎ߯ߛߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߞߍ ߞߐߘߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐ߯ߛߌ߬ .

( ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ )

ߓ) ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߛߊ߲߬ ߀߅ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߀߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ ߜߌߛߌ߲ ߘߌ߫ .

ߔ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߆ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ ߛߌ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ .

ߕ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߇ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߈ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ .

ߖ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߈ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߀߀߁  ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߓߐߞߓߐ ߘߌ߫ .

ߗ) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߀߀߁ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߌ߫ ߘߎ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߟߐ ߜߊ߲ߜߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ ߕߍ߫ ، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߋ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߓߐߞߓߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߓߐߞߓߐ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߍ߫ ߞߐߟߊ߫ ߥ߯ߕߌ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ .

ߟߊߓߊ߲ 

  :ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߗߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫

: ߕߊ߯ߟߌ ߢߍߕߐ߫

 

 

 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫